skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten op gebied van kwaliteit in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Gemeenten zijn, op grond van artikel 2.5.1 van de WMO, verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Via een cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners.

Lees meer

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd, om te onderzoeken hoe cliënten (jongeren boven de twaalf en tot drieëntwintig, en ouders van kinderen vanaf min negen maanden tot achttien) de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren, welk effect ze ervan hebben ondervonden wat betreft het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijk participatie.

Lees meer

De Quality Qube beschouwt zorg niet als het ‘product’ van een zorgleverancier maar als interactieve dienstverlening, gericht op het behalen van voor de cliënt waardevolle uitkomsten. Aan de Quality Qube ligt een gevalideerd model ten grondslag wat garandeert dat alle belangrijke kwaliteitsdomeinen aan bod komen zodat een valide, betrouwbaar en onafhankelijk beeld van de kwaliteit van de zorgprestaties ontstaat.

Lees meer

Kwaliteit is toetsbaar onder meer aan de tevredenheid en ervaringen van uiteenlopende stakeholders (burgers, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, WMO-cliënten en etc). Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kom je daarachter? En hoe zorg je ervoor dat uitkomsten van metingen ook praktisch voet aan de grond krijgen zijn binnen uw gemeente ? Samen met u stellen we in acht stappen uw raadpleging op maat samen.

Lees meer

Voor gemeenten of WMO raden die met regelmatig ervaringen van inwoners uit willen vragen biedt Facit een online burgerpanel aan.  Een burgerpanel is een groep inwoners van uw gemeenten waaraan periodiek gevraagd wordt om hun mening te geven over zaken die in uw gemeente spelen. Doorgaans wordt 6 tot 8 maal per jaar een uitvraag aan het burgerpanel gedaan.
Een burgerpanel geeft u de mogelijkheid gebruik te maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente. Met de inzet van een burgerpanel kunt u burgerparticipatie vergroten, maakt u optimaal gebruik van de ideeën en denkkracht van uw inwoners en kan uw gemeente op elk moment, snel en tegen lage kosten de mening van inwoners over actuele thema’s peilen.

Facit kan inhoudelijk met u mee denken over de vorm, toon en lengte van de vragenlijst en over het bereik van de inwoners van uw gemeente. Naast het online burgerpanel zijn ook fysieke buurtpanels een effectieve manier om heel direct bij burgers te onderzoeken hoe zij het gemeentebeleid ervaren. Ook op dit gebied kan Facit u van dienst zijn!
Meer weten? Angela van Bergeijk en Dorine Duwel informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Voor gemeenten of WMO raden die ervaringen van inwoners met de Wmo uit willen vragen kan Facit een online burgerraadpleging aanbieden. Het doel van zo’n online burgerraadpleging is enerzijds om een gefundeerd beeld te krijgen van de beleving en ervaringen van de inwoners van uw gemeente betreffende de zorg/WMO, en anderzijds om vanuit de resultaten te komen tot concrete verbetervoorstellen aan het college van B&W.

Thema’s in een burgerraadpleging zijn bijvoorbeeld toegang tot de zorg/WMO, ervaringen met informele zorg of cliëntondersteuning. De vragen zijn bij voorkeur meerkeuzevragen, waarbij de inwoners van uw gemeente één of meerdere antwoorden kunnen aanvinken. Desgewenst kan de mogelijkheid geboden worden om antwoorden toe te lichten.

Facit kan inhoudelijk met u mee denken over de vorm, toon en lengte van de vragenlijst en over het bereik van de inwoners van uw gemeente.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Dorine Duwel informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251- 212 202.

Meer weten?
Bij Facit informeert Dorine Duwel u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl, tel 06-44956304 of via het centrale telefoonnummer van Facit 0251 – 212 202.

Back To Top