test
Hier bent u: Facit > Zorg > Gehandicaptenzorg > Onderzoek

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg in de brede zin van het woord. Natuurlijk combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies.

Acht cliëntervaringsinstrumenten zijn opgenomen in de waaier, onder meer de door Buntinx ontwikkelde Quality Qube.

Meer informatie?
Graag verkennen wij met u wat Facit voor uw organisatie kan betekenen. Yvonne Kok is hierbij graag uw eerste aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via yvonne.kok@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Vernieuwd Kwaliteitskader

In de gehandicaptenzorg vindt sinds 2011 het meten en verbeteren van kwaliteit plaats aan de hand van de vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het vaststellen van kwaliteit gebeurt langs drie wegen:
Pijler 1 – kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau
Pijler 2 – kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B)
Pijler 3 – gegevens over de relatie tussen cliënt en professional
In de vernieuwde werkwijze wordt verbeter- en verantwoordingsinformatie gegenereerd volgens het principe ´pas toe en leg uit´. Zoals de VGN het omschrijft: het gaat om het verhaal achter de ‘score’ en niet (alleen) om de score op zichzelf. Een organisatie moet een score kunnen verklaren en in dialoog met betrokken partijen wordt bekeken of en in welke mate verbeteracties wenselijk, mogelijk en relevant zijn. Om de kwaliteit te kunnen verbeteren dien je verder te gaan dan alleen het uitdrukken van de resultaten in cijfers.

De pijlers 1 en 2A richten zich voornamelijk op kwaliteitsinformatie van de meer zorgvoorwaardelijke thema’s uit het visiedocument. Beide pijlers worden door de organisatie zelf jaarlijks gemeten. In pijler 2B staat het meten van cliëntervaringen centraal. Instellingen kiezen een instrument uit een waaier van cliëntervaringssinstrumenten met een minimale afnamefrequentie van eens per drie jaar. De resultaten worden niet in een landelijke database opgeslagen, maar blijven eigendom van de instelling. Centraal in pijler 3, die nu nog in ontwikkeling is, staat de vraag op welke manier de organisatie systematisch werkt aan het reflecteren op en optimaliseren van de relatie tussen cliënt en professional.

Instellingen hadden tot 15 mei vorig jaar de tijd cliëntervaringsinstrumenten in te dienen om voor de waaier in aanmerking te komen. In totaal leverde dit 41 instrumenten op.
De eerste beoordelingsronde van de ingediende cliëntervaringsinstrumenten is eind januari 2013 afgerond. Acht cliëntervaringsinstrumenten zijn opgenomen in de voorlopige waaier. Er is sprake van een voorlopige waaier, de definitieve waaier wordt in het najaar van 2013 vastgesteld. Voorlopig omdat de verschillende indieners/ontwikkelaars tot die tijd aan de slag gaan met de door de commissie benoemde verbeteracties. Ook instrumenten die nu nog in (door)ontwikkeling zijn, kunnen worden ingediend voor beoordeling door de commissie en eventuele opname in de waaier in het najaar van 2013. Facit zal voor de nieuwe beoordelingsronde een aantal door haar ontwikkelde instrumenten voor de waaier voordragen.
Voor 1 maart 2013 wordt op de site van de VGN nadere informatie geplaatst over de instrumenten in de voorlopige waaier. In het najaar van 2013, op het moment dat de waaier definitief is en alle verbeteringen van de instrumenten zijn verwerkt, wordt een consumentengids gepubliceerd.

In 2013 zijn instellingen nog niet verplicht om voor het meten van cliëntervaringen een instrument uit de waaier te kiezen. Dit betekent dat in 2013 instellingen cliëntervaring nog met een instrument naar keuze kunnen meten, bijvoorbeeld met hun huidige en/of eigen instrument.

Pijlers Thema’s Visiedocument Instrument Frequentie Meting
Pijler 1 * Zorgafspraken en ondersteuningsplan
* Clientveilligheid
* Belangen
Kwaliteit van medewerkers en organisatie
Vragenlijst op organisatieniveau, voor alle instellingen gelijk Jaarlijks 1 januari /15 februari
Pijler 2A * Zorgafspraken en ondersteuningsplan
* Clientveilligheid
Vragenlijst op cliëntniveau, voor alle cliënten gelijk Jaarlijks 1 januari/31 december
Pijler 2B * Kwaliteit van bestaan Waaier van instrumenten Minimaal eens per 3 jaar Start 2013/2014
Pijler 3 * Kwaliteit van bestaan Uiteenlopend Jaarlijks Start 2013/2014

Meer informatie?

Graag verkennen wij met u wat Facit voor uw instelling kan betekenen in het afnemen van de cliëntervaringen. U kunt zich hiertoe wenden tot Corien Bosveld of belangstellingsformulier invullen en ingevuld per mail sturen naar bureau@facit.nl

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

Door het laten uitvoeren van deze raadpleging sluit u dus naadloos aan bij de uitvraag van IGZ. n sectoren in onze samenleving zijn ze niet meer weg te denken. Het vinden en behouden van goede, gemotiveerde vrijwilligers is dan ook in veel organisaties één van de speerpunten van het beleid.

Om uw vrijwilligersbeleid nog beter af te stemmen op de wensen en behoefte van vrijwilligers, heeft Facit het METER tevredenheidsonderzoek voor vrijwilligers ontwikkeld. Het onderzoek bestaat uit een (flexibele) vragenlijst van ongeveer 25 vragen. Het onderzoek geeft met een geringe inspanning een goed inzicht in wat uw vrijwilligers belangrijk vinden en wat u kunt doen om voor vrijwilligers nog aantrekkelijker te zijn.

Het onderzoek kan worden gecombineerd met een Quick Scan van uw vrijwilligersbeleid. In de Quick Scan nemen we uw gehele vrijwilligersbeleid onder de loep en doen aanbevelingen voor verbetering.

Uitvraag mantelzorgerstevredenheid en vrijwilligerstevredenheid door IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt de indicatoren Verpleging en Verzorging en Zorgthuis over verslagjaar 2014 zelf uit. De IGZ doet dit, omdat de 3 veldpartijen Verpleging, Verzorging en Zorgthuis nog geen gezamenlijke indicatoren hebben bepaald. Daarnaast hebben deze veldpartijen ook nog geen gezamenlijk gedragen uitvraag gerealiseerd. Aangezien de IGZ voor haar toezichtstaken wel over informatie moet beschikken, vraagt zij over verslagjaar 2014 zelf de indicatoren uit die zij nodig heeft voor haar Risicogestuurd Toezicht.

Bij niveau medewerkers staan onder meer de volgende vragen:

Informatiebronnen Gebruikte u in 2014 deze informatiebron om systematisch gegevens te verzamelen? * Werden in 2014 deze gegevens opgenomen in de management-informatie?** Werden de gegevens in 2014 gebruikt in de planning en control cyclus?***
Vrijwilligers tevredenheid onderzoek  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee
Mantelzorgers tevredenheid onderzoek  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee  ja/in ontwikkeling/nee

Door het laten uitvoeren van deze raadpleging sluit u dus naadloos aan bij de uitvraag van IGZ.

Meer informatie

Wilt u dit uitproberen, dan kunt u via deze link zelf online 10 vragen beantwoorden.
Klik hier voor de flyer vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.

Of neem contact op met Marja Heida

Buntinx Training & Consultancy ontwikkelde de methode Onderzoek Kwaliteits Ervaringen in de Langdurende Zorg (OKE-LZ Quality Qube). De Quality Qube beschouwt zorg niet als het ‘product’ van een zorgleverancier maar als interactieve dienstverlening, gericht op het behalen van voor de cliënt waardevolle uitkomsten. Aan de Quality Qube ligt een gevalideerd model ten grondslag wat garandeert dat alle belangrijke kwaliteitsdomeinen aan bod komen zodat een valide, betrouwbaar en onafhankelijk beeld van de kwaliteit van de zorgprestaties ontstaat. De eigen visie van de organisatie en de eigen waarden van cliënten worden binnen de methode Quality Qube gerespecteerd en voor de onderzoeken worden uitsluitend die indicatoren gebruikt die voor betrokken organisatie (gezien doelgroep, functies en  prioriteiten) relevant zijn.De uitkomsten van een onderzoek met de Quality Qube worden verwerkt op drie niveaus:
•   Kwaliteit-Verbeter-Kaarten geven op teamniveau op één A-vier een helder en concreet overzicht  van de positieve ervaringen en verbeterpunten met betrekking tot de prestaties van het team. Een Kwaliteit-Verbeter-Kaart kan direct worden gebruikt als startpunt van een Plan-Do-Check-Act verbetercyclus.
•   Kwaliteitsprofielen laten per organisatieonderdeel zien op welke domeinen de kwaliteit als positief wordt ervaren en op welke domeinen verbetering mogelijk is. Zij laten ook zien hoe kwaliteitsbelevingen eventueel van elkaar verschillen. Kwaliteitsprofielen worden geleverd op niveau van onderdelen van een voorziening en/of van regio’s.
•   De managementrapportage vat de conclusies op organisatieniveau samen en doet aanbevelingen voor het strategisch beleid van de organisatie.

Doordat in de rapportages van onderzoeken met de Quality Qube zowel de zienswijzen van cliënten, familieleden als begeleiders verwoord zijn, blijken deze in de praktijk heel herkenbaar, waardoor het draagvlak voor verbeteracties groot is.

Meer informatie treft u aan in bijgaande Flyer Quality Qube.
Bij Facit informeert Jannie Barwegen of Marja Heida u graag nader!

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren ontwikkelde Buntinx Training & Consultancy de methode Onderzoek Kwaliteits Ervaringen in de Langdurende Zorg (OKE-LZ Quality Qube). De Quality Qube beschouwt zorg niet als het ‘product’ van een zorgleverancier maar als interactieve quality_qubedienstverlening, gericht op het behalen van voor de cliënt waardevolle uitkomsten. Aan de Quality Qube ligt een gevalideerd model ten grondslag wat garandeert
dat alle belangrijke kwaliteitsdomeinen aan bod komen zodat een valide, betrouwbaar en onafhankelijk beeld van de kwaliteit van de zorgprestaties ontstaat. De eigen visie van de organisatie en de eigen waarden van cliënten worden binnen de methode Quality Qube gerespecteerd en voor de onderzoeken worden uitsluitend die indicatoren gebruikt die voor betrokken organisatie (gezien doelgroep, functies en  prioriteiten) relevant zijn.

De uitkomsten van een onderzoek met de Quality Qube worden verwerkt op drie niveaus:

  • Kwaliteit-Verbeter-Kaarten geven op teamniveau op één A-vier een helder en concreet overzicht van de positieve ervaringen en verbeterpunten met betrekking tot de prestaties
    van het team. Een Kwaliteit-Verbeter-Kaart kan direct worden gebruikt als startpunt van een Plan-Do-Check-Act verbetercyclus.
  • Kwaliteitsprofielen laten per organisatieonderdeel zien op welke domeinen de kwaliteit als positief wordt ervaren en op welke domeinen verbetering mogelijk is. Zij laten ook zien hoe kwaliteitsbelevingen eventueel van elkaar verschillen. Kwaliteitsprofielen worden geleverd op niveau van onderdelen van een voorziening en/of van regio’s.
  • De managementrapportage vat de conclusies op organisatieniveau samen en doet aanbevelingen voor het strategisch beleid van de organisatie.

Meer weten?

Meer informatie over de uitkomsten van vijf jaar raadplegen met de Quality Qube, leest u hier het artikel: Wat willen cliënten? (Artikel over de uitkomsten van raadplegingen me de Quality Qube, Markant, W. Buntinx, april 2015)

Meer informatie treft u aan in bijgaande Flyer Quality Qube.
Bij Facit informeert Jannie Barwegen of Marja Heida u graag nader!

Vijf jaar Quality Qube

Over de uitkomsten van vijf jaar raadplegen met de Quality Qube, gaat het artikel: Wat willen cliënten? (Artikel over de uitkomsten van raadplegingen me de Quality Qube, Markant, W. Buntinx, april 2015)