skip to Main Content
test

Mantelzorgerstevredenheidsonderzoek/Raadpleging onder mantelzorgers

Wie de bewoners centraal zet, zet diens mantelzorgers centraal. Van Rijn beschouwt in zijn plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen mantelzorgers en zorgverleners in het verpleeghuis niet voor niets als partners: zij vullen elkaar aan.

Dat zorgorganisaties een beroep doen op mantelzorgers om ook taken op zich te nemen, wordt langzamerhand vanzelfsprekend. Indien dit in goed overleg gebeurt, wordt de zorg daar beter van en neemt het welzijn van de cliënten toe. Daarvoor is nodig dat de verhoudingen tussen zorgverlener en mantelzorger goed zijn en dat er afstemming plaatsvindt over wie welke zorg geeft. Wil een organisatie daarin een uitnodigende en positieve rol kunnen spelen dan is mantelzorgbeleid noodzakelijk. Dat geeft duidelijkheid en handvatten voor de samenwerking, zowel voor de medewerkers van de instelling als voor de mantelzorgers.

Om uw mantelzorgbeleid af te stemmen op de wensen en behoefte van mantelzorgers, heeft Facit een METER raadpleging van mantelzorgers ontwikkeld. De raadpleging bestaat uit een (flexibele) vragenlijst van ongeveer 30 vragen en geeft goed inzicht in wat uw mantelzorgers belangrijk vinden, wat zij verwachten, waar ze ondersteuning behoeven en wat u kunt doen om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. De vragen sluiten aan bij algemeen geldende kwaliteitsnormen en de uitvraag van IGZ. De raadpleging kan zowel worden uitgevoerd als nulmeting en als periodieke terugkerende meting. In beide gevallen kan de raadpleging gecombineerd worden met een Quick Scan Mantelzorgbeleid, waarin we uw gehele mantelzorgbeleid onder de loep nemen en aanbevelingen doen voor verbetering.

Raadpleging van uw mantelzorgers laat zich uiteraard ook goed combineren met raadpleging van cliënten en cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers en/of medewerkers.

Uitvraag mantelzorgerstevredenheid en vrijwilligerstevredenheid door IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt de indicatoren Verpleging en Verzorging en Zorgthuis over verslagjaar 2014 zelf uit. De IGZ doet dit, omdat de 3 veldpartijen Verpleging, Verzorging en Zorgthuis nog geen gezamenlijke indicatoren hebben bepaald. Daarnaast hebben deze veldpartijen ook nog geen gezamenlijk gedragen uitvraag gerealiseerd. Aangezien de IGZ voor haar toezichtstaken wel over informatie moet beschikken, vraagt zij over verslagjaar 2014 zelf de indicatoren uit die zij nodig heeft voor haar Risicogestuurd Toezicht.

Bij niveau medewerkers staan onder meer de volgende vragen:

Informatiebronnen Gebruikte u in 2014 deze informatiebron om systematisch gegevens te verzamelen? * Werden in 2014 deze gegevens opgenomen in de management-informatie?** Werden de gegevens in 2014 gebruikt in de planning en control cyclus?***
Vrijwilligers tevredenheid onderzoek  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee
Mantelzorgers tevredenheid onderzoek  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee

Door het laten uitvoeren van deze raadpleging sluit u dus naadloos aan bij de uitvraag van IGZ.

Meer informatie
Klik hier voor de flyers:
•  Flyer METER
•  Flyer METER mantelzorgers
•  Flyer Combinatie raadplegingen

Meer weten?
Bij Facit informeren Jannie Barwegen en Marja Heida u graag nader. Ze zijn bereikbaar viajannie.barwegen@facit.nl, marja.heida@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Back To Top