test
Hier bent u: Facit > Zorg > Eerstelijnszorg > Onderzoek

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

CQI Huisartsenzorg Overdag

De CQ-index Huisartsenzorg Overdag kan meten hoe de patiënten de kwaliteit van zorg in de praktijk ervaren. De CQ-index vraagt niet alleen naar de ervaringen met de huisarts, ook de doktersassistente, andere zorgverleners en de organisatie in de praktijk komen in de vragenlijst aan de orde.
Huisartspraktijken die met de CQI Huisartsenzorg Overdag willen gaan werken, kunnen een steekproef trekken uit patiënten die in een huisartspraktijk ingeschreven staan. Patiënten worden uitgesloten als deze:

  • Niet ingeschreven staan bij de huisartspraktijk waar de meting wordt uitgevoerd;
  • Niet in de afgelopen twaalf maanden contact hebben gehad met de huisartspraktijk (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult);
  • In de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting;
  • Als kinderen worden uitgesloten van de meting: jonger dan 18;
  • Als informatie over andere zorgverleners die werken in de huisartspraktijk gewenst is: niet in de afgelopen 12 maanden een consult hebben gehad bij de andere zorgverlener in de huisartspraktijk.

Voor de gegevensverzameling kan een keuze worden gemaakt voor schriftelijke dataverzameling of mixed mode dataverzameling (een combinatie van schriftelijk en online dataverzameling). In beide gevallen worden maximaal 3 herinneringen verstuurd. Bij schriftelijke dataverzameling ontvangen de respondenten de vragenlijst per post. De respondenten sturen de ingevulde vragenlijsten rechtstreeks retour naar Facit. Bij mixed mode dataverzameling worden de respondenten allereerst verzocht om de vragenlijst via internet in te vullen. Bij de tweede herinnering, die wordt gestuurd aan respondenten die nog niet gereageerd hebben, wordt een papieren versie van de vragenlijst incl. retourenvelop bijgesloten.

Wenst u de CQI raadpleging aan te vullen met enkele extra vragen dan zijn wij u ook daarbij graag van dienst!

Meer informatie

De CQ-Index lijsten voor Huisartsenzorg Overdag en de bijbehorende Richtlijnen zijn te downloaden van de site van het Kwaliteitsinstituut. Bij Facit informeren Dorine Duwel en Jannie Barwegen u graag nader. U kunt het belangstellingsformulier invullen of mailen naar bureau@facit.nl. Wij nemen dan contact met u op.

CQI Huisartsenposten

De CQI Huisartsenposten is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Het meetinstrument levert informatie voor kwaliteitsverbetering, zorginkoop en beleid en kan ook gebruikt worden voor HKZ-certificering van huisartsenposten.

De vragenlijsten

De CQI Huisartsenposten is ontwikkeld door het Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg, afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud te Nijmegen en bestaat uit 75 vragen. Deze vragenlijst meet de ervaringen van patiënten tijdens het laatste contact met de huisartsenpost. Dit contact kan een telefonisch consult zijn, een consult op de huisartsenpost of een visite van een huisarts bij de patiënt thuis. De vragenlijst begint met een aantal introductievragen. Vervolgens komen vragen aan bod over het contact met de assistente aan de telefoon, over het contact met de huisarts van de huisartsenpost, over de organisatie van de huisartsenpost en het totaaloordeel van patiënten in de vorm van het geven van een cijfer. De vragenlijst eindigt met enkele achtergrondvragen over de patiënt/de persoon die de vragenlijst invult. De vragenlijst voor de CQI Huisartsen is ook in het Arabisch en in het Turks beschikbaar.

De CQI Huisartsenposten kent de volgende schalen:

 • Bejegening assistente
 • Professioneel handelen assistente
 • Bejegening huisarts
 • Professioneel handelen huisarts
 • Zorg op maat huisarts
 • Organisatie op huisartsenpost

Voor wie is de CQI Huisartsenposten bedoeld?

De CQI Huisartsenposten is bedoeld voor patiënten die telefonisch, tijdens een consult of tijdens een visite contact hebben gehad met hun huisartsenpost in de afgelopen 4 dagen.

Hoe vindt dataverzameling plaats?

Dataverzameling kan zowel schriftelijk plaatsvinden (vragenlijsten die per post verstuurd worden) of mixed mode (een combinatie van online raadplegen en schriftelijk raadplegen).

Steekproefomvang

De steekproef voor de CQI Huisartsenposten bestaat uit 200 telefonische contacten, 200 consulten en 200 visitepatiënten. Huisartsenposten willen gaan werken trekken meerdere malen een steekproef. Bij voorkeur wordt de steekproef 2 maal per week (bv. maandag en donderdag) getrokken uit patiënten die contact hebben gehad met de huisartsenpost in de afgelopen 4 dagen. De datum van het contact mag niet ouder zijn dan 4 dagen, omdat de patiënt binnen 2-5 dagen de eerste vragenlijst moet ontvangen. Facit biedt huisartsenposten die met de CQI Huisartsen willen gaan werken, een steekproefinstrument aan, waarmee conform de CQI richtlijnen een steekproef wordt getrokken.

Buiten de steekproef vallen patiënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek. Daarnaast vallen ook patiënten die terminaal of inmiddels overleden zijn buiten de steekproef, patiënten die contact met de huisartsenpost zochten om administratieve reden, bijvoorbeeld alleen herhaalrecept of vraag naar dienstdoende apotheek evenals patiënten waar sprake kan zijn van schade aan vertrouwelijkheid (bijv. 16-jarige die niet wil dat ouders iets weten: bijv. morning afterpil). Ook patiënten waarbij sprake is van mishandelingen, patiënten die buiten Nederland wonen, telefoon stalkers en patiënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting worden geëxcludeerd voor raadpleging met de CQI Huisartsen.
Na het toepassen van de exclusiecriteria worden patiënten gestratificeerd naar type contact (telefonisch consult, consult op de huisartsenpost en visites). Op basis van de meest recente productiecijfers van de
huisartsenpost wordt een verhouding berekend voor de selectie van visites, consulten en telefonische consulten voor de steekproef.

Meer informatie?

De vragenlijst CQI Huisartsenposten en bijbehorende werkinstructies komen via het Kwaliteitsinstituut beschikbaar. Jannie Barwegen informeert u bij Facit graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen rondom de CQI Huisartsenposten. U kunt ons ook bellen via 02541 -212 202 of mailen naar bureau@facit.nl Wij nemen dan graag contact met u op.

CQI Fysiotherapie

De CQI Fysiotherapie (verkorte lijst) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

De vragenlijsten

De CQI Fysiotherapie (verkorte lijst) is de verkorte versie van de gevalideerde CQI fysiotherapie (CQ-index Fysiotherapie versie 3.4) en bestaat uit 34 items. De online versie van de verkorte vragenlijst is gevalideerd voor volwassenen die fysiotherapie hebben ontvangen. In de eerste vragen van de online versie van de CQI Fysiotherapie wordt vastgesteld of de lijst wordt ingevuld door een volwassene die zelf fysiotherapie ontving, een ouder van een kind of een adolescent. Vervolgens komen de verschillende thema’s met betrekking tot de ervaringen met de zorg aan bod en de totaaloordelen van patiënten in de vorm van het geven van een cijfer. De lijst eindigt met achtergrondvragen.

Voor wie is de CQI Fysiotherapie bedoeld?

De CQI Fysiotherapie is bedoeld voor alle cliënten die fysiotherapie ontvangen of in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. Patiënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek, in de afgelopen 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI raadpleging of minder dan twee fysiotherapeutische behandelingen in de afgelopen 12 maanden ontvingen worden uitgesloten van deelname aan de raadpleging.

Hoe vindt dataverzameling plaats?

De CQI Fysiotherapie wordt via een online vragenlijst afgenomen. Patiënten worden per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst via internet in te vullen.

Steekproefomvang

Facit biedt zorgaanbieders een steekproefinstrument aan, waarmee conform de CQI richtlijnen een steekproef wordt getrokken uit alle patiënten die in de afgelopen 12 maanden Fysiotherapiezorg hebben ontvangen.

Als er sprake is van een meting bij één enkele praktijk, dan is het aantal voor betrouwbare analyses benodigde respondenten minimaal 100. Bij een online meting via email moeten dan 222 mensen via email benaderd worden. Als het doel van de meting is om de prestaties van verschillende praktijken te vergelijken, dan moeten 444 patiënten per praktijk worden benaderd. Als het niet mogelijk is om deze aantallen te behalen, worden alle patiënten voor deelname aan de raadpleging benaderd, die na exclusie resteren. Het aanleveren van een kleiner aantal respondenten heeft tot gevolg dat een positieve of negatieve onderscheiding ten opzichte van het gemiddelde minder snel zichtbaar is. Om bij een rapportage de anonimiteit van de respondenten te waarborgen moet per Fysiotherapiepraktijk van minimaal 10 respondenten een ingevulde CQI Fysiotherapie beschikbaar en bruikbaar zijn.

Schaalscores

De CQI Fysiotherapie kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in verschillen tussen praktijken aan te tonen op de thema´s informatie, bejegening, participatie en therapietrouw en verwachtingsmanagement behandelproces. Voor deze vier schalen worden in de eindrapportage schaalscores berekend. Daarnaast zijn verschillen aantoonbaar op het algemene oordeel over de fysiotherapeut.

Meer informatie?

De vragenlijst CQI Fysiotherapie en bijbehorende werkinstructies zijn via het kwaliteitsinstituut beschikbaar gesteld. Bij Facit informeert Jannie Barwegen u graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen.

CQI Farmacie

Vanaf januari 2016 kan gemeten worden met de CQi-Farmacie. Apotheken kunnen via Facit aan deze meting deelnemen. De documenten die beschikbaar zijn, kunt u vinden op patientervaringsmetingen.nl, onder het kopje Aanmelden metingen.

De CQI Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een openbare apotheek in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar verschillen in prestaties tussen openbare apotheken.

De CQI Farmacie (verkorte lijst) bestaat uit 29 items. De vragenlijst begint met een vraag of de cliënt wel of niet recent geneesmiddelen kreeg afgeleverd in of via deze apotheek. Vervolgens komen verschillende thema’s met betrekking tot de ervaringen met de zorg aan bod en de totaaloordelen van cliënten in de vorm van het geven van een cijfer. De lijst eindigt met achtergrondvragen en een vraag over de zelf ervaren gezondheid van de cliënt en of de vragenlijst alleen of met hulp van iemand anders is ingevuld.

De CQI Farmacie (verkorte lijst) kan statistisch significante verschillen tussen apotheken aantonen op de vier thema’s:
1. Begrijpelijke informatieverstrekking over geneesmiddelen
2. Bejegening
3. Privacy
4. Bevorderen juist medicijngebruik
Daarnaast zijn verschillen aantoonbaar op het algemene oordeel over de apotheek.

Voor wie is de CQI Farmacie bedoeld?

Per apotheek wordt een steekproef van 300 cliënten getrokken die worden aangeschreven. Facit biedt apotheken die met de CQI Farmacie (verkorte versie) willen gaan werken, een steekproefinstrument aan, waarmee conform de CQI richtlijnen een steekproef wordt getrokken uit alle cliënten die maximaal 8 weken geleden nieuwe (eerste uitgifte) of herhalingsmedicatie (tweede uitgifte en vaker) ontvingen. De gegevensverzameling vindt online plaats.

Meer informatie?

De vragenlijst CQI Farmacie en bijbehorende werkinstructies komen via het Kwaliteitsinstituut beschikbaar. Jannie Barwegen informeert u bij Facit graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen rondom de CQI Farmacie. U kunt ook een belangstellingsformulier invullen en terugsturen naar bureau@facit.nl. Wij nemen dan graag contact met u op.

Samenwerking met Limpens Advies BV

Een periodieke cliëntenraadpleging is een wezenlijk onderdeel van ieder kwaliteitsmanagementsysteem. Limpens Advies BV heeft een kant-en-klare webapplicatie gemaakt dat een alles-in-één oplossing biedt voor uw HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem en waarmee u voldoet aan de nieuwste eisen. Facit werkt samen met Limpens Advies BV zodat de uitkomsten van de cliëntenraadpleging met de CQI geïmporteerd kunnen worden in Qarebase. Kijk voor meer informatie over Qarebase op www.blkwadraat.nl

Voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering bestaat belangstelling om de voor fysiotherapie ontwikkelde PREM  ook in te zetten voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Jannie Barwegen vertelt u er graag meer over. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of 0251 – 212 202.