test

Onderzoek

In 2014 zijn voor de geriatrische revalidatiezorg met diverse partijen Prestatie Indicatoren ontwikkeld, aansluitend bij de landelijk vastgestelde definitie voor geriatrische revalidatiezorg. De indicatoren beogen bij te dragen aan het verbeteren van kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg in de keten, het vergelijken van de kwaliteit tussen verschillende geriatrische revalidatiezorgketens en het genereren van keuze informatie voor patiënten en hun mantelzorgers. De intentie is dat het veld van de geriatrische revalidatiezorg de toetsing van de indicatoren op zich neemt.

Facit heeft haar vragenlijst patiëntervaringen Geriatrische Revalidatie herzien op geleide van de in juni 2014 verschenen Prestatie Indicatoren. Met onze GRZ vragenlijst kunnen we instellingen die geriatrische revalidatiezorg bieden, ondersteunen bij het toetsen van de prestatie indicatoren die betrekking hebben op patiëntervaringen.

slide1_edit

CQ index Revalidatiezorg

In oktober 2010 is de CQ-index Revalidatiezorg beschikbaar gekomen. Deze CQ-index is ontwikkeld door het Nivel, in samenwerking met LSR, NPCF, Revalidatie Nederland en de zorgverzekeraars verenigd in Stichting Miletus.

De CQI Revalidatiezorg is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra gezien vanuit het perspectief van de patiënt te meten en bestaat uit 2 vragenlijsten: een vragenlijst voor volwassenen en een vragenlijst voor ouders van kinderen. Onderwerpen die in de vragenlijsten aan bod komen zijn o.a. ontvangst op het revalidatiecentrum, informatie, afspraken maken en veranderen, behandelplan, omgang met behandelaars en resultaat van de behandeling. Ook wordt een algemeen oordeel gevraagd in de vorm van een rapportcijfer.
De vragenlijst voor volwassen is bedoeld voor patiënten die in de afgelopen 12 maanden revalidatiezorg in een revalidatiecentrum hebben ontvangen en de vragenlijst voor ouders van Kinderen wordt gestuurd naar ouders van patiënten die in de afgelopen 12 maanden revalidatiezorg hebben ontvangen.

Voor het raadplegen van cliënten die voor revalidatie zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis blijkt de CQI Revalidatiezorg niet altijd de passende vragenlijst. Daarom kan Facit de raadpleging ook uitvoeren met de Facit vragenlijst Geriatrische Revalidatie. Deze vragenlijst heeft Facit reeds voor de komst van de officiële CQI Revalidatiezorg ontwikkeld en met de inzichten van de CQI Revalidatie en de prestatie indicatoren geriatrische revalidatiezorg herzien. De meeste GRZ organisaties voeren met de Facit GRZ raadpleging een continue raadpleging onder hun GRZ cliënten uit, maar de raadpleging kan ook ingezet worden voor een puntmeting. Dataverzameling vindt zowel plaats middels interviews, online. telefonisch of middels schriftelijke vragenlijsten .

Jannie Barwegen informeert u graag nader . Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Meer informatie kunt u vinden in onze flyer CQI-revalidatie en flyer Facit vragenlijst Geriatrische Revalidatie.

Indicator 3, kwaliteit van leven na Geriatrische Revalidatie, dient gemeten te worden aan het begin en het eind van het traject van Geriatrische Revalidatie. Door middel van het eenmalig meten van patiëntervaringen met een enkele vragenlijst kan niet volledig aan deze indicator worden voldaan. Facit biedt u in de vragenlijst wel de vraag aan hoe patiënten retrospectief de kwaliteit van leven hebben ervaren bij aanvang van de zorg en op moment van invullen van de vragenlijst.

Indicator 4, de regie over de zorg, onderzoekt de mate waarin de patiënt of mantelzorger invloed heeft op beslissingen en controle ervaart over de uitvoering van de zorg. Hierbij is het belangrijk dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, welke doelen worden gesteld en hoe men van plan is deze doelen te behalen. Vragen hieromtrent worden bij ontslag van de patiënt gesteld. In Facit vragenlijst zijn diverse vragen opgenomen die aansluiten bij deze indicator, onder meer een serie vragen uit de reeds getoetste schaal ‘behandelplan en behandeling’.

Voor het uitvragen van patiëntervaringen voor indicator 5, de tevredenheid over de zorg en de zorgovergangen bieden wij aanbevelings- en rapportcijfervragen die hierbij aansluiten. Ook hierbij geldt dat door middel van eenmalig meten niet voor alle zorgovergangen en de hele keten volledig aan deze indicator kan worden voldaan.

Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Kiest u voor een volledige monitoring op de prestatie indicatoren geriatrische revalidatiezorg, dan kan Facit ondersteunen bij het verzamelen van de uitkomsten van verschillende metingen in de keten en kan Facit de rapportages voor u verzorgen.  In de zorgketen zijn diverse meetmomenten vastgesteld. De tevredenheid over de zorg en de zorgovergangen wordt bijvoorbeeld bij voorkeur na iedere zorgovergang gemeten. Daarnaast zijn er indicatoren die anders dan met een vragenlijst over patiëntervaringen gemeten worden.

Jannie Barwegen informeert u graag nader over volledige monitoring op de prestatie indicatoren geriatrische revalidatiezorg. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.