test
Hier bent u: Facit > Kinderopvang & Onderwijs > Advies

Advies

Onze adviseurs hebben elk hun eigen specialiteiten en aandachtsgebieden. Voor elke organisatie, opdracht en organisatieniveau zoeken wij naar de beste combinatie van adviseur en opdrachtgever. Maar algemeen geldt dat onze ondersteuning gedegen is, pragmatisch zonder de organisatiedoelen uit het oog te verliezen, aansluit bij de visie van onze klanten, resultaatgericht, SMART & slank is. We werken vanuit de overtuiging dat wij onze klanten kunnen ontzorgen zodat zij kunnen sturen op kwaliteit en aansluiten bij het hart van het vak, zoals dat geleverd wordt door medewerkers die elke dag kwaliteit leveren. Commitment bij medewerkers vinden we net zo belangrijk als onze klanten dat vinden.

Angela van Bergeijk en Yvonne Kok zijn graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl, yvonne.kok@facit.nl of via het algemene telefoonnumer van Facit: 0251 -212 202.

Organisaties voor kinderopvang en onderwijs zijn voortdurend in ontwikkeling. Door het factoren van buitenaf, zoals veranderingen in wet- en regelgeving, of door interne ontwikkelingen moet het beleid steeds opnieuw worden getoetst en bijgesteld.

Facit biedt ondersteuning, praktisch en inhoudelijk, onder meer door:

  • het organiseren en begeleiden van hei- en studiedagen;
  • het voorbereiden en opstellen van beleids- en jaarplannen;
  • het voorbereiden en uitwerken van fusiedocumenten en samenwerkingsovereenkomsten;
  • het voorbereiden en begeleiden van verhuizingen en renovaties.
  • opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan.

 

 

De medewerkers van Facit hebben veel ervaring bij het maken van de vertaalslag tussen theorie en praktijk, de invoering van kwaliteitsbeleid en de implementatie van uw kwaliteitssysteem. De brede kennis en opgedane praktijkervaring zetten de medewerkers van Facit graag in ten behoeve van uw organisatie. Ook voor het begeleiden en/of bijscholen van kwaliteitsmedewerkers kunt u bij ons terecht.

Tijdens het kwaliteitstraject wordt veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij middenkader en uitvoerende medewerkers. Uiteraard bieden wij u graag ondersteuning op maat. Graag verkennen we samen met u de mogelijkheden.

Begeleiden bij verbetering

Kleine, korte verbeterprojecten hebben vaak het meeste effect. Door medewerkers onder begeleiding aan de slag te laten gaan met doelgerichte kwaliteitsverbeteringen wordt kwaliteit levend en dynamisch. Facit biedt coördinatie van verbeterprogramma’s waarin uw medewerkers de hoofdrol spelen. Met een implementatiecoach kan elk verbeterteam begeleid worden om het verbeterproject(je) tot een succes te maken! Facit biedt ook de mogelijkheid om incompany een aantal implementatie- en of verbetercoaches op te laten leiden.

De beleidsadviseurs van Facit zijn laagdrempelig, hebben veel ervaring met verbeterprojecten, kunnen medewerkers met elkaar verbinden en leggen verbanden met andere organisatieactiviteiten waar nodig. De Facit beleidsadviseurs zijn tevens ervaren externe auditoren, en hebben oog voor verbeterkansen in de organisatie.

Facit heeft een voorlopige gunning ontvangen voor trajectbegeleiding In voor Zorg

In voor Zorg is gericht op het bieden van ondersteuning aan instellingen in de langdurige zorg bij het ontwikkelen en implementeren van verbetermaatregelen op het terrein van personeelsinzet, bedrijfsvoering, zorg op afstand en ketenzorg. Zorginstellingen werken in samenspraak met de trajectbegeleider van In voor Zorg een plan van aanpak uit met een looptijd van ca.1,5 jaar. De ontwikkeling en uitvoering hiervan wordt door de trajectbegeleider van In voor Zorg begeleid. Instellingen wordt voor deze begeleiding geen kosten berekend. De trajectbegeleiders worden gecontracteerd door Vilans.

Voorzitterschap / Ambtelijk secretariaat

Overlegplatforms, samenwerkingsprojecten of processen waar belangen van participanten niet altijd als vanzelfsprekend overeenkomen, hebben belang bij externe bestuurlijke ondersteuning.

U kunt hierbij denken aan:

een (dag)voorzitter voor uw studiedag, die u adviseert over de inhoud van het programma, de discussie leidt en de resultaten uitwerkt;
een ambtelijk secretaris, die vergaderingen voorbereidt en faciliteert;
een (technisch) voorzitter van uw adviescommissie of medezeggenschapsorgaan, die kennis van zaken heeft en onafhankelijk is.

HKZ meer lean door nieuwe ISO 9001:2015

In september verschijnt de nieuwe norm ISO 9001:2015. Dit heeft ook gevolgen voor de HKZ normen, die ISO compatibel zijn. Daarom worden veel HKZ normen dit jaar aangepast.

Wat verandert er?
Is een HKZ-norm voor uw sector niet compatibel met ISO 9001, dan verandert er voor u voorlopig niks. Wanneer u gecertifieerd bent op een HKZ-norm die ISO-compatibel is, dan wordt de norm dit jaar aangepast aan de nieuwe ISO 9001:2015.

Risicogericht denken krijgt meer aandacht en komt straks op drie niveaus terug: individueel, operationeel en beleidsmatig. Naast de focus op risico’s wordt er van organisaties ook gevraagd te kijken naar kansen. Er ligt straks meer nadruk op commitment en leiderschap van het topmanagement. De oriëntatie op de omgeving, stakeholders en externe dienstverleners krijgt meer aandacht. Meer aandacht voor processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Tenslotte zijn er minder eisen aan wat vastgelegd moet worden in procedures.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u een goed werkend systeem heeft, is de kans groot dat u weinig tot niks hoeft te doen en deze verandering kunt aangrijpen om meer ‘lean’ te werken. Een stabiel systeem geeft ruimte om in te blijven spelen op de continuïteit van uw dienstverlening ondanks het steeds veranderende krachtenveld. De nieuwe norm biedt u deze vrijheid.

Planning en overgangstermijn
Kort na het verschijnen van de definitieve ISO-norm worden de HKZ-normen aangepast. Voor HKZ-gecertificeerde organisaties geldt, vanaf de publicatie van ISO 9001:2015, een overgangstermijn van drie jaar vanaf de publicatie om aan de nieuwe HKZ-norm te voldoen.

Meer weten?
Yvonne Kok of Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komen bij veel organisaties steeds hoger op de agenda te staan. MVO onderdeel maken van het DNA van een organisatie stuit echter op dezelfde problemen als de integratie van vergelijkbare onderwerpen als kwaliteit en veiligheid. Bij Facit werken enkele specialisten op het gebied van MVO die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van MVO in uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Facit kan u ondersteunen bij:
• het ontwikkelen van een milieubeleid of MVO beleid;
• het onderzoeken en vaststellen van de belangrijkste MVO-issues in relatie tot de core business
van de organisatie (materialiteitsanalyse);
• identificeren stakeholders en inventariseren van wensen en belangen;
• het opstellen van MVO-indicatoren;
• processen analyseren op verspilling;
• het implementeren van normen of het behalen van een MVO-certificaat, bijvoorbeeld middels
ISO 26000 of de MVO Prestatieladder;
• opstellen van een MVO jaarverslag (als apart verslag of als onderdeel van het reguliere jaarverslag);
• integratie van MVO in het kwaliteitsbeleid van uw organisatie.

Incident en calamiteit analyse met PRISMA

De beleidsadviseurs van Facit zijn getraind in het toepassen van de PRISMA methode en hebben praktijkervaring met het onderzoeken van incidenten aan de hand van de PRISMA methode. In de praktijk merken wij dat de PRISMA van grote waarde is om:
• Tot de dieperliggende kern te komen van oorzaken die gekoppeld kunnen worden aan de
cultuur, gedrag, organisatorische randvoorwaarden, gebruik van hulpmiddelen, informatie enz.;
• Niet direct in de oplossingensfeer te duiken. Dat is een valkuil die veelal voorkomt in de
dagelijkse zorgpraktijk, en zorgt voor verspilling van energie en tijd. Immers; zonder dat je
de onderliggende oorzaken weet is de kans klein dat je effectieve oplossingen bedenkt.
Onze ervaring is dat leidinggevenden en medewerkers die getraind zijn in de PRISMA
methode, ook in de dagelijkse praktijk de vaardigheden (uitgaan van feiten, doorvragen,
de ‘waarom’- vraag stellen) toepassen.

Facit biedt u een aantal ondersteunende diensten met als doel dat uw organisatie ook profiteert van de PRISMA methode:

Training calamiteitenanalyse
Facit biedt organisaties (incompany) trainingen waarin medewerkers leren om de PRISMA
methode toe te passen. De trainers/ adviseurs van Facit hebben veel ervaring in het geven van trainingen. De training calamiteitenanalyse is praktisch van aard. Aan de hand van
incidentcasussen gaan de deelnemers zoveel mogelijk aan de slag met analyseren.
In overleg met de organisatie wordt de training afgestemd op de doelgroep (niveau, ervaring met analyseren, groepsgrootte, rol in de organisatie, soort zorg).

Begeleiding bij het analyseren
De medewerkers (of een groep medewerkers) worden begeleid bij het doen van een PRISMA analyse aan de hand van ernstige (bijna-) incidenten uit uw organisatiepraktijk. Facit kan het onderzoeksteam van de organisatie ondersteunen bij het opbouwen van een oorzakenboom door het stellen van de juiste en noodzakelijke vragen, gericht op een reconstructie van feiten. De ondersteuning van Facit betekent ook het maken van een rapport van de uitkomsten en geadviseerde maatregelen.
Indien gewenst kan de begeleiding gecombineerd worden met coaching on the job, zodat uw medewerkers in de toekomst zelfstandig de PRISMA analyse kunnen uitvoeren.

Gedegen en betrouwbaar onderzoek
Voor incidenten die bij de IGZ gemeld worden geldt dat u binnen een bepaalde termijn onderzoek moet doen (richtlijn calamiteitenmelding IGZ). De organisatie kan Facit vragen voor begeleiding bij dit onderzoek, of Facit kan het onderzoek als externe en betrouwbare partij voor de organisatie uitvoeren.

Meer weten? Yvonne Kok en Birgit Schoenmakers informeren u graag nader!

Reacties van een klanten:
Graag verwijs ik naar de opmerking in de brief van IGZ dat ons (Facit) complimenteert met goede prisma-analyse. De inspecteur heeft dit vanochtend ook nog telefonisch aan mij meegedeeld. Hij complimenteerde ons de prisma analyse die zelden zo goed bij hen worden aangeleverd. Nogmaals hartelijke dank voor jullie bijdrage aan de analyse.

Facit is door ons gevraagd als externe deskundige op te treden bij het uitvoeren van een PRISMA analyse n.a.v. een klacht. Facit heeft de analyse begeleid en een rapportage gemaakt voor de IGZ. De organisatie herkende zich in het rapport en IGZ heeft vastgesteld dat de geformuleerde verbetermaatregelen aansloten op de vastgestelde oorzaken. Reactie van de teamleider uit het PRISMA team: Ik was niet bekend met de prisma, maar samen met jullie objectieve vraagstelling kwamen we tot een goede analyse en verbeterpunten. Jullie konden goed doorvragen, goed verbanden zien, goed inleven in ons en de situatie en schriftelijk alles in kaart brengen. Dank voor de ondersteuning!

Ondersteuning bij uw veiligheidsbeleid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van zorg- en dienstverlening van een organisatie. Het is daarom van belang uw veiligheidsbeleid en veiligheidsmanagement-systeem vorm te geven binnen uw kwaliteitsbeleid. De medewerkers van Facit hebben ervaring met het ondersteunen van organisaties in diverse sectoren op dit gebied. Wij helpen u graag bij de implementatie van uw veiligheidsmanagementsysteem of de uitvoering van uw veiligheidsbeleid. Ook voor het begeleiden en bijscholen van (preventie)medewerkers kunt u bij ons terecht.

De medewerkers van Facit kunnen u op de volgende terreinen van dienst zijn:

•Hitteprotocol/ noodvoorzieningen bij stroomuitval
Het vernieuwde Kwaliteitskader Norm Verantwoorde Zorg bevat de indicatoren ‘hitteprotocol’ en ‘noodvoorzieningen bij stroomuitval’. Bij de zorginhoudelijke meting wordt uw organisatie gevraagd om een aantoonbaar protocol voor het effectief/ efficiënt omgaan met risico’s en maatregelen rondom hitte en een aantoonbare risicoanalyse van stroomuitval. Ook deze zaken kunnen onderdeel uitmaken van uw bedrijfscontinuïteitsplan: een gebruiksdocument dat op de aangegeven momenten (zoals vanaf een bepaalde temperatuur, bij onweer) automatisch in werking treedt..

•Bedrijfscontinuïteitsplan
Heeft u ook een griepplan opgesteld en ligt dat nu ergens in de kast? Facit kan u helpen om het griepplan verder uit te breiden tot een volledig bedrijfscontinuïteitsplan! In een korte tijd voeren we met uw medewerkers risicoanalyses uit en stellen een bedrijfscontinuïteitsplan op. Uiteraard wordt dit plan op maat gemaakt voor uw organisatie én besteden wij meteen aandacht aan implementatie.

• Workshop/Training ‘Veiligheid’ voor medewerkers
De training ‘Veiligheid’ richt zich op medewerkers op de werkvloer. Belangrijke onderdelen zijn bewustwording van het werken aan veiligheid, het uitvoeren van veiligheidsbeleid en het creëren van betrokkenheid van medewerkers bij het veiligheidsbeleid. Facit beschikt over verschillende methoden, spelvormen en instrumenten om uw medewerkers te trainen en informeren.

• Risico-inventarisatie/audit
Bij een risico-inventarisatie of audit wordt uw organisatie, door middel van interviews, documentenonderzoek en een fotoreportage onderzocht op veiligheidsaspecten. De eindrapportage van de risico-inventarisatie of audit voorziet in een lijst met actiepunten en biedt hiermee een belangrijke houvast voor het opstellen van een plan van aanpak en het toekomstige veiligheidsbeleid. Facit kan u vervolgens helpen bij het SMART formuleren van uw plan van aanpak alsmede het plan haalbaar en duidelijk neer te zetten.

• Opzetten veiligheidsmanagementsysteem
De beleidsadviseur van Facit kan als projectleider veiligheid voor uw organisatie een veiligheidsmanagementsysteem opzetten en implementeren o.a. volgens het nieuw ontwikkelde HKZ certificatieschema Cliëntveiligheid. Op basis van een risico-inventarisatie en plan van aanpak worden verbetertrajecten veiligheid opgestart. De projectleider draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan van aanpak en coördinatie van de verbetertrajecten; de acties kunnen naar keuze door Facit of door uw eigen medewerkers uitgevoerd worden. Tijdens het traject wordt veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij middenkader en uitvoerende medewerkers.

• Ondersteuning preventiemedewerker / veiligheidscommissie
De beleidsadviseur van Facit kan uw preventiemedewerker of veiligheidscommissie ondersteunen in haar taken en verantwoordelijkheden. Dit kan vormgegeven worden in de vorm van coach, deelnemend en uitvoerend lid van de commissie of bijvoorbeeld als voorzitter van de commissie.

Indien uw preventiemedewerker door drukke werkzaamheden of andere oorzaken enige tijd niet in staat is om aan de voortgang van het veiligheidsmanagementsysteem te werken, kunnen de medewerkers van Facit uw project continueren en op tijdelijke basis uw preventiemedewerker vervangen.

Ondersteuning op maat
Uiteraard bieden wij ondersteuning op maat. We zijn u graag van dienst bij het daadwerkelijk opzetten en implementeren van uw veiligheidsmanagementsysteem, we begeleiden uw preventiemedewerker of veiligheidscommissie. Graag verkennen we samen met u de mogelijkheden.

PR en Communicatie

De vele onderzoeken en raadplegingen die wij uitvoeren voor onze klanten tonen het keer op keer aan: er zijn weinig zaken belangrijker dan een goede communicatie. Veel organisaties informeren wel, maar communiceren onvoldoende. Daardoor blijven cliënten en medewerkers soms verstoken van informatie en dringen signalen van onderop onvoldoende door tot directie en management.

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen de communicatie te verbeteren.

wij (her)schrijven folders, persberichten, artikelen en teksten voor uw website;
wij ondersteunen u bij de jaarverantwoording door het schrijven van uw jaarverslag of jaardocument, of begeleiden u bij de totstandkoming daarvan;
wij stellen een communicatieplan op en begeleiden u desgewenst bij de uitvoering daarvan;
wij geven trainingen in het effectief en doelgericht schrijven (van beleidsplannen rapportages, verslagen, projectplannen, etc.);
wij begeleiden panelgesprekken met cliënten en bewoners, of trainen medewerkers hierin;
wij ondersteunen uw klachtencommissie, of leveren een cliëntvertrouwenspersoon.
Meer informatie?
Dorine Duwel informeert u graag verder. Telefoonnummer 0251-212202.

Jaarverantwoording zorginstellingen

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Dit gebeurt in de Jaarverantwoording Zorginstellingen.
Via het digitaal aanleverportaal DigiMV levert de zorgorganisatie elk jaar diverse gegevens aan door middel van vragenlijsten. Het merendeel van deze gegevens komt beschikbaar via www.jaarverslagenzorg.nl

Jaarverslag
De jaarlijkse verantwoording bestaat uit twee onderdelen:
• de jaarrekening;
• verantwoordingsgegevens over onderwerpen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering,
personeel en productie (DigiMV).
Het oorspronkelijke maatschappelijk verslag is als onderdeel van de jaarverantwoording met ingang van verslagjaar 2012 vervallen.

Toch een jaarverslag maken?
Veel organisaties maken nog wel een jaarverslag. Dit kan zijn omdat:
• dit is afgesproken met het zorgkantoor;
• de zorginstelling zich gewetensvol houdt aan de zorgbrede governancecode;
• de accountant van de instelling dit vraagt;
• de zorginstelling ook jeugdzorg levert en daarom dus wel een maatschappelijk verslag aan moet leveren;
• de zorgaanbieder een jaarverslag als een visitekaartje ziet;
• de zorgaanbieder vanwege de rechtsvorm vanuit het Burgerlijk Wetboek verplicht is een jaarverslag te maken.

Facit kan u ondersteunen bij het jaarverslag
De mogelijkheden voor een maatschappelijk jaarverslag lopen uiteen van een beknopte, representatieve opsomming van feiten en cijfers (op grond van het jaardocument) tot een mooie publieksuitgave vol foto’s en interviews. Facit heeft ervaring met alle vormen en kan desgewenst ook de contacten met vormgever en/of drukker voor u verzorgen.

Voordelen van een jaarverslag:
• grote toegankelijkheid voor (aspirant-)cliënten, medewerkers en stakeholders door stijl,
taal, en eventueel foto’s en interviews;
• eigen indeling, eigen huisstijl en dus herkenbaarheid;
• mogelijkheid hierdoor de klemtoon te leggen op zaken die u belangrijk vindt.

Facit heeft in de afgelopen jaren jaarverslagen opgesteld voor diverse organisaties.
Klik hier voor referenties

Voor meer informatie over mogelijkheden en ondersteuning, kunt u contact op nemen met francoise.johansen@facit.nl

Aanvullende informatie
Alles over de jaarverantwoording voor de zorg kunt u vinden op de overheidspagina www.jaarverslagenzorg.nl, namelijk:
• wie (beperkt) jaarverantwoording moeten afleggen en waarom;
• wie in aanmerking komen voor beperkte verantwoording;
• hoe het staat met de verantwoordingsplicht voor kraamzorgorganisaties en jeugdzorg;
• hoe jaarlijks geëvalueerd wordt met de zorginstellingen en wat de uitkomsten daarvan zijn;
• hoe de gegevens gebruikt worden;
• allerlei praktische zaken, zoals het aanvragen van eHerkenning en het deponeren van DigiMV;
• ook kunt u op deze site de jaarverslagen lezen van voorgaande jaren;
• u kunt zich op deze site opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief over de jaarverantwoording.

Waarover verantwoorden?
Via de jaarverantwoording zorginstellingen voldoet u ook direct aan alle onderstaande verslag- en verantwoordingsverplichtingen:
• een jaarrekening (BW, boek 2, titel 9)
• een kwaliteitsjaarverslag (artikel 5 van de Kwaliteitswet zorginstellingen)
• een verslag over klachtenregeling en de afhandeling van ingediende klachten
(artikel 2 lid 7 Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector)
• een verslag over de cliënten medezeggenschap in uw instelling
(artikel 8 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector)
• gegevens over de bezoldiging van uw bestuurders en van medewerkers die boven
de WNT-norm uitkomen.
• gegevens voor het CBS over de geleverde WTZi-zorg
(artikel 28 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek).

Participatie en ondersteuning van cliënten

De participatie van cliënten is de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond komen staan. Cliënten en gebruikers krijgen steeds meer inspraak en invloed en hun tevredenheid is een steeds belangrijker graadmeter geworden voor de kwaliteit van de organisatie en de geleverde diensten, niet alleen voor de organisatie zelf, maar ook voor de budgethouder of financier.
Organisaties hebben er dan ook belang bij te investeren in cliëntenparticipatie. In Facit vinden ze daarbij een betrouwbare en deskundige partner.

U kunt daarbij denken aan:
• Ondersteuning van de Cliëntenraad;
• Cliëntenraadplegingen;
• Panelgesprekken;
• Cliëntvertrouwenspersoon

Klachten

Facit ondersteunt en adviseert zorgaanbieders in geheel Nederland. Naast advies en ondersteuning op locatie bieden we onze klanten ook de mogelijkheid om via Facit een klachtenfunctionaris in te huren of om zich aan te sluiten bij onze klachtencommissie voor cliënten en/of voor medewerkers.

• Klachtenfunctionaris
De Wkkgz stelt dat voor 1 januari 2017 alle zorgorganisaties een klachtenfunctionaris moeten aanstellen, die zich inspant om een open gesprek aan te gaan met cliënt en de zorgorganisatie om een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing voor klachten te vinden.
De officiële naam van de klachtenfunctionaris kan verschillen. Hij of zij kan klachtenbemiddelaar, vertrouwenspersoon of medewerker klachtenopvang heten of ´functionaris artikel 15´.
Facit kan deze functie voor uw organisatie vervullen. Vanuit Facit kiezen we er bij voorkeur voor om te spreken over cliëntvertrouwenspersoon, omdat deze titel het beste uitstraalt dat we vooral proberen om er met de cliënt en de organisatie samen uit te komen voordat er sprake is van een formele klacht of een klacht die moet worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
Meer weten? Klik dan hier of neem contact op met Sabine van Pelt.

• Klachtencommissie voor cliënten
In zorgorganisaties gaan soms dingen niet goed of worden fouten gemaakt. Dat is minder erg, als de zorginstelling hiervoor openstaat en ervan wil leren, zodat de zorg verbetert. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunnen cliënten van zorgorganisaties, die zich bij de Facit Klachtencommissie voor Cliënten hebben aangesloten, zich wenden tot de klachtencommissie.

• Klachtencommissie voor medewerkers
Medewerkers van organisaties, die zich bij de Facit klachtencommissie hebben aangesloten, kunnen bij de commissie terecht bij onvrede over een onzorgvuldige, een onredelijke of een onrechtvaardige behandeling, ernstige gewetensbezwaren, ongewenste omgangsvormen of incorrecte naleving van bepalingen vanuit de CAO, de Arbowet, de individuele arbeidsovereenkomst of interne regels.

De Facit Klachtencommissies zijn onafhankelijke commissies. Facit faciliteert en ondersteunt de klachtencommissies en alleen de ambtelijk secretaris is in dienst van Facit.

De Facit Klachtencommissies onderzoeken voorgelegde klachten objectief en vertrouwelijk. De afspraken over de gang van zaken bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, zijn vastgelegd in een reglement.

Voor meer informatie over deze klachtencommissies kunt u ook terecht bij de ambtelijk secretaris van beide klachtencommissies,
Sandra Kluyskens. Ze is bereikbaar via 0251 – 212202 of via e-mail klachtencommissie@facit.nl.

Goed voorbereid op (onaangekondigd)inspectiebezoek?

Specifiek op bezoeken van de inspectie gerichte ondersteuning
Onze adviseurs zijn ervaren beleidsmedewerkers en auditoren met inhoudelijke deskundigheid en in staat om met de blik van een toezichthoudende instantie (IGZ) te kijken naar uw organisatie. U kunt ons inzetten voor:
• het uitvoeren van een proefaudit ter voorbereiding op een inspectiebezoek;
• na een inspectiebezoek ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak gericht op
(organisatie brede) verbetering en borging;
• ondersteunen bij of uitvoeren van een (risico)inventarisatie op kritische processen;
• ondersteunen van medewerkers bij het in de praktijk brengen van gestelde eisen, bijvoorbeeld
rondom het cliëntendossier.

Algemene ondersteuning op kwaliteit en veiligheid
Wij kunnen ondersteunen bij het formuleren en implementeren van verbeterplannen rondom bijvoorbeeld veiligheid, hygiëne, professioneel handelen (bevoegd en bekwaam) of risico-inventarisaties op proces en op cliëntniveau. Ook uitvoeren van periodiek terugkerende Quick Scans of (deel)audits is een mogelijkheid. Daarbij sluiten wij aan bij uw organisatie en uw specifieke ondersteuningsvraag.

En uiteraard…
Uiteraard kunt u ook nog steeds bij ons terecht voor onze dienstverlening op het gebied van onderzoek, projectmanagement, bijeenkomsten begeleiden, kwaliteitsbeleid (PREZO, HKZ of ISO) en tijdelijke vervanging of coaching van uw kwaliteits- of beleidsmedewerker.

Facit werkt bij deze ondersteuning samen met D-Web en Anderhalf A4, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birgit Schoenmakers.

Zorgleefplan

Beschikt uw organisatie over een werkbaar zorgdossier met een zorgleefplan, dat aan alle wettelijke en sectorspecifieke eisen voldoet? Biedt uw zorgdossier goede mogelijkheden voor het implementeren van een werkwijze waarbij signaleren, rapporteren en evalueren essentieel zijn? Facit kan u van dienst zijn en uw organisatie ondersteunen bij de implementatie van een zorgdossier dat past in het kwaliteitsdenken en bij een professionele zorgorganisatie.

Klik hier om verder te lezen.

Meer informatie?
Yvonne Kok informeert u graag nader over de verschillende mogelijkheden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0251 – 212 202.

Advies of bezwaarcommissie

Bij reorganisaties wijzigt of vervallen functies van medewerkers en wordt in overleg met de vakorganisaties en/of de Ondernemingsraad een Sociaal Kader of Sociaal Plan overeengekomen. Een advies- of bezwaarcommissie adviseert als werkgever en medewerker het niet eens zijn over de uitvoering van het Sociaal Kader of Sociaal Plan.

Een dergelijke advies- of bezwaarcommissie bestaat in de regel uit 3 leden. Eén lid wordt aangesteld door de werkgever en één lid wordt aangesteld door vakorganisatie of Ondernemingsraad. In overleg wordt een onafhankelijke voorzitter aangesteld. Facit kan u van dienst zijn bij het invullen van uw advies- of bezwaarcommissie. Wij beschikken over een netwerk van een externe professionals kennis van en ervaring met het uitvoeren van reorganisaties hebben, die kunnen worden ingezet als lid of voorzitter van uw commissie.