skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren GGZ-zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

De cliëntervaringen in de GGZ kunnen worden gemeten met drie soorten instrumenten:

De CQ-index beschermd wonen GGZ, zelfstandig wonen GGZ en klinische GGZ en VZ

Alle instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg met een Wet toelating zorginstellingenerkenning zijn verplicht om via de Kern-set 2012 hun zorgkwaliteit te rapporteren. De Kern-set prestatie-indicatoren is ingedeeld in drie thema’s, te weten effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid. Deze drie thema’s zijn een vertaling van ‘kwaliteit van zorg’ zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) die omschrijft. Daarin staat namelijk dat de kwalitatief goede zorg doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van cliënt moet zijn. De Kern-set prestatie-indicatoren vormen een vertaling van hetgeen betrokken partijen verstaan onder effectieve, veilige en cliëntgerichte zorg.

Voor het meten van de Kern-set prestatie-indicatoren zijn op dit moment 3 CQI-vragenlijsten beschikbaar:

 • CQI Beschermd Wonen GGZ
 • CQI Begeleid Zelfstandig Wonen GGZ
 • CQI Klinische GGZ en VZ

CQI Beschermd Wonen GGZ

De dataverzameling onder cliënten beschermd wonen vindt plaats middels een interview of het groepsgewijs invullen van de vragenlijst. In samenspraak tussen uw organisatie en Facit wordt, aan de hand van landelijk vastgestelde exclusiecriteria, bepaald welke cliënten in aanmerking komen voor het groepsgewijs invullen van een vragenlijst. Vervolgens wordt een “inloop-bijeenkomst” gepland, waarbij een interviewer van Facit op locatie aanwezig is om uw cliënten te assisteren bij het invullen van de vragenlijst. In overleg met uw organisatie worden datum en tijd overeengekomen, groepsbijeenkomsten kunnnen zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden.

In de vragenlijst CQI Beschermd Wonen GGZ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bereikbaarheid van de begeleider.
 • Informatievoorziening.
 • Inspraak en keuzevrijheid.
 • Omgang met de begeleider.
 • Deskundigheid van de begeleider.
 • Veranderingen in klachten en functioneren.
 • Woon- en leefomstandigheden.
 • Aanbod van activiteiten.
 • Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners.

Naast de ervaringsvragen worden er ook een aantal achtergrondvragen gesteld over de respondent. Dit wordt gedaan om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende zorgaanbieders.

CQI Begeleid Zelfstandig Wonen GGZ

De dataverzameling onder cliënten Begeleid zelfstandig wonen kan plaats vinden op drie verschillende manieren:

 • Aan cliënten met een zorgzwaartepakket 1 of 2 die in staat zijn om een vragenlijst zelfstandig in
  kunnen vullen, worden vragenlijsten en antwoordenveloppen uitgedeeld door hun eigen begeleiders
  van de organisatie. De begeleider stimuleert de cliënt de vragenlijst in te vullen en op te sturen in de
  antwoordenvelop.
 • Voor de overige cliënten worden groepsbijeenkomsten gepland, waar cliënten zelf een vragenlijst
  invullen. Er wordt hiertoe een “inloop-bijeenkomst” gepland, waarbij een interviewer van Facit aanwezig
  is om cliënten te assisteren bij het invullen van de vragenlijst. In overleg met uw organisatie worden
  datum en tijd afgesproken waarop de groepsbijeenkomsten zullen plaatsvinden. De
  groepsbijeenkomsten kunnen zowel overdag als in de avonduren gehouden worden.
 • Cliënten die niet zelfstandig een vragenlijst kunnen invullen (noch wanneer uitgereikt door hun
  begeleider, noch tijdens een groepsbijeenkomst) kunnen worden bezocht door een interviewer
  van Facit. De interviews worden afgenomen aan de hand van vragenlijsten met vooral gesloten vragen.
  Voor de uitvoering van de interviews worden uitsluitend ervaren interviewers ingezet, die hun
  benadering aanpassen aan de cliënten van de organisatie.

In de vragenlijst CQI Begeleid Zelfstandig Wonen GGZ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bereikbaarheid van de begeleider.
 • Informatievoorziening.
 • Inspraak en keuzevrijheid.
 • Omgang met de begeleider.
 • Deskundigheid van de begeleider.
 • Veranderingen in klachten en functioneren.
 • Aanbod voor maatschappelijk herstel.
 • Informatie-uitwisseling tussen behandelaars en begeleiders.

Naast de ervaringsvragen worden er ook een aantal achtergrondvragen gesteld over de respondent. Dit wordt gedaan om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende zorgaanbieders.

CQI klinische GGZ en VZ

De dataverzameling onder klinische cliënten vindt voor de huidige cliënten plaats middels interviews en/of groepsgewijs invullen van de vragenlijst en voor cliënten die hun behandeling recentelijk hebben beëindigd middels een schriftelijke vragenlijst. In samenspraak tussen uw organisatie en Facit wordt bepaald welke cliënten in aanmerking komen voor een persoonlijk interview en welke cliënten groepsgewijs een vragenlijst kunnen invullen.

Clienten met wie een interview wordt afgenomen, worden op locatie bezocht door een interviewer van Facit. Voor de uitvoering van de interviews worden uitsluitend ervaren interviewers ingezet, die hun benadering aanpassen aan de cliënten van de organisatie. De interviews worden afgenomen aan de hand van vragenlijsten met vooral gesloten vragen.
Het groepsgewijs invullen van de vragenlijst tijdens een “inloop-bijeenkomst” waarbij een of meerdere interviewer(s) van Facit op locatie aanwezig zijn om cliënten te assisteren bij het invullen van de vragenlijst. In overleg met de organisatie worden datum en tijd afgesproken waarop de groepsbijeenkomst zal plaatsvinden, dit kan zowel overdag als in de avonduren zijn.

Cliënten die in de afgelopen 3 maanden een klinische behandeling hebben beëindigd worden benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Voor hen vindt de dataverzameling plaats middels schriftelijke vragenlijsten, die hen per post worden toegestuurd.

In de vragenlijst CQI klinische GGZ en VZ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bereikbaarheid van de begeleider.
 • Informatievoorziening.
 • Inspraak en keuzevrijheid.
 • Omgang met de verpleegkundige.
 • Deskundigheid van de behandelaar.
 • Deskundigheid van de verpleegkundige.
 • Veranderingen in klachten en functioneren.
 • De afdeling.
 • Aanbod van activiteiten.
 • Informatie-uitwisseling met het behandelteam.
 • Nazorg.

Naast de ervaringsvragen worden er ook een aantal achtergrondvragen gesteld over de respondent. Dit wordt gedaan om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende zorgaanbieders.

De vragenlijsten zijn bestemd voor personen van 18 jaar of ouder die zijn/worden behandeld in de geestelijke gezondheidzorg.

De uitkomsten van de CQ-index beschermd wonen GGZ, zelfstandig wonen GGZ en klinische GGZ zullen worden aangeleverd in de landelijke portal van het platform GGZ.

Vanaf verslagjaar 2012 zijn GGZ-instellingen verplicht deze CQ-indexen Beschermd wonen (BW), Begeleid zelfstandig wonen (BZW) en Klinische zorg en VZ te laten meten. Voor de CQI klinisch geldt deze verplichting jaarlijks, voor de CQI Beschermd Wonen en Begeleid Zelfstandig Wonen eens per twee jaar.

Meer informatie?
Sabine van Pelt of Corien Bosveld informeren u graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen rondom de CQI GGZ. U kunt desgewenst ook al een belangstellingsformulier invullen en terugsturen naar bureau@facit.nl. Wij nemen dan graag contact met u op.

CQ-index

De CQI vragenlijsten geven informatie over de kwaliteit van de GGZ en verslavingszorg gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De raadpleging wordt uitgevoerd onder 300 cliënten.

De dataverzameling

Voor de CQI klinisch worden cliënten óf geïnterviewd óf uitgenodigd een vragenlijst in te vullen op een groepsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst is een interviewer van Facit aanwezig voor het geval de cliënt graag ondersteuning wil bij het invullen. Ook cliënten die inmiddels ontslagen zijn, worden bij deze CQI meting benaderd.
Voor de CQI Beschermd Wonen geldt hetzelfde: óf een interview óf de vragenlijst invullen op een groepsbijeenkomst. In de praktijk blijkt echter dat cliënten Beschermd Wonen over het algemeen vrij goed in staat zijn de vragenlijst met óf zonder hulp op een groepsbijeenkomst in te vullen.
De cliënten begeleid Zelfstandig Wonen met ZZP 1 of 2 krijgen een vragenlijst uitgedeeld door hun begeleiders. Zijn leveren deze dan weer in de bij de vragenlijst gevoegde antwoordenvelop. De overige cliënten worden uitgenodigd voor óf interview óf een groepsbijeenkomst.
Tot de standaardwerkzaamheden bij de uitvoer van een CQ-index behoren:

 • het opstellen van informatiebrieven voor cliënten, medewerkers en cliëntenraad;
 • het verrichten van de steekproeftrekking;
 • het houden van interviews, groepsbijeenkomsten met of het verzenden van schriftelijke
  vragenlijsten naar cliënten;
 • het verwerken van de resultaten en het analyseren van gegevens;
 • het opstellen van een rapportage;
 • het formuleren van conclusies en aanbevelingen;
 • het presenteren en bespreken van de eindrapportage.

Referenties

In bijgaande lijst is vermeld voor welke organisatie wij de cliëntenraadpleging met de CQ index reeds hebben uitgevoerd: [Referenties].
Enkele van onze klanten hebben zich desgevraagd bereid getoond om actief als onze referent te willen optreden; stelt u prijs om hun ervaringen te vernemen, dan brengen we u graag met hen in contact.

Meer informatie?

De CQ-Index lijsten voor de CQI Klinische GGZ en VZ, CQI Beschermd Wonen GGZ en CQI Begeleid Zelfstandig Wonen GGZ en de bijbehorende Richtlijnen voor meetorganisaties zijn te downloaden van de site van het Centrum Klantervaring Zorg: www.centrumklantervaringzorg.nl

Verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ

 

De CQI Kortdurende ambulante GGZ of verslavingszorg (hierna aangeduid als CQI Kortdurende ambulante GGZ) is sinds april 2009 gereed en vanaf verslagjaar 2010 het verplichte meetinstrument voor prestatie-indicatoren die betrekking hebben op cliëntervaringen en dient ieder jaar afgenomen te worden. In 2012 is een verkorte CQI index ontwikkeld, die voor verslagjaar 2013 en 2014 ingezet mag worden.

Nieuw ontwikkeld meetinstrument voor cliëntervaringen met de Kortdurend Ambulante GGZ en VZ

In 2012 is een verkorte CQI index ontwikkeld, die met ingang van verslagjaar 2013 ingezet mag worden. Voor verslagjaar 2013 mag de GGZ/ VZ instelling een keuze maken:

• de verkorte CQI zelf af nemen en aan te leveren via de Routine Outcome Monitoring (ROM) aan de
Stichting Benchmark GGZ. Via het ROM systeem moeten minimaal 100 ingevulde vragenlijsten behaald
worden; wanneer dat niet gehaald wordt dient een aanvullende dataverzameling plaats te vinden.
• de verkorte CQI te laten uitvoeren door een geaccrediteerd meetbureau.

Er wordt op dit moment nog gewerkt aan de werkinstructies voor de Verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ en VZ.

Meer informatie

Meer informatie over de CQI Kortdurende ambulante GGZ kunt u vinden in onze flyer of via zichtbare zorg www.zichtbarezorg.nl.

Indien u nader contact wenst over het uitvoeren van de cliëntenraadpleging met de (Verkorte) CQ-index GGZ kortdurend ambulante zorg, dan kunt u bellen of mailen met Sabine van Pelt of Corien Bosveld. U kunt desgewenst ook al gelijk het belangstellingsformulier invullen en terugsturen naar bureau@facit.nl.

Thermometer cliëntwaardering

Voor zorggroepen waarvoor geen CQI beschikbaar is, mag de thermometer Cliëntwaardering worden gebruikt om de cliëntwaardering te meten. Zorginstellingen kunnen de Thermometer voor cliëntwaardering zelf afnemen óf in samenspraak met een meetbureau organiseren. Facit heeft in de afgelopen jaren verschillende keren de thermometer voor Cliëntwaardering afgenomen. De dataverzameling kan in overleg op verschillende manieren plaats vinden, onder meer middels het versturen van schriftelijke vragenlijsten, het laten afnemen van de vragenlijsten door leden van de Cliëntenraad of het uitnodigen van patiënten om de vragenlijst online in te vullen. De resultaten kunnen door Facit worden teruggekoppeld op locatieniveau maar ook op het niveau van de verschillende afdelingen.

GGZ instellingen die de cliëntwaardering met de Thermometer door Facit hebben laten verzorgen benoemen als meerwaarde dat er naast de terugkoppeling van de uitkomsten in de rapportage ook praktische en concrete conclusies en aanbevelingen worden beschreven. De start van een in te zetten verbetertraject is daarmee eigenlijk al gemaakt.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Corien Bosveld.
U kunt desgewenst ook al gelijk het belangstellingsformulier invullen en terugsturen naar bureau@facit.nl.

Meer informatie over de raadplegingen in de GGZ vindt u op deze website: https://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz

 

Bij Facit informeert Jannie Barwegen u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top