skip to Main Content
test

Kwaliteit

Met de huidige ontwikkelingen in het welzijnswerk en daaraan gekoppelde verdere professionalisering van de welzijnsorganisaties wordt ook de vraag naar kwaliteit en het borgen daarvan groter. Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk, en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Of er nu gekozen wordt voor een kwaliteitscertificaat, zoals de HKZ normen voor zorg- en welzijn, of het zichtbaar maken van kwaliteit op onderdelen. Facit staat voor maatwerk, inspelen op lokale omstandigheden en bijdragen aan het welzijn in van de burger – dat is waar welzijnsorganisaties zich voor geplaatst zien en waar Facit graag in ondersteunt.

Meer weten over kwaliteitsbeleid voor welzijnsorganisaties? Angela van Bergeijk staat u graag te woord. Ze is bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

De nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn legt niet de nadruk op het schrijven van procedures en protocollen maar helpt zorg & welzijnsorganisaties bij leren en verbeteren. De norm is toepasbaar voor alle zorg & welzijnsorganisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht type financiering, organisatievorm, omvang of type activiteiten. De norm is bij uitstek geschikt voor organisaties die in meerdere sectoren actief zijn. Juist voor hen is het immers prettig om met één certificatieschema te kunnen werken. De norm bestaat uit drie rubrieken: de cliënt, randvoorwaarden voor goede behandeling/zorg- en/of dienstverlening en leren en verbeteren. De eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem zijn gebaseerd op ISO 9001:2015 en het INK model.

Past de nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn bij uw organisatie? Een nulmeting geeft antwoord op deze vraag én inzicht in waar uw organisatie al voldoet en waar nog aandachtspunten liggen. De rapportages van onze nulmeting voorzien in een plan van aanpak met nog te realiseren acties om de norm volledig te implementeren. Het vervolg kunt u vervolgens zelf doen of samen met ons doe of door ons laten doen. Graag passen we onze ondersteuning aan aan uw wensen, tempo en budget. Meer weten? Angela van Bergeijk staat u graag te woord. Ze is bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Het HKZ schema Welzijn kent een speciaal onderdeel Sociaal Cultureel Werk / Welzijn Ouderen.  De eisen in dit deel zijn van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties voor Sociaal Cultureel werk of Welzijn ouderen, organisaties die informatie, advies en cliëntondersteuning bieden ten behoeve van welzijnsactiviteiten en organisaties die mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.

Facit is dagelijks op diverse niveaus in de praktijk betrokken bij HKZ kwaliteitsbeleid voor grote én kleine organisaties. Als HKZ-partner zijn wij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wij verzorgen workshops op de HKZ kwaliteitsdagen, die in het teken staan van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Wij zijn ook uw organisatie graag van dienst! Joke Verbaan informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Meer over HKZ voor organisaties voor Welzijn Ouderen en Sociaal Cultureel Werk leest u hier.

Vrijwillige inzet Goed Geregeld adviesHeeft uw organisatie het Goed Geregeld voor vrijwilligers? Wanneer u het vrijwilligerswerk goed organiseert, krijgt en houdt u tevreden en betrokken vrijwilligers. Zij zorgen voor kwaliteit en diversiteit in uw organisatie en ze brengen nieuwe vrijwilligers met zich mee. Bovendien weten financiers en samenwerkingspartners dat hun geld, tijd en inzet goed zijn besteed. Wilt als professionele of vrijwilligersorganisatie uw vrijwilligerswerk goed organiseren? Dat kan met Goed Geregeld, een landelijke kwaliteitsonderscheiding. Facit ondersteunt, adviseert en beoordeelt uw organisatie graag bij het behalen van dit keurmerk.

Met de onderscheiding laat u in- en extern zien dat vrijwillige inzet goed is geregeld. U ontvangt een certificaat en mag het logo Goed Geregeld gebruiken. De onderscheiding is vier jaar geldig.

Iedere organisatie, groot of klein, die met vrijwilligers werkt, kan met Goed Geregeld aan de slag. Met een team vult u de Zelfevaluatie in. Dit is een vragenlijst waarmee u snel de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in uw organisatie in kaart kan brengen. De Zelfevaluatie geeft antwoord op vragen als: Wat is de visie op vrijwillige inzet? Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen de organisatie? Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? Hoe zit het met vergoedingen en waardering? Het resultaat maakt duidelijk op welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Met dit resultaat kunnen organisaties hun vrijwilligersmanagement bijstellen en nieuwe kansen creëren.

De Zelfevaluatie moet door verschillende mensen in de organisatie worden ingevuld. De uitkomsten worden vervolgens met elkaar besproken. Uiteindelijk komen zo de sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld. Daarna kunnen die worden gekoppeld aan plannen en wensen voor de naaste toekomst.

In de zelfevaluatie wordt gewerkt met een puntentelling. Is uw score voldoende, dan kunt u een beoordeling aanvragen. Dat kan bij Facit, onze adviseurs zijn gecertificeerd door de Vereniging NOV. De adviseur beoordeelt de zelfevaluatie en bij een positieve beoordeling ontvangt uw organisatie de onderscheiding voor een periode van vier jaar.

Facit ondersteunt en adviseert zorg- en welzijnsorganisaties, ook op het gebied van goed vrijwilligersbeleid. Onze bekendheid met en expertise van het regionale en lokale veld zorgt ervoor dat we organisaties kunnen helpen bij het meetbaar verbeteren van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Meer weten? Neem contact op met de Goed Geregeld adviseur van Facit: Yvonne Kok. U kunt haar ook telefonisch bereiken: 0251-212 202.

Meer over de zelfevaluatie van Goed Geregeld leest u hier

In december 2016 is door sociaal werk Nederland het kwaliteitslabel voor sociaal werk gepresenteerd. Lidorganisaties die het Kwaliteitslabel behaald hebben met intercollegiale adviesmeting en/of externe toetsing, worden opgenomen in het Kwaliteitsregister op de website van Sociaal Werk Nederland en mogen het kwaliteitslogo hanteren. Zij tonen daarmee aan te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de branche.

Toetsing varieert van het doen van een zelfevaluatie, naar een optionele toetsing vergelijkbaar met ISO en HKZ. Facit kan u ondersteunen, voor welke toetsing u ook kiest! Joke Verbaan informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl  of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Op www.sociaalwerknederland.nl staan de vier toetsingsmogelijkheden beschreven:

1. Intercollegiale adviesmeting: leidend tot een leerrapport en registratie in het Kwaliteitsregister.

2. Externe audit: leidend tot registratie in het Kwaliteitsregister en certificering. Er zijn vier door het Kwaliteitslabel Sociaal Werk geselecteerde preferred supplier: DNV, Lloyds, Keurmerkinstituut, CIIO, maar organisaties kunnen ook hun eigen CI inzetten om het Kwaliteitslabel te toetsen.

3. Combinatietoets (externe + intercollegiale toets).

4. Combinatietoets (HKZ/ISO + de normen van het kwaliteitskader). Organisaties die al een of meerdere kwaliteitscertificaten hebben (denk aan HKZ, ISO, NOV etc.) en het Kwaliteitslabel Sociaal Werk willen toevoegen kunnen hun CI vragen om tijdens het toetsen op de andere keurmerken, de normen van het Kwaliteitslabel mee te nemen die onderscheidend zijn. Om te zorgen dat het Kwaliteitslabel compatibel is met andere keurmerken, zijn er crosstabellen gemaakt.

HKZ heeft samen met experts de norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen ketens en netwerken in dit domein, door middel van een certificaat, zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .
Diverse ketens en netwerken hebben de norm ‘uitgeprobeerd’ en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten, een keten voor huiselijk geweld en een gezondheidscentrum. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo dienstverlening uitvoeren.

Bij Facit informeren Joke Verbaan en Monique Jakobs u graag nader. Ze zijn bereikbaar via joke.verbaan@facit.nlmonique.jakobs@facit.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top