skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren welzijnsorganisaties en zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Dorine Duwel en Jannie Barwegen informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl resp. jannie.barwegen@facit.nl  of telefonisch via het algemene telefoonnumer van Facit: 0251 – 212 202.

Facit mantelzorgersraadpleging

Door een goede afstemming met mantelzorgers, wordt de zorg beter en neemt het welzijn van de cliënten toe. Daarvoor is nodig dat de verhoudingen tussen zorgverlener en mantelzorger goed zijn en dat er afstemming plaats vindt over wie welke zorg geeft. Goed mantelzorgbeleid geeft duidelijkheid en handvatten voor deze samenwerking, zowel voor uw medewerkers als voor de mantelzorgers. Om uw mantelzorgbeleid af te stemmen op de wensen en behoefte van mantelzorgers, heeft Facit een mantelzorgersraadpleging ontwikkeld.

De Facit mantelzorgersraadpleging bestaat uit een beknopte, zorgvuldig samengestelde vragenlijst met gesloten en open vragen. De vragenlijst gaat in op verschillende relevante onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid van mantelzorgers, zoals relatie met de zorgvrager, motivatie, fysieke en psychische belasting. Ook de behoefte, gebruik van en ervaringen met de ondersteuning vanuit uw organisatie komen aan de orde. In overleg met uw organisatie kunnen wijzigingen worden doorgevoerd of aanvullende opties worden aangeboden.

De meest gebruikelijke vormen van dataverzameling zijn: schriftelijk, online of een combinatie van beide methoden. Andere vormen van dataverzameling zijn uiteraard ook mogelijk, we treden hierover graag nader met u in overleg.

Meer weten?
Bij Facit informeren Jannie Barwegen en Marja Heida u graag nader. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, marja.heida@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

Door het laten uitvoeren van deze raadpleging sluit u dus naadloos aan bij de uitvraag van IGZ. n sectoren in onze samenleving zijn ze niet meer weg te denken. Het vinden en behouden van goede, gemotiveerde vrijwilligers is dan ook in veel organisaties één van de speerpunten van het beleid.

Om uw vrijwilligersbeleid nog beter af te stemmen op de wensen en behoefte van vrijwilligers, heeft Facit het METER tevredenheidsonderzoek voor vrijwilligers ontwikkeld. Het onderzoek bestaat uit een (flexibele) vragenlijst van ongeveer 25 vragen. Het onderzoek geeft met een geringe inspanning een goed inzicht in wat uw vrijwilligers belangrijk vinden en wat u kunt doen om voor vrijwilligers nog aantrekkelijker te zijn.

Het onderzoek kan worden gecombineerd met een Quick Scan van uw vrijwilligersbeleid. In de Quick Scan nemen we uw gehele vrijwilligersbeleid onder de loep en doen aanbevelingen voor verbetering.

Uitvraag mantelzorgerstevredenheid en vrijwilligerstevredenheid door IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt de indicatoren Verpleging en Verzorging en Zorgthuis over verslagjaar 2014 zelf uit. De IGZ doet dit, omdat de 3 veldpartijen Verpleging, Verzorging en Zorgthuis nog geen gezamenlijke indicatoren hebben bepaald. Daarnaast hebben deze veldpartijen ook nog geen gezamenlijk gedragen uitvraag gerealiseerd. Aangezien de IGZ voor haar toezichtstaken wel over informatie moet beschikken, vraagt zij over verslagjaar 2014 zelf de indicatoren uit die zij nodig heeft voor haar Risicogestuurd Toezicht.

Bij niveau medewerkers staan onder meer de volgende vragen:

Door het laten uitvoeren van deze raadpleging sluit u dus naadloos aan bij de uitvraag van IGZ.

Meer informatie

Wilt u dit uitproberen, dan kunt u via deze link zelf online 10 vragen beantwoorden.
Klik hier voor de flyer vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.

Of neem contact op met Marja Heida

Met hulp van deskundige vrijwilligers en veelal gefaciliteerd door een klein team van professionele medewerkers bieden WonenPlus organisaties ondersteuning en begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen, maar vanwege een tijdelijke of structurele beperking daar hulp en ondersteuning bij nodig hebben. Aanbieders van WonenPlus zijn er op gericht dat ook deze mensen zo lang en zo plezierig mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Facit beschikt over een raadpleging voor abonnees van Wonen Plus Deze raadpleging kan zowel online als schriftelijk of telefonisch worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen we ook deze raadpleging samen met u op maat voor uw organisatie en aanvullen met groepsgesprekken of diepte-interviews.

Meer weten? Jannie Barwegen informeert u graag nader. Zij is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Met hulp van deskundige vrijwilligers en veelal gefaciliteerd door een klein team van professionele medewerkers bieden WonenPlus organisaties ondersteuning en begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen, maar vanwege een tijdelijke of structurele beperking daar hulp en ondersteuning bij nodig hebben. Aanbieders van WonenPlus zijn er op gericht dat ook deze mensen zo lang en zo plezierig mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Facit heeft voor Wonen Plus organisaties een raadpleging voor vrijwilligers ontwikkeld. De raadpleging kan zowel online als schriftelijk of telefonisch worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen we ook deze raadpleging samen met u op maat voor uw organisatie.

Meer weten? Jannie Barwegen informeert u graag nader. Zij is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Voor cliënten met elektrisch vervoer die proef- en gewenningslessen hebben gevolgd of volgen heeft Facit een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld.

Wilt u meer informatie? Jannie Barwegen informeert u graag nader! Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Voor Wonen Plus organisaties die balans willen opmaken, heeft Facit een zogenaamd ‘combi aanbod’ ontwikkeld, waarbij zowel vrijwilligers als abonnees bevraagd worden.  Desgewenst kan een stakeholdersraadpleging uw plaatje compleet maken.
Spiegelinformatie van andere WonenPlus aanbieders in de eindrapportage? Wel herinneringen of geen herinneringen? Steekproef of allemaal aanschrijven?  Graag maken we de raadpleging met en voor u op maat.

Meer weten? Dorine Duwel of Jannie Barwegen informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl, jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Met ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer‘  kunt u de levensloop van mensen volgen, zorgbehoeftes vroegtijdig signaleren en zicht krijgen op de kwetsbaarheid, zorgvragen (zorgcomplexiteit) en het welbevinden van cliënten. Behoefte als kompas is ontwikkeld voor ouderen, maar omdat gebleken is dat de zorgcomplexiteit en kwetsbaarheid meer zeggen dan de kalenderleeftijd, is het instrument ook toepasbaar voor de grote groep mensen die gebruik maken van de WMO.

Het instrument is door het UMCG ontwikkeld en brengt de kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en het welbevinden vanuit het perspectief van de cliënt zelf in kaart. De meeste cliënten kunnen de vragenlijst zelf invullen, eventueel met ondersteuning van partner of kinderen. Een kleine groep heeft hierbij ondersteuning nodig.

Het screeningsinstrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’  bestaat uit algemene vragen en uit drie meetinstrumenten:

  • Groninger Frailty Indicator (kwetsbaarheid)
  • INTERMED Self Assessment for Elderly (zorgcomplexiteit)
  • Groninger Wellbeing Indicator (welbevinden)

Bij Facit informeert Monique Jakobs u graag nader. Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top