skip to Main Content
test

Quality Qube

qqGemeenten hebben voor de zorg die zij in het kader van de WMO aan hun burgers aanbieden de opdracht de ervaringen van cliënten in de zorg te meten. Een praktische en in de zorgsector gewaardeerd instrument om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en te verbeteren is de Quality Qube. Ook aan gemeenten kan Facit onderzoeken met deze breed inzetbare methode aanbieden.

De Quality Qube beschouwt zorg niet als het ‘product’ van een zorgleverancier maar als interactieve dienstverlening, gericht op het behalen van voor de cliënt waardevolle uitkomsten. Aan de Quality Qube ligt een gevalideerd model ten grondslag wat garandeert dat alle belangrijke kwaliteitsdomeinen aan bod komen zodat een valide, betrouwbaar en onafhankelijk beeld van de kwaliteit van de zorgprestaties ontstaat. De eigen visie van de organisatie en de eigen waarden van cliënten worden binnen de methode Quality Qube gerespecteerd en voor de onderzoeken worden uitsluitend die indicatoren gebruikt die voor betrokken organisatie (gezien doelgroep, functies en prioriteiten) relevant zijn:

De uitkomsten van een onderzoek met de Quality Qube worden verwerkt op drie niveaus:

  • Kwaliteit-Verbeter-Kaarten geven op teamniveau op één A-vier een helder en concreet overzicht van de positieve ervaringen en verbeterpunten met betrekking tot de prestaties van het team. Een Kwaliteit-Verbeter-Kaart kan direct worden gebruikt als startpunt van een Plan-Do-Check-Act verbetercyclus.
  • Kwaliteitsprofielen laten per organisatieonderdeel zien op welke domeinen de kwaliteit als positief wordt ervaren en op welke domeinen verbetering mogelijk is. Zij laten ook zien hoe kwaliteitsbelevingen eventueel van elkaar verschillen. Kwaliteitsprofielen worden geleverd op niveau van onderdelen van een voorziening en/of van regio’s
  • De managementrapportage vat de conclusies op organisatieniveau samen en doet aanbevelingen voor het strategisch beleid van de organisatie

Doordat in de rapportages van onderzoeken met de Quality Qube zowel de zienswijzen van cliënten, familieleden/vertegenwoordigers als begeleiders/medewerkers verwoord zijn, blijken deze in de praktijk heel herkenbaar, waardoor het draagvlak voor verbeteracties groot is.

Meer weten? Bij Facit informeert Jannie Barwegen u graag nader over de mogelijkheden van de Quality Qube. Zij is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of 0251 – 212 202.

 

Back To Top