skip to Main Content
test

Onderzoek

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Bij PREM-vragen gaat het om de ervaring en beleving van de patiënt. Het meten van deze patiëntervaringen levert input op voor de kwaliteitscyclus.

Facit voert graag uw PREM uit. Wij zijn niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

De uitvraag van cliëntervaringen met de PREM wijkverpleging moet in 2019 minimaal één keer plaatsvinden. De uitvraag kan starten in maart en moet vóór oktober 2019 afgerond zijn.

Facit kan deze uitvraag geheel voor uw organisatie verzorgen. U verzekert zich hiermee van een onafhankelijke raadpleging, waarbij de anonimiteit van cliënten gewaarborgd is en waaraan uw medewerkers na aanlevering van de cliëntgegevens geen werk meer hebben. Dataverzameling kan op de manier die u het meeste aanspreekt  (interviews, telefonische interviews, schriftelijk, online, door uw eigen medewerkers) en uitkomsten worden opgeleverd in rapportages, infographics en/of dashboards en aangevuld met spiegelinformatie van andere door Facit geraadpleegde organisaties.

Meer weten? Neem contact op met uw onderzoekscoördinator, bel ons op telefoonnummer 0251 – 212 202 of mail naar onderzoek@facit.nl

De PREM HAP is een gevalideerde vragenlijst voor patiëntervaringsonderzoek op huisartsenposten. ontwikkeld en gevalideerd door het Kenniscentrum Spoedzorg/IQ Healthcare in samenwerking met Stichting Miletus (ZN).

De PREM Huisartsenposten (PREM HAP) sluit sterk aan op de PREM Eerstelijnszorg (o.a. voor de huisartsenpost) en is doorontwikkeld met hulp van huisartsen, triagisten, kwaliteitsmedewerkers en cliëntenraden van verschillende HAPs. Huisartsenposten kunnen de resultaten van een meting met de PREM HAP gebruiken om de kwaliteit van de eigen huisartsenpost te etaleren en te verbeteren. De resultaten kunnen ook worden vergeleken met die van andere deelnemende huisartsenposten. Hierbij wordt gecorrigeerd voor verschillen in achtergrondkenmerken van de patiëntenpopulaties.

Facit voert de PREM HAP in nauwe samenspraak met Kenniscentrum Spoedzorg/IQ Healthcare  uit. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Marja Heida. Zij is bereikbaar via marja.heida@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

De PREM chronische zorg is ontwikkeld door het tripartite veld (InEen, Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland) met behulp van Stichting Nivel en IQ Healthcare. Deze PREM is primair bedoeld voor kwaliteitsverbetering bij ketenzorgorganisaties (zorggroepen en gezondheidscentra die programmatische zorg voor chronische aandoeningen organiseren). Bij de ontwikkeling van de vragenlijst is gelet op geschiktheid voor andere doelen: onderlinge vergelijking en maatschappelijke transparantie. Het meten van patiëntervaringen levert input op voor de kwaliteitscyclus.

Stappenplan en planning

Hoe meten?
Facit kan uw organisatie op verschillende manieren van dienst zijn bij het meten van de PREM Chronische Zorg:
i. Continu meten waarbij patiënten benaderd worden direct na contact met een zorgverlener in het kader van de programmatische zorg.
ii. Meetperiode waarbij patiënten gedurende een bepaalde periode (bv 1 maand) benaderd worden direct na contact met een zorgverlener in het kader van de programmatische zorg.
iii. Eenmalige puntmeting waarbij patiënten die in een bepaalde periode contact hebben gehad met een zorgverlener eenmalig worden benaderd
iv. Meerdere puntmetingen (semi-continu) waarbij alleen patiënten benaderd worden die sinds de vorige puntmeting contact hebben gehad met een zorgverleners i.h.k.v. de programmatische zorg (bv wekelijks, maandelijks, tweemaandelijks);

Dataverzameling kan zowel online als schriftelijk als mixed mode (een combinatie van online een schriftelijke dataverzameling).

De vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit 26 vragen (10 meerkeuze vragen, 2 open vragen en 14 verdiepende vragen). De eerste drie vragen gaan over het laatste contact dat de patiënt heeft gehad (wanneer, met wie en in het kader van welk zorgprogramma). Vervolgens komen 14 vragen over de ervaringen met het zorgaanbod, een vraag naar het van belang van de 14 ervaringsvragen, een totaaloordeel van patiënten door het geven van een cijfer, een vraag of patiënten de bezochte zorgverlener aanbevelen (Net Promotor Score). De vragenlijst sluit af met een open vraag voor een compliment en/of verbeterpunten en vier achtergrondvragen (persoonskenmerken) bedoeld voor casemix correctie (leeftijd, geslacht, algemene gezondheid en opleiding).

Indien een patiënt een suboptimaal antwoord geeft (helemaal oneens of oneens), krijgt de patiënt een verdiepende vraag waarin gevraagd wordt het antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en de mogelijkheid tot ander antwoord (tekstveld).

Meer weten of een offerte opvragen ?
Marja Heida en Jannie Barwegen informeren u graag nader!

De PREM Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen vanuit cliëntenperspectief zichtbaar te maken voor in eerste instantie intern gebruik. Daarnaast heeft de cliëntenraadpleging tot doel om de transparantie over prestaties van de praktijken gezien vanuit cliëntenperspectief te bevorderen. De PREM Fysiotherapie bestaat uit 17 items en wordt online of schriftelijk uitgevraagd onder alle cliënten die fysiotherapie ontvangen of hebben ontvangen.
Meer informatie of een offerte? Jannie Barwegen informeert u graag nader over mogelijkheden en ontwikkelingen.

De PREM Farmacie is een korte generieke vragenlijst voor openbare apotheken die in opdracht van verzekeraars en in samenspraak met aanbieders en patiëntenorganisaties is ontwikkeld. Met de PREM Farmacie willen de verzekeraars jaarlijks voor specifieke patiëntgroepen een landelijke benchmarkmeting opzetten en de uitkomsten hiervan gebruiken voor de zorginkoop en keuze informatie voor de patiënt. Tevens kunnen de resultaten gebruikt worden voor interne kwaliteitsverbetering.
De PREM Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt.

Meer informatie bij Jannie Barwegen

Voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering bestaat belangstelling om de voor fysiotherapie ontwikkelde PREM  ook in te zetten voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Jannie Barwegen vertelt u er graag meer over. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of 0251 – 212 202.

Back To Top