skip to Main Content
test

Check&Act, audits

De Facit Audit en OnderzoeksCompagnie wordt gevormd door Facit-medewerkers die zich gespecialiseerd hebben in Check & Act. Hier kunnen onze auditoren de ruime ervaring benutten, die ze hebben opgedaan met het uitvoeren van nulmetingen, interne en externe audits, quickscan, (risico-) analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties, onderzoeken.

Check (metingen en onderzoeken) wordt uiteraard gevolgd
door Act: Wat kan er beter op grond van de verzamelde stempel_rood_transparantinformatie en hoe kan dat het beste gebeuren? Hoe sluiten verbeteracties aan op wat er werkt binnen uw organisatie? Hoe kan dat wat er nu al goed gaat, geborgd worden? Praktische adviezen en directe toepasbaarheid zijn uiteraard kenmerken goede Acts.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Monique Jakobs informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl resp. monique.jakobs@facit.nl. Of via het centrale telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

In de training ‘Inspirerend auditen in de zorg’ krijgt u vele handvatten om uw interne audits om te zetten naar een inspirerend instrument voor alle betrokkenen. Voor uw interne opdrachtgever door met de audits en rapportages aan te sluiten op de zaken die daadwerkelijk van meerwaarde zijn. Voor de auditee door een gesprek aan te gaan vanuit praktische kansen en mogelijkheden. En voor uzelf als auditor door weg te blijven van checklists , door de norm echt als kwaliteit verbeterinstrument – op operationeel en strategisch niveau- in te kunnen zetten.

Meer weten? Monique Jakobs informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Onze ervaren auditoren zijn met hun inhoudelijke deskundigheid en in staat om met de blik van een toezichthoudende instantie te kijken naar uw organisatie.

U kunt ons inzetten voor:
• het uitvoeren van een proefaudit ter voorbereiding op een inspectiebezoek;
• na een inspectiebezoek ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak gericht op (organisatie brede) verbetering en borging;
• ondersteunen bij of uitvoeren van een (risico)inventarisatie op kritische processen;
• ondersteunen van medewerkers bij het in de praktijk brengen van gestelde eisen, bijvoorbeeld rondom het cliëntendossier.

Wij kunnen ondersteunen bij het formuleren en implementeren van verbeterplannen rondom bijvoorbeeld veiligheid, hygiëne, professioneel handelen (bevoegd en bekwaam) of risico-inventarisaties op proces en op cliëntniveau. Ook uitvoeren van periodiek terugkerende Quick Scans of (deel)audits is een mogelijkheid.

Facit werkt in voorkomende gevallen samen met een auditor van D-Web. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birgit Schoenmakers of Angela van Bergeijk .

Is uw kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunend in het sturen op de resultaten op het gebied van kwaliteit (van zorg) en klanttevredenheid? En beschikken de medewerkers in uw organisatie over voldoende instrumenten en vaardigheden op het gebied van resultaatgericht sturen op kwaliteit? Facit kan uw organisatie ondersteunen bij het inrichten van een effectieve en resultaatgerichte beleid- en controlcyclus waarin uw medewerkers denken in resultaten, in staat zijn om een resultaatgericht plan op te stellen en te gebruiken voor monitoring en het ontwerpen van een ondersteunende communicatie- en verantwoordelijkheidsstructuur.

Meer weten? Yvonne Kok of Angela van Bergeijk informeert u graag nader!

Welke effecten hebben acties te weeg gebracht? Welke doelen zijn bereikt? Waar moet nog bijgestuurd worden? Wat zijn eventueel neveneffecten en wat doet een organisatie daarmee? Vragen die continu verbeteren stimuleren. Om goed te kunnen monitoren is het van belang SMART doelen te stellen en kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) te formuleren.
Facit kan u ondersteunen bij het formuleren van heldere uitkomsten (KPI’s) en bij het ontwikkelen van methodieken om de uitkomsten te meten. Een voorbeeld daarvan is het omzetten van kwalitatieve uitkomsten in gedragsindicatoren. Door de gedragsindicatoren gedetailleerd uit te werken kan gedrag meetbaar worden gemaakt. Facit kan voor uw organisatie ten aanzien van formuleren van KPI’s en het meetbaar maken van uitkomsten ook workshops organiseren.

Meer weten? Yvonne Kok of Angela van Bergeijk informeert u graag nader!

Het aantoonbaar verbeteren en borgen van resultaten is wenselijk vanuit kwaliteitsperspectief, maar steeds vaker ook van belang om in aanmerking te komen voor (extra) financiële middelen. Tot nu toe werd van zorgorganisaties gevraagd dat zij na iedere cliëntenraadpleging verbetertrajecten startten en dat de cliëntenraad daar actief bij betrokken werd. Voor 2015 zal meer zwaarte gehecht worden aan de resultaten van die verbeterplannen. Zo valt bijvoorbeeld in een gemeentelijk inkoopdocument WMO te lezen dat de gemeenten streven naar ‘in toenemende mate te sturen op resultaat’.

Met andere woorden: het inzetten van een verbetertraject alleen is niet meer voldoende. Er wordt van zorgorganisaties gevraagd dat zij bekend zijn met de resultaten van de ingezette verbeteringen en deze aantoonbaar kunnen maken. Een verbeterplan staat of valt met informatie hoe de organisatie resultaten meet, inzichtelijk maakt en deze informatie gebruikt om te sturen op de verbetering. Het meten van de resultaten van een verbetertraject geeft veel informatie: worden cliënten blij van de verandering, is de verandering daadwerkelijk een verbetering, is de organisatie doelmatig geweest, hoe kan het verbeteridee op grotere schaal toegepast worden, enzovoorts. Een schat aan informatie waarmee de organisatie intern en extern kan verantwoorden of er succes is geboekt en de tijd, energie en geld nuttig is besteed. Verdiepend onderzoek naar de resultaten kan aanknopingspunten bieden om kritische succesfactoren te bepalen, of om te leren van het verloop van het proces.

De adviseurs van Facit zijn u graag van dienst bij het opstellen en monitoren van uw verbeterplan. Angela van Bergeijk informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Het doel van een verbetertraject heeft alles te maken met de vraag ‘voor wie moet de innovatie of verbetering wat opleveren?’. Wat is er dan voor nodig om overtuigende resultaten te laten zien? Hoe voorkomt u dat achteraf duidelijk wordt dat er aan de voorkant van een verbetertraject onvoldoende is nagedacht over wat het resultaat van de voorgestelde verbeteringen zou moeten zijn. Wat willen we nu concreet met elkaar bereiken?

Heldere en concrete doelstellingen helpen bij het laten landen van uw verbeterplan in de organisatie en het maken van een goede doorvertaling van uw verbetertraject naar medewerkers. Om de gewenste verbetering tot stand te brengen moeten medewerkers immers weten wat er van hen verwacht wordt en dat kan alleen als de doelstellingen in voor hen begrijpelijke taal wordt en een relatie heeft met wat zij belangrijk vinden in het werk.

Facit schreef een white paper over aantoonbaar en overtuigend verbeteren. Deze kunt u hier downloaden. De adviseurs van Facit zijn u graag van dienst bij het opstellen en monitoren van uw verbeterplan.

Meer weten? Angela van Bergeijk informeert u graag nader! Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top