test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Onder de titel “Ook wie moeite heeft met communiceren moet gehoord worden” is in februari 2012 de Afasie Vereniging Nederland (AVN) het project CQ-index Afasie gestart in samenwerking met het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het CKZ (Centrum Klantervaring Zorg). De AVN vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de zorg in kaart wordt gebracht vanuit het perspectief van mensen met afasie. Met de traditionele CQI blijven mensen met de communicatiestoornis afasie buiten beeld. Dit project richt zich daarom op het ontwikkelen van een CQ-index Afasie die is aangepast voor deze doelgroep. Met een aangepaste CQ-index kan dan worden nagegaan in hoeverre de verleende zorg aansluit bij wat mensen met afasie belangrijk vinden voor goede zorg. Ook kunnen verschillende aanbieders van zorg voor mensen met afasie met elkaar worden vergeleken. Aanpassing voor deze doelgroep betekent een inspanning leveren om deze groep mensen met een verworven communicatiestoornis ‘te horen en te begrijpen’ en daardoor serieus te nemen. De resultaten van de metingen kunnen door de AVN worden gebruikt voor belangenbehartiging en ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met afasie.

De CQI voor Afasiepatiënten wordt afgenomen middels interviews met mensen met afasie. Omdat de kwaliteit van de CQ-index vooral bepaald wordt door de kwaliteit van de interviewers, worden voor het afnemen van deze CQI Afasie speciaal opgeleide interviewers ingezet, die affiniteit hebben met de doelgroep van afasiepatiënten en ervaring hebben met het afnamen van vragenlijsten met pictogrammen. Facit of het afasiecentrum maakt de afspraken met patiënten voor het interview. De interviews worden afgenomen aan de hand van vragenlijsten met vooral gesloten vragen. De interviewers werken met een vragenlijst op een tablet, maar beschikken ook over gedrukte boekjes met (gekleurde) pictogrammen, zodat de patiënt de antwoorden kan aanwijzen.

Rapport afasiezorg in beeld, ontwikkeling van de CQI Afasie, rapport van NIVEL en Hersenletsel.nl.

Een stem voor mensen met Afasie, bericht van de website van Revalidatie Nederland van 2 maart 2015.

Zorgverleners weten niet wat afasie is, bericht op Nursing.nl van 3 maart 2015.

Facit flyer CQI Afasie

Bij Facit informeren Dorine Duwel en Harriette Schaafsma u graag nader.