skip to Main Content

Algemene uitgangspunten kwaliteit Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Facit is zowel gemeenten als aanbieders van WMO ondersteuning graag van dienst bij het vormgeven, borgen en toetsen van deze kwaliteitseisen, het invullen van toezicht en het meten van resultaten in het sociaal domein.
In haar ledenbrief van 2 oktober 2014 beschrijft VNG drie algemene uitgangspunten die te beschouwen zijn als richtlijnen voor goede ondersteuning van professionals voor zeer kwetsbare burgers: de cliënt heeft de regie, de ondersteuning is veilig en de ondersteuning garandeert continuïteit, samenhang en resultaten.

 

De cliënt heeft de regie
• Het professioneel handelen is gericht op het behoud, het herstel en versterken van de eigen
regie van de cliënt en het versterken van het sociale netwerk en de veerkracht. Er wordt
uitgegaan van wat een cliënt wil en belangrijk vindt. Als het handelen van de cliënt een
ernstig gevaar oplevert voor hem en/of zijn omgeving dan moet de professional actie
ondernemen. Ondersteuning sluit aan bij de leefwereld van de cliënt, in taalgebruik,
denkniveau, cultuur en tempo en houdt rekening met de levensfase en de eigen kracht
van een cliënt.
• Welke ondersteuning nodig is, wordt in samenspraak met de cliënt en/of zijn
vertegenwoordiger en/of zijn mantelzorger opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
Het ondersteuningsplan is raadpleegbaar voor alle betrokkenen.
De ondersteuning is veilig
• De relatie tussen cliënt en professional is voor de cliënt vertrouwd en stabiel.
Wijzigingen in gemaakte afspraken tussen cliënt en professional worden tijdig en
op een bij de cliënt passende manier gemeld.
• De professional is in staat ervoor te zorgen dat de relatie voor beide veilig is zowel
lichamelijk als mentaal.
• Er is overeenstemming met de cliënt over welke informatie gedeeld wordt en met wie.
Met in achtneming van de privacywetgeving.
• De professional onderneemt actie bij gesignaleerde onveiligheid in de leefsituatie en het
sociale netwerk van de cliënt. Conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
De ondersteuning garandeert continuïteit, samenhang en resultaten
• De professional heeft de kennis, houding en vaardigheden voor de betreffende hulpvraag
en cliënt en onderhoudt deze. De professional krijgt de ruimte om hierin zelf keuzes te
maken.
• De ondersteuning van de professional in relatie met de cliënt is aantoonbaar gericht op het
behalen van de afgesproken resultaten en dit wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
• De professional is op de hoogte van de andere hulpverleners die bij een cliënt betrokken
zijn. Hij consulteert andere hulpverleners bij vragen en werkt samen waar dat zinvol is
voor de doelstellingen van de cliënt.
• Bij de toegang wordt bepaald waar een eerst verantwoordelijke ondersteuner wordt
aangewezen. Dit is een professional in dienst van een aanbieder of het toegangsloket.
De eerst verantwoordelijke ondersteuner is aanspreekpunt voor de cliënt en onderhoudt
contact met de sociale omgeving van de cliënt.
• De organisatie heeft een toegankelijke klachtenprocedure die onafhankelijke afhandeling
van klachten garandeert en waarvan de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger en de
mantelzorger op de hoogte zijn.
Meer weten?
Facit is zowel gemeenten als aanbieders van WMO ondersteuning graag van dienst bij het vormgeven, borgen en toetsen van bovenstaande kwaliteitseisen, het invullen van toezicht en het meten van resultaten in het sociaal domein. Daphne Luiken en Françoise Johansen zijn hiervoor graag uw aanspreekpunt.
Back To Top