test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of onderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

In 2014 zijn voor de geriatrische revalidatiezorg met diverse partijen Prestatie Indicatoren ontwikkeld, aansluitend bij de landelijk vastgestelde definitie voor geriatrische revalidatiezorg. De indicatoren beogen bij te dragen aan het verbeteren van kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg in de keten, het vergelijken van de kwaliteit tussen verschillende geriatrische revalidatiezorgketens en het genereren van keuze informatie voor patiënten en hun mantelzorgers. De intentie is dat het veld van de geriatrische revalidatiezorg de toetsing van de indicatoren op zich neemt. Facit is hierbij graag van dienst!

Indicator 3, kwaliteit van leven na Geriatrische Revalidatie, dient gemeten te worden aan het begin en het eind van het traject van Geriatrische Revalidatie. Door middel van het eenmalig meten van patiëntervaringen met een enkele vragenlijst kan niet volledig aan deze indicator worden voldaan. Facit biedt u in de vragenlijst wel de vraag aan hoe patiënten retrospectief de kwaliteit van leven hebben ervaren bij aanvang van de zorg en op moment van invullen van de vragenlijst.

Indicator 4, de regie over de zorg, onderzoekt de mate waarin de patiënt of mantelzorger invloed heeft op beslissingen en controle ervaart over de uitvoering van de zorg. Hierbij is het belangrijk dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, welke doelen worden gesteld en hoe men van plan is deze doelen te behalen. Vragen hieromtrent worden bij ontslag van de patiënt gesteld. In Facit vragenlijst zijn diverse vragen opgenomen die aansluiten bij deze indicator, onder meer een serie vragen uit de reeds getoetste schaal ‘behandelplan en behandeling’.

Voor het uitvragen van patiëntervaringen voor indicator 5, de tevredenheid over de zorg en de zorgovergangen bieden wij aanbevelings- en rapportcijfervragen die hierbij aansluiten. Ook hierbij geldt dat door middel van eenmalig meten niet voor alle zorgovergangen en de hele keten volledig aan deze indicator kan worden voldaan.

Voor het raadplegen van cliënten die voor revalidatie zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis blijkt de CQI Revalidatiezorg niet altijd de passende vragenlijst. Facit kan raadpleging van deze cliëntengroep ook uitvoeren met de Facit vragenlijst Geriatrische Revalidatie. Met deze vragenlijst kunnen we instellingen die geriatrische revalidatiezorg bieden, ondersteunen bij het toetsen van de prestatie indicatoren die betrekking hebben op patiëntervaringen.

Deze vragenlijst heeft Facit reeds voor de komst van de officiële CQI Revalidatiezorg ontwikkeld en met de inzichten van de CQI Revalidatie en de prestatie indicatoren geriatrische revalidatiezorg herzien. Dataverzameling vindt schriftelijk, online, telefonisch of via interviews plaats. De raadpleging wordt doorgaans als continue raadpleging ingezet, maar kan ook als periodieke puntmeting benut worden. Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

De CQ-index Revalidatiezorg is in 2010  ontwikkeld door het Nivel, in samenwerking met LSR, NPCF, Revalidatie Nederland en de zorgverzekeraars verenigd in Stichting Miletus. De CQI Revalidatiezorg is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra gezien vanuit het perspectief van de patiënt te meten en bestaat uit 2 vragenlijsten: een vragenlijst voor volwassenen en een vragenlijst voor ouders van kinderen. Onderwerpen die in de vragenlijsten aan bod komen zijn o.a. ontvangst op het revalidatiecentrum, informatie, afspraken maken en veranderen, behandelplan, omgang met behandelaars en resultaat van de behandeling. Ook wordt een algemeen oordeel gevraagd in de vorm van een rapportcijfer.
De vragenlijst voor volwassen is bedoeld voor patiënten die in de afgelopen 12 maanden revalidatiezorg in een revalidatiecentrum hebben ontvangen en de vragenlijst voor ouders van Kinderen wordt gestuurd naar ouders van patiënten die in de afgelopen 12 maanden revalidatiezorg hebben ontvangen.

Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Wenst u tot in detail aan te sluiten bij de prestatie indicatoren geriatrische revalidatiezorg? Hiertoe zijn in de zorgketen diverse meetmomenten vastgesteld. De tevredenheid over de zorg en de zorgovergangen wordt bij voorkeur na iedere zorgovergang gemeten. Daarnaast zijn er indicatoren die op een andere wijze gemeten worden. Facit kan ondersteunen bij volledige monitoring op prestatie indicatoren geriatrische revalidatiezorg, het verzamelen van de uitkomsten van verschillende metingen in de keten en de rapportages voor u verzorgen.

Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Meer informatie kunt u vinden in onze flyer CQI-revalidatie en flyer Facit vragenlijst Geriatrische Revalidatie.

De Tilburgse zorgorganisatie De Wever wilde de afdelingen geriatrische revalidatiezorg (GRZ) op PREZO laten toetsen. Monique Hameetman was als kwaliteitsfunctionaris bij De Wever betrokken bij het audittraject en vertelt in dit artikel over het maatwerk dat is verricht om de GRZ-afdelingen op PREZO te laten toetsen. De PREZO VV&T audit verliep succesvol.

Sind 1 januari 2015 kunnen cliënten op grond van de Wet langdurige zorg zonder blijvende zorgvraag niet meer kortdurend worden opgenomen in een instelling. Als alternatief is hiervoor het ‘eerstelijns verblijf’ (ELV) in het leven geroepen.

Facit heeft, in aansluiting op de ervaringen met tijdelijke opname en de GRZ, ook een raadpleging ontwikkeld voor cliënten die door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk zijn en om medische redenen tijdelijk intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging ontvangen. Meer weten? Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.