skip to Main Content
test

Cliëntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris

Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor (familie van) cliënten die te maken hebben gekregen met een ongewenste omgangsvorm, een volgens de (familie van de) cliënt onjuiste behandeling of een ander probleem. Wanneer de (familie van) de cliënt er niet zelf uitkomt met de betreffende medewerker of leidinggevende of het moeilijk vindt het probleem bespreekbaar te maken, kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Deze biedt een luisterend oor en geeft waar mogelijk advies. Samen met (familie van) de cliënt wordt besproken wat deze wil en hoe dit het beste bereikt kan worden. De ervaring leert dat dit er vrijwel altijd toe leidt dat men weer in gesprek kan komen met de betreffende medewerker(s) en daarbij de gelegenheid krijgt te zeggen wat de cliënt dwars zit. Zo kan het vertrouwen weer hersteld worden. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld helpen door de cliënt in gesprek te brengen met de medewerker(s) die het betreft of daarbij zelf ook aanwezig zijn.
Meer weten? Sabine van Pelt informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via sabine.van.pelt@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

De beroepsgroep Cliëntvertrouwenspersonen heeft een Factsheet geschreven over de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang.

Een van de belangrijkste taken van de medewerkersvertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is. Ongewenst gedrag is gedrag dat zo hinderlijk gevonden wordt, dat medewerkers erdoor belemmerd worden in hun werk. Het wordt een probleem wanneer betrokkenen gezamenlijk niet tot een oplossing komen.

Sommige vormen van ongewenst gedrag zijn voor iedereen duidelijk: discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreigingen, roddelen, pesten en andere vormen van fysiek en psychisch geweld. Andere vormen zijn meer subtiel, maar kunnen evengoed het plezier in het werk sterk verminderen.

Melding van ongewenst gedrag in een vroeg stadium biedt de grootste kans op het stoppen van ongewenst gedrag en op normalisering van de werksituatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft ervaring met het hanteren van deze problematiek. Hij/zij denkt met de betrokkene mee en adviseert bij het zoeken naar mogelijkheden om het ongewenste gedrag te stoppen. Zo kan hij/zij begeleiden bij het in gesprek gaan met de veroorzaker of doorverwijzen naar geëigende hulp.

Meer weten? Marja Heida informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via marja.heida@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Het benoemen van een vertrouwenspersoon integriteit is één van de maatregelen om zorg te dragen voor een integere organisatiecultuur waarin misstanden weinig kans krijgen en veilig gemeld kunnen worden. Met het benoemen van een vertrouwenspersoon integriteit en het opstellen van een meldprocedure voor vermoedens van misstanden geeft uw organisatie invulling aan de afspraken in de Zorgbrede Governancecode.

De vertrouwenspersoon integriteit biedt allereerst een luisterend oor en brengt samen met de melder de melding in kaart. De vertrouwenspersoon integriteit is geen hulpverlener, maar begeleidt het proces, staat naast de melder en bekijkt welke stappen er ondernomen dienen te worden, daarbij in acht nemend dat de melder beschermd dient te worden. De vertrouwenspersoon integriteit doet zelf geen onderzoek, maar is doorgeefluik of begeleidt de medewerker melding te doen. Indien dit niet haalbaar of wenselijk is, is vertrouwelijk melden (de identiteit is alleen bekend bij de vertrouwenspersoon integriteit) mogelijk. Anoniem melden kan ook, maar heeft niet de voorkeur omdat verder onderzoek vaak strandt op het ontbreken van details die niet uitgezocht kunnen worden.

Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader! Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Natuurlijk is een goed gesprek tussen cliënt en zorgverlener het beste, als er sprake is van ontevredenheid of een klacht. Niet altijd lukt het zorgverleners echter om klachten van cliënten naar tevredenheid af te handelen. De nieuwe wet Wkkgz regelt dat cliënten in dat geval terecht kunnen bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

De klachtenfunctionaris kan een gesprek op gang brengen en bemiddelen om een oplossing te vinden waar alle betrokken partijen tevreden over zijn. De klachtenfunctionaris spant zich in om er voor te zorgen dat de klacht wordt afgehandeld op een persoonlijke manier, waarbij cliënten zich gehoord voelen. Belangrijk hierbij is dat de klachtafhandeling niet te lang duurt en dat de klachtafhandeling er toe bijdraagt dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Kan de klacht ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan hij/zij de melder informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen bij een landelijke Geschillencommissie.

Facit kan voor uw organisatie de functie van klachtenfunctionaris vervullen. Sabine van Pelt informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via sabine.van.pelt@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

De Wkkgz stelt dat voor 1 januari 2017 alle zorgorganisaties een klachtenfunctionaris moeten aanstellen, die zich inspant om een open gesprek aan te gaan met cliënt en de zorgorganisatie om een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing voor klachten te vinden.
De officiële naam van de klachtenfunctionaris kan verschillen. Hij of zij kan klachtenbemiddelaar, medewerker klachtenopvang heten of ´functionaris artikel 15´.

sabine
Sabine van Pelt


Cor van der Knijff

marja

Marja Heida

Kiest u er voor om de functie van klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon door een medewerker Facit te laten vervullen, dan verzekert u zich van een onafhankelijke en deskundige invulling van deze functies. Onze ervaren medewerkers zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en de Beroepsgroep Vertrouwenspersonen Zorg. Bovendien kunnen we de continuïteit van de invulling van deze functie garanderen en maken we afspraken met u over vaste vervanging bij geplande en ongeplande afwezigheid van uw vertrouwenspersoon.

Meer weten? Sabine van Pelt en Marja Heida informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via sabine.van.pelt@facit.nl, marja.heida@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top