test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Goede dementiezorg is belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagement bij dementie, aangeboden door dementienetwerken, is een relatief nieuwe zorgvorm om de dementiezorg te coördineren en mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.

Voor het effectief inzetten van casemanagers bij dementie is een goede borging van de kwaliteit van casemanagement vereist. Diverse richtlijnen en de onlangs ontwikkelde Zorgstandaard Dementie (Alzheimer Nederland en Vilans, 2012) omschrijven waaraan goede zorg voor mensen met dementie moet voldoen. Om de kwaliteit van zorg te bewaken en waar nodig te verbeteren, zijn kwaliteitsmetingen noodzakelijk. In de Zorgstandaard Dementie zijn hiervoor al kwaliteitsindicatoren genoemd, waaronder professionele netwerkindicatoren (die zorgaanbieders zelf moeten registreren) en indicatoren vanuit het perspectief van mensen met dementie en hun naasten. Opvallend daarbij is dat de ‘professionele’ indicatoren ruimschoots zijn gedefinieerd. Tot op heden ontbrak een meetinstrument waarmee casemanagement bij dementie kan worden geëvalueerd vanuit cliëntenperspectief. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft, in nauwe samenwerking met en subsidie van Stichting Geriant, in 2014 de CQ-index Casemanagement Dementie ontwikkeld. Hiermee kan het perspectief van de mantelzorger op een wetenschappelijk gefundeerde, gestructureerde en eenduidige wijze in kaart worden gebracht.

Met de CQI Casemanagement Dementie kunnen ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij dementie op een uniforme wijze worden gemeten en vergeleken. Het gaat hierbij om een evaluatie van de kwaliteit van professionele ondersteuning aan thuiswonenden met dementie vanuit het perspectief van de mantelzorgers. Door de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement in kaart te brengen, kan worden nagegaan in hoeverre de geleverde ondersteuning aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook maakt het instrument het mogelijk om het casemanagement van verschillende netwerken in Nederland te vergelijken.

De vragenlijst
De lijst bestaat uit 64 vragen onderverdeeld in acht thema’s:
– Algemeen
– Beschikbaarheid en bereikbaarheid
– Informatie en ondersteuning
– Contact en communicatie
– Overleg en samenwerking
– Uitkomsten van casemanagement
– Algemeen oordeel over de begeleiding van de casemanager
– Achtergrondvragen

Voor wie is de CQI Casemanagement Dementie bedoeld?
De vragenlijst kan worden ingezet voor kwaliteitsborging en verbetering door individuele dementienetwerken. Tevens behoort benchmarking tot de mogelijkheden. Daarmee vormt de vragenlijst een waardevolle aanvulling op de al bestaande indicatorenset die gehanteerd wordt binnen de dementiezorg, waarin voornamelijk het perspectief van de professional centraal staat. Dementienetwerken kunnen de vragenlijst gebruiken om hun zorgverlening te evalueren en aan te passen aan de wensen en behoeften van hun cliënten en mantelzorgers.

De CQ-index Casemanagement Dementie is daarbij een goede aanvulling op de tweejaarlijkse peiling met de Dementiemonitor Mantelzorg, waar de aandacht op de gehele dementiezorg ligt, en minder specifiek naar casemanagement wordt gekeken.

Gezien recente ontwikkelingen rondom de financiering van casemanagement en de verwachting dat casemanagement in de nabije toekomst gefinancierd zal worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), kan de CQ-index ook voor gemeenten bruikbaar zijn. Nu de verantwoording voor de zorg voor kwetsbare ouderen steeds meer toebedeeld wordt aan de gemeenten, neemt ook voor deze partij het belang van kwaliteitsmetingen toe.

Meer informatie?
De vragenlijst CQI Casemanagement en bijbehorende werkinstructies zijn door het Nivel beschikbaar gesteld. Jannie Barwegen informeert u bij Facit graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen.