Skip to content

Uitvraag cliëntervaringen over 2021 en verder

Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) onderzoekt de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet.  De uitvraag van cliëntervaringen met de CEO WMO kan voor het meetjaar 2021 gecontinueerd worden met de tot nu toe landelijk gebruikte vragenlijst. Het hóeft echter niet. Gemeenten mogen, onder voorwaarden, met ingang van 2021 zélf bepalen wat wat ‘goed’ onderzoek is, wat voort soort onderzoek zij uitvoeren. Als gemeente ben je ook vrij in de methode van uitvragen (schriftelijke vragenlijsten, interviews, focusgroepen, een vertelpunt).

Voorwaarden zijn dat de uitkomsten leiden tot informatie om te verbeteren en dat in ieder geval de toegankelijkheid van de voorzieningen, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning (bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie) aan bod komen. Het CEO Wmo kan bijvoorbeeld ook toegesneden worden op de toegang, door de inzet van onderzoeksmethoden als klantreizen of de ontwikkelde Toegangsscan. De uitkomsten van het CEO Wmo bieden op die manier een voedingsbodem om met inwoners en lokale partners aan de slag te gaan de verbetering van de toegang.

De landelijke benchmark, zoals afgelopen jaren zichtbaar was op waarstaatjegemeente.nl, zal verdwijnen. Aan gemeenten wordt gevraagd om jaarlijks voor 1 juli via https://aanleveringwmo.nl/ te verantwoorden hoe ze hoe ze hun CEO hebben opgezet, wat de uitkomsten waren en ook hoe ze de uitkomsten hebben gebruikt. In de tweede helft van het jaar zal het Verwey-Jonker Instituut een analyse maken van de aangeleverde gemeentelijke rapportages. De verwachting is dat dit een beeld oplevert van hoe gemeenten omgaan met het CEO Wmo. Voor gemeenten kan dit een inspiratiebron zijn om actief aan de slag te gaan met het vormgeven van het volgende CEO. Facit denkt hierover graag mee!

Meer weten? Bij Facit informeert Dorine Duwel je graag nader! Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top