test
Hier bent u: Facit > Woning > Onderzoek

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten op gebied van kwaliteit in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw gemeente.

  • WMO cliëntervaringsonderzoek

Gemeenten zijn, op grond van artikel 2.5.1 van de WMO, verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Via een cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners.

Lees meer…

  • Modelvragenlijst cliëntervaringen ouders en gemeenten

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd, om te onderzoeken hoe cliënten (jongeren boven de twaalf en tot drieëntwintig, en ouders van kinderen vanaf min negen maanden tot achttien) de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren, welk effect ze ervan hebben ondervonden wat betreft het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijk participatie.

Lees meer…

  • Quality Qube voor gemeenten

De Quality Qube beschouwt zorg niet als het ‘product’ van een zorgleverancier maar als interactieve dienstverlening, gericht op het behalen van voor de cliënt waardevolle uitkomsten. Aan de Quality Qube ligt een gevalideerd model ten grondslag wat garandeert dat alle belangrijke kwaliteitsdomeinen aan bod komen zodat een valide, betrouwbaar en onafhankelijk beeld van de kwaliteit van de zorgprestaties ontstaat.

Lees meer

  • Facit op Maat onderzoek
    Kwaliteit is toetsbaar onder meer aan de tevredenheid en ervaringen van uiteenlopende stakeholders (burgers, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, WMO-cliënten en etc). Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kom je daarachter? En hoe zorg je ervoor dat uitkomsten van metingen ook praktisch voet aan de grond krijgen zijn binnen uw gemeente ? Samen met u stellen we in acht stappen uw raadpleging op maat samen.

In acht stappen naar uw raadpleging op maat
Samen met u stellen we in acht stappen uw raadpleging op maat samen:
1. Kies uw doelgroep.
2. Kies voor frequentie van raadplegen.
3. Kies de wijze van dataverzameling.
4. Kies uw vragenlijst.
5. Kies voor zelf doen of door Facit doen (of een combinatie daarvan).
6. Kies voor rapportagevorm.
7. Kies uw extra’s.

Meer weten? Bij Facit informeert Dorine Duwel u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl, tel 06-44956304 of via het centrale telefoonnummer van Facit 0251 – 212 202.

Algemene uitgangspunten bij Facit op Maat
Facit ontzorgt! Natuurlijk wordt u nauw betrokken bij de voorbereiding van de onderzoeken die we voor uw gemeente uitvoeren. Maar we stellen alles in het werk om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen:
· Dataverzameling wordt zo georganiseerd dat u er zo min mogelijk werk aan heeft;
· Vragen worden objectief gesteld.
· Resultaten worden anoniem verwerkt;
· De kosten van de raadplegingen en het beroep wat op respondenten gedaan wordt, worden zo laag mogelijk gehouden.
· Facit heeft diverse tools ontwikkeld voor verschillende doelgroepen om de resultaten te volgen en inzichtelijk te maken. Zo kunnen respondenten en andere betrokkenen zien wat een raadpleging heeft opgeleverd en wat er met de uitkomsten gebeurt!

Pas als de rapportages gepresenteerd zijn, ligt de bal weer bij u. Maar uiteraard adviseren wij ook graag over het vervolg. Wat ons betreft middels kort-cyclisch acties en goed zicht houden op het effect van ingezette verbeteringen. Zo ontstaat een check en act-cyclus, die effect sorteert.

Meer weten?

Bij Facit informeert Dorine Duwel u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl, tel 06-44956304 of via het centrale telefoonnummer van Facit 0251 – 212 202