skip to Main Content
test

Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Bij Facit werken we daarom aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Onze kwaliteitsadviseurs hebben elk hun eigen specialiteiten en aandachtsgebieden. Sommigen richten zich vooral op kleine of startende VV&T organisaties, anderen zijn juist meer gericht op gevorderde organisaties die zich afvragen of ze hun keurmerk willen prolongeren of toch liever een eigen kwaliteitssystematiek willen ontwikkelen.

Angela van Bergeijk is graag uw eerste aanspreekpunt voor onze kwaliteitsopdrachten in de VV&T. Zij is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of telefonisch via telefoonnummer 0252 – 212 202.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ is vastgesteld en op 13 januari 2017 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit kader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg kunt u hier downloaden. Het Zorginstituut voert de regie op de implementatie, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sector. IGZ past haar toezichtvisie ‘Zo houdt de inspectie de komende jaren toezicht op de verpleeg(huis)zorg’ aan, aan het nieuwe kwaliteitskader. De planning is dat dit in maart 2017 klaar is.

Facit kan uw organisatie ondersteunen bij de praktische invulling en uitvoering van de normen uit het kwaliteitskader.  Bij Facit zijn Jannie Barwegen en Dorine Duwel hiervoor graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Het nieuwe kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Net als in ‘Kwaliteit in dialoog’ staat de cliënt centraal en is het de cliënt die bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. En het is ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven? Het is aan zorgverleners en organisaties om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te verbeteren.

Kwaliteitsinformatie is voor cliënten van belang om te kunnen kiezen voor de zorg die zij nodig hebben, voor interne sturing, zorginkoop en toezicht. Cliëntervaringen worden minimaal 1 maal per jaar verzameld middels een erkend instrument, naar keuze van de zorgorganisatie. (Voor het vaststellen van erkende instrumenten ligt er in het jaar 2017 een ontwikkelopgave voor de sector, waarna indicatoren opgenomen kunnen worden op de Transparantiekalender voor aanlevering over verslagjaar 2018). Per locatie dient minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score (NPS) score aangeleverd te worden, als onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsjaarverslag dat voor 1 juli aangeleverd moet worden bij het Zorginstituut.

De personeelssamenstelling is integraal onderdeel van goede kwaliteit van zorg en daarom als hoofdstuk opgenomen in dit kwaliteitskader. Gezien de grote diversiteit in cliëntengroepen en omgevingen waarin verpleeghuiszorg wordt gegeven, en bij gebrek aan een (inter)nationaal wetenschappelijk onderbouwde norm, is gekozen voor lokale, contextgebonden en persoonsafhankelijke normen voor personeelssamenstelling.

zorginstituutPatiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso, BTN en ActiZ werkten in 2016 aan een nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling.  Omdat het hen niet gelukt is dit voor 1 oktober 2016 conform de eisen van het Toetsingskader in te dienen bij Zorginstituut Nederland, heeft het Zorginstituut op haar wettelijke doorzettingsmacht ingezet.
Het concept-kwaliteitskader is in december 2016 ter consultatie gestuurd naar partijen uit de verpleeghuiszorg. Het definitieve kader is op 13 januari 2017 vastgesteld worden door het Zorginstituut.

Via de website van het zorginstituut is de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te volgen. Op de website van IGZ bericht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat zij het nieuwe kader bij haar toezicht zal gebruiken.

Het kwaliteitskader vraagt verpleeghuisorganisaties om een actueel kwaliteitsplan, dat onderdeel uitmaakt van de begrotings- en jaarplancyclus.  Het kwaliteitsplan moet eind 2017 gereed zijn en voldoen aan de volgende eisen:

 • het kwaliteitsplan is opgesteld in samenwerking met cliënten en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden.
 • het kwaliteitsplan bevat een beschrijving van doelgroepen, zorgzwaarte, typen zorg die verleend worden en de omvang en kwalificatieniveaus van zorgverleners (personeelssamenstelling).
 • het kwaliteitsplan bevat een omschrijving en toelichting van beleid en maatregelen op de vier kwaliteit en veiligheid thema’s en de vier randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader.
 • het kwaliteitsplan bevat een beschrijving hoe er voor zorgverleners en bestuurders tijd en ruimte beschikbaar gemaakt wordt om invulling te geven aan het lerend netwerk.
 • het kwaliteitsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en wordt voorafgaand aan de vaststelling voor feedback voorgelegd aan tenminste twee collega-organisaties van het lerend netwerk.
 • de Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en daarmee aanspreekbaar op het kwaliteitsplan.
 • het kwaliteitsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en wordt voorafgaand aan de vaststelling voor feedback voorgelegd aan tenminste twee collega-organisaties van het lerend netwerk.

Facit kan u ondersteunen bij het opstellen van een kwaliteitsplan. Door de juiste vragen te stellen en verschillende mogelijkheden te schetsen voor het monitoren en borgen van uw kwaliteitssysteem, ontstaat er een kwaliteitsplan op maat. Angela van Bergeijk informeert u graag nader.  Ze is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Facit:  0251 – 212 202 of via angela.vanbergeijk@facit.nl

In bijlage 4 bij het het kwaliteitskader is een inhoudsopgave van het kwaliteitsplan opgenomen.

Alle verpleeghuisorganisaties moeten voor 1 juli een kwaliteitsverslag aanleveren, waarin de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsplan wordt opgenomen. Het kwaliteitsverslag volgt de hoofdstukken van het kwaliteitsplan en biedt input voor het verbeterplan voor het volgend jaar. De feedback op het kwaliteitsplan door de collega organisaties uit het lerend netwerk maakt ook onderdeel uit van het kwaliteitsverslag.

Het kwaliteitskader benoemt verder ten aanzien van het kwaliteitsverslag:

 • cliëntraadplegingen zijn de informatiebron voor de evaluatie van zorg.
 • medewerkersraadpleging zijn de informatiebron voor de evaluatie van kwaliteit van de leer- en werkomgeving
 • het concept kwaliteitsverslag moet voor vaststelling besproken worden met vertegenwoordiging van cliënten/naasten (CR), (para)medici en verpleegkundigen en verzorgenden, en met tenminste twee collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk.
 • het kwaliteitsverslag dient als interne verantwoording (CR, OR, RvT) en externe verantwoording (inkoop, toezicht en keuze-informatie cliënten).
 • het kwaliteitsverslag wordt op de website van de zorgorganisatie gepubliceerd, behoudens onderdelen die de belangen van cliënten, medewerkers en/of de organisatie schaden.
 • het kwaliteitsverslag moet daarnaast te vinden zijn op een publieke website, zoals kiesbeter.nl.

Facit heeft jarenlange ervaring met het opstellen van jaarverslagen.  Wij kunnen met of voor u het kwaliteitsverslag opstellen of feedback geven op een door u gecomponeerd concept. Angela van Bergeijk informeert u graag nader.  Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Facit:  0251 – 212 202 of via angela.vanbergeijk@facit.nl

Het webadres van het kwaliteitsverslag moet op uiterlijk 1 juli aangeleverd worden aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.

In bijlage 5 bij het het kwaliteitskader is een inhoudsopgave van het kwaliteitsverslag opgenomen.

Het kwaliteitskader verpleeghuis vraagt organisaties om per 1 juli 2017 deel uit maken van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega zorgorganisaties die onder een andere rechtspersoon vallen en een andere Raad van Bestuur hebben.

Een lerend netwerk bestaat uit organisaties die tezamen voor minimaal 120 cliënten zorg bieden. Binnen het lerend netwerk wordt bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie georganiseerd voor zowel medewerkers als bestuurders. Er wordt in ieder geval samengewerkt rondom het kwaliteitsplan en de verbeterparagraaf in het kwaliteitsverslag.

Facit heeft ervaring met opzetten en begeleiden van diverse netwerken Wij kunnen een netwerk, als onafhankelijke partij, ondersteunen bij het opstarten of veranderen in een ‘lerend netwerk’. De ondersteuning vangt aan met het maken van een startdocument voor het netwerk met doelstellingen en werkafspraken. Uiteraard kunnen we ook in het vervolg uw lerend netwerk begeleiden, input bieden om doelbewust kennis en ervaringen uit te wisselen en professionele leervragen formuleren.

Angela van Bergeijk informeert u graag nader! Zij is bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl of 0251 – 212 202.

Bij de keuze van netwerkpartners staat het leren en de praktische werkbaarheid centraal. Natuurlijk kunt u met organisaties uit uw huidige netwerk een lerend netwerk vormen. Maar Facit kan ook bemiddelen tussen Facit klanten die in contact, willen komen met organisaties buíten hun netwerk om samen een ‘lerend netwerk’ te vormen.

Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via  dorine.duwel@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Een lerend netwerk bestaat uit drie organisaties die tezamen aan minimaal 120 cliënten zorg bieden, Bij de keuze van netwerkpartners staat het leren en de praktische werkbaarheid centraal. Natuurlijk kunt u met organisaties uit uw huidige netwerk een lerend netwerk vormen. Maar Facit kan ook bemiddelen tussen Facit klanten die in contact, willen komen met organisaties buíten hun netwerk om samen een ‘lerend netwerk’ te vormen.

Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via  dorine.duwel@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Het kwaliteitskader vraagt zorgorganisaties continu samen te werken aan de verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning. Door het steeds weer opnieuw maken van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag wordt op cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze aan verbetering gewerkt.

Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners  is een onderdeel uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat de Facit medewerkers al jaren handen en voeten geven in de praktijk. De door ons gehanteerde methodieken zijn bruikbaar voor verschillende kwaliteitsmodellen (PREZO, HKZ, ISO etc). Onze beleidsadviseurs zijn gewend om samen met zorgverleners te werken aan kleine verbeterprojecten, kort-cyclische feedback, continue reflectie en dialoog.  Wij motiveren, ondersteunen en versterken zorgverleners om aan de slag te gaan met verbeteractiviteiten, en daarmee hun eigen dagelijkse praktijk (nog) leuker te maken!

Meer weten? Angela van Bergeijk informeert u graag nader.  Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Facit:  0251 – 212 202 of via angela.vanbergeijk@facit.nl

Het kwaliteitskader vraagt van verpleeghuisorganisaties te werken aan kwaliteit volgens heldere verantwoordelijkheidsverdelingen en check & balances en te voldoen aan een (erkend) waliteitsmanagementsysteem voor de zorg. Borging kan plaatsvinden door certificering.

Behoud u uw huidige systeem of is dit het moment om over te stappen naar een ander kwaliteitsmanagementsysteem? Welk systeem het beste voor uw organisatie past, verkennen we graag met en voor u. Angela van Bergeijk is hiervoor graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202 of via angela.vanbergeijk@facit.nl

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren met als gevolg tevreden klanten.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren met als gevolg tevreden klanten.

Binnen HKZ heeft elke branche eigen, specifieke eisen, naast het algemene organisatiedeel. HKZ  is veelal gebaseerd op ISO 9001:2015 (behalve HKZ Kleine Organisaties). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen.

Facit biedt u een passend aanbod om tot certificering op één van de HKZ normen te komen:

1. Als eerste kijken we met u welk certificatieschema het beste bij u past; heeft u een kleine organisatie, of wilt u een specifieke norm?

2. Op basis van een Quick scan maken we voor u inzichtelijk hoe ver u al bent in relatie tot de gekozen norm;

3. Vervolgens stellen we gezamenlijk een maatwerktraject vast, zodat u precies weet wat nog nodig is, welke hulp u daarbij van ons krijgt en hoeveel u dat gaat kosten.

Meer weten? Bel met Angela van Bergeijk of Vivian Blansjaar. Ze zijn bereikbaar via 0251 – 212 202, angela.vanbergeijk@facit.nl en vivian.blansjaar@facit.nl

 • HKZ Kleine Organisaties is een opstapnorm, een volwaardige HKZ norm die relatief makkelijk te behalen is. HKZ Kleine Organisaties wordt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie uitgegeven door een Certificerende Instelling. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren erkennen deze norm.
 • HKZ Zorg & Welzijn is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties in Zorg & Welzijn, die behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht het type financiering, de organisatievorm de omvang of het type activiteiten die worden uitgevoerd. Het algemeen organisatiedeel (HKZ 123) is niet van toepassing. Deze norm wordt niet onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie getoetst. Het toezicht op de toetsing vindt plaats o.v.v. NEN-Schemabeheer. Toetsing vindt plaats door Certificerende Instellingen, die geaccrediteerd zijn tegen ISO 17021-1 met als werkgebied ‘Zorg’ of NCS 7510.
 • Branchespecifieke normen, zoals “Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties”, “Geestelijke Gezondheidszorg” en “Gehandicaptenzorg” et cetera vormen samen met het Algemeen Organisatiedeel de normen voor de betreffende branches en worden onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie getoetst.

Een quick scan op basis van de door u gekozen norm geeft een duidelijk overzicht over in hoeverre u de normonderdelen al beschreven en geborgd heeft en welke maatregelen u nog moet nemen. In gesprek met u en/of (een aantal) medewerkers kijken we naar uw beleid en de processen binnen de organisatie. Door naar personeels- en cliëntdossiers (alleen op basis van toestemming!) te kijken, krijgt u ook een beeld van de implementatie van uw beleid.

Vervolgens maken we een maatwerktraject; dit kan zijn van wekelijkse ondersteuning tot en met een aantal sessies waarbij u handvatten krijgt zodat u zelf verder aan de slag kunt, ook trainingen zijn een onderdeel van ons aanbod. De certificerende audit begeleiden wij desgewenst ook, zodat als er onverhoopt tekortkomingen worden vastgesteld, deze direct samen met ons kunnen worden opgelost.

Nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op. Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 -212 202.

De nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn legt niet de nadruk op het schrijven van procedures en protocollen maar helpt zorg & welzijnsorganisaties bij leren en verbeteren. De norm is toepasbaar voor alle zorg & welzijnsorganisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht type financiering, organisatievorm, omvang of type activiteiten. De norm is bij uitstek geschikt voor organisaties die in meerdere sectoren actief zijn. Juist voor hen is het immers prettig om met één certificatieschema te kunnen werken. De norm bestaat uit drie rubrieken: de cliënt, randvoorwaarden voor goede behandeling/zorg- en/of dienstverlening en leren en verbeteren. De eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem zijn gebaseerd op ISO 9001:2015 en het INK model.

Past de nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn bij uw organisatie? Een nulmeting geeft antwoord op deze vraag én inzicht in waar uw organisatie al voldoet en waar nog aandachtspunten liggen. De rapportages van onze nulmeting voorzien in een plan van aanpak met nog te realiseren acties om de norm volledig te implementeren. Het vervolg kunt u vervolgens zelf doen of samen met ons doe of door ons laten doen. Graag passen we onze ondersteuning aan aan uw wensen, tempo en budget. Meer weten? Joke Verbaan informeert u graag nader!

HKZ Kleine Organisaties is een opstapnorm, een volwaardige HKZ norm die relatief makkelijk te behalen is. Deze norm is van toepassing als uw organisatie aan alle volgende voorwaarden voldoet (Bron: Stichting Nederlands Normalisatie-instituut):

 • Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel hun diensten ingekocht of -gehuurd worden. Voor het vaststellen van het aantal fte kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het boekjaar voorafgaand aan certificatie. De gemiddelde inzet aan fte van eigen personeel, ZZP-ers, uitzendkrachten, ingehuurd personeel van andere instellingen e.d. kan dan over dat jaar worden berekend
 • Management wordt meegeteld voor het vaststellen van het aantal fte, ongeacht of dit wordt uitgevoerd als neventaak door de zorgverleners of op andere wijze. Het komt voor dat een kleine organisatie functioneert onder een stichtingsbestuur op afstand of een vergelijkbare constructie. Zolang dit bestuur zich niet bezighoudt met managementtaken, telt dit niet mee voor het aantal fte.
 • De organisatie kent één vestiging en één management, maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren. Een vestiging is de plaats waar het laagst mogelijke managementniveau aanwezig is dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen. Hierbij kan worden gedacht aan de fysiotherapeut, die zijn werkzaamheden in meerdere verpleeghuizen verricht of de mobiele thuisverzorger, die van de ene naar de andere cliënt rijdt.
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

HKZ Kleine Organisaties wordt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie uitgegeven door een Certificerende Instelling. De norm is niet compatibel met de ISO 9001:2015 maar wordt wel erkend door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Vivian Blansjaar informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via 0251 – 212 202, angela.vanbergeijk@facit.nl en vivian.blansjaar@facit.nl

Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Van belang is dat zorg- en welzijnsinstellingen risicovolle processen in kaart brengen, vastleggen hoe er zowel prospectief als retrospectief met de risico’s wordt omgegaan in de organisatie en dat de veiligheidscultuur is ingebed in de organisatie.

De norm ‘Cliënt- en Patiëntveiligheid’ kan desgewenst naast andere normen getoetst worden door een geaccrediteerde certificerende instelling.

Wilt u aan de slag met deze norm, wilt u er meer aandacht aan besteden of heeft u vragen? Joke Verbaan en Monique Jakobs ondersteunen u graag. Ze zijn bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl, monique.jakobs@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0252-212 202.

De HKZ certificatieschema’s bieden u normen voor de primaire en secundaire processen binnen de organisatie. De normen zijn gebaseerd op de ISO-normen en vertaald naar specifieke sectoren. Met behulp van het normenoverzicht kan uw organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, inrichten en (laten) toetsen.

Facit kan uw hierbij organisatie begeleiden.  We zijn dagelijks op diverse niveaus in de praktijk betrokken bij bij HKZ-kwaliteitstrajecten in grote én kleine organisaties. Als HKZ-partner zijn wij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wij verzorgen workshops op de HKZ kwaliteitsdagen, die in het teken staan van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Meer weten? Joke Verbaan informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl

Om aan te sluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017, heeft HKZ een wijzigingsblad op de norm ontwikkeld. Bij de betreffende normeisen staat een toelichting hoe organisaties deze zodanig kunnen hanteren dat wordt aangesloten bij het Kwaliteitskader 2017.

Het wijzigingsblad is in de normshop van HKZ gratis te bestellen.

HKZ meer lean door nieuwe ISO 9001:2015

Risicogericht denken krijgt meer aandacht en komt op drie niveaus terug: individueel, operationeel en beleidsmatig. Naast de focus op risico’s wordt er van organisaties ook gevraagd te kijken naar kansen. Er ligt meer nadruk op commitment en leiderschap van het topmanagement. De oriëntatie op de omgeving, stakeholders en externe dienstverleners krijgt meer aandacht. Meer aandacht voor processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Tenslotte zijn er minder eisen aan wat vastgelegd moet worden in procedures.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u een goed werkend systeem heeft, is de kans groot dat u weinig tot niks hoeft te doen en deze verandering kunt aangrijpen om meer ‘lean’ te werken. Een stabiel systeem geeft ruimte om in te blijven spelen op de continuïteit van uw dienstverlening ondanks het steeds veranderende krachtenveld. De nieuwe norm biedt u deze vrijheid.

Planning en overgangstermijn
Voor HKZ-gecertificeerde organisaties geldt, vanaf de publicatie van ISO 9001:2015, een overgangstermijn van drie jaar vanaf de publicatie om aan de nieuwe HKZ-norm te voldoen.

Meer weten?
Angela van Bergeijk is  graag uw aanspreekpunt.

ISO voor zorg en welzijn is internationaal bekend als NEN-EN 15224:2011. Deze norm is gebaseerd op ISO 9001:2008. Het is een generieke kwaliteitsnorm voor de zorg. Belangrijke onderdelen van ISO 15224 zijn cliëntveiligheid, risicomanagement en continue verbetering ten aanzien van de klanttevredenheid. De norm is niet sectorgebonden en biedt ruimte voor de eigen interpretatie van de organisatie. Voor grotere organisaties die in meerdere sectoren actief zijn, is het prettig met één certificatieschema te kunnen werken.

Facit kan organisaties in de zorg- en welzijnssector ondersteunen en begeleiden bij kwaliteitstrajecten met ISO voor Zorg en Welzijn. Wij adviseren organisaties vanaf de afweging voor de keuze voor een (ander) certificatieschema tot en met certificering. De procedurele kant van het kwaliteitssysteem staat daarbij altijd in het teken van de doelen van de organisatie en de uitkomsten voor de cliënt. In een vrijblijvend gesprek praten we graag met u over de mogelijkheden.

Meer informatie? Angela van Bergeijk informeert u graag verder. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnumer van Facit: 0251 – 212 202.

PREZO VV&T 2014 ondersteunt medewerkers bij het gericht werken aan verbetering van de resultaten voor de cliënt. Per prestatie is aangegeven met welke activiteiten de medewerker een bijdrage aan die prestatie kan leveren en wat de organisatie kan doen om te zorgen dat de medewerker die activiteiten kan uitvoeren.

Het hart van PREZO VV&T vormen de cliëntprestaties gekoppeld aan de domeinen van kwaliteit van leven. Om die cliëntprestaties te kunnen leveren, is een zorgleefplan nodig en adequate informatie aan en communicatie met de cliënt. In PREZO 2014 zijn deze twee pijlers aangevuld met de pijler cliëntveiligheid. Professionele medewerkers en een professionele organisatie zijn van belang om die cliëntprestaties blijvend te kunnen realiseren. Ook op dit niveau zijn prestaties geformuleerd.

Centraal in PREZO staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). Met het gericht gebruiken van uitkomsten ondersteunt PREZO bij het doorlopen van de pdca-cyclus op cliëntniveau, teamniveau en organisatieniveau.

Met ingang van 15 oktober 2017 kunnen organisaties ook kiezen voor PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VV&T) 2017. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van PREZO VV&T 2014 zijn:

 • 4 in plaats van 7 prestaties.
 • terminologie en eisen uit het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
 • methodisch handelen is niet meer apart in alle prestaties uitgeschreven maar opgenomen in de toelichting.
 • Minimaal 80 punten vereist om een prestatie te behalen.
 • Enige keurmerk dat te behalen is, is het PREZO gouden keurmerk

Facit medewerkers Angela van Bergeijk en Dorine Duwel zijn ook PREZO auditor en informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl en dorine.duwel@facit.nl

Voor PREZO 2014 zijn er twee vormen van cliëntenraadpleging geldig: de CQI en de Facit PREZO raadpleging. Beide raadplegingen genereren PREZO punten die gebruikt kunnen worden bij de PREZO audit.

Initiële audits op basis van PREZO VV&T 2014 kunnen tot augustus 2018 worden uitgevoerd. Uw aanvraag hiertoe moet uiterlijk 1 mei 2018 bij Perspekt in ontvangst zijn genomen. Heraudits op basis van PREZO VV&T 2014 worden uiterlijk tot 1 januari 2019 uitgevoerd.

Het PREZO kwaliteitssysteem is opgebouwd uit prestaties voor de cliënt, medewerker en organisatie. PREZO gaat uit van kwaliteitsverbetering gebaseerd op gemeten uitkomsten op de afzonderlijke prestaties. Om deze meting van uitkomsten te ondersteunen is door D-Web  een set prestatiekaarten ontwikkeld voor de PREZO pijlers en domeinen (cliëntprestaties). Deze prestatiekaarten kunnen op teamniveau periodiek ingevuld worden om de voortgang van een team op de PREZO prestatie te monitoren.

dashboard-prezoOm de voortgang op meerdere prestaties te monitoren is door Facit een digitale prestatiemonitor ontwikkeld in Excel. De monitor biedt enerzijds mogelijkheden om uitkomsten op prestatiekaarten in te voeren en anderzijds een resultaatweergave waar de uitkomsten op alle prestaties overzichtelijk worden weergegeven.

domeinen-en-pijlersNa de keuze voor ‘Prestatiekaarten invullen’ verschijnt een scherm waarin gekozen kan worden voor verschillende pijlers of domeinen. Per pijler of domein kan vervolgens gekozen worden voor het invullen van een prestatiekaart of het invoeren van cliëntervaringen.
dashboard-prezo-2De resultaten worden afzonderlijk weergegeven voor de prestaties en voor de waardering van cliënten. Uitkomsten zijn vanuit Excel gemakkelijk te exporteren naar uw eigen documenten of uit te printen, op te hangen in de teampost en te gebruiken voor overleg over en sturing op de resultaten/ voortgang.

Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader. Zij is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

PREZO 2017

Met ingang van 15 oktober 2017 kunnen organisaties opgaan voor PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VV&T) 2017. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van PREZO VV&T 2014 zijn:

– 4 in plaats van 7 prestaties.
– Terminologie en eisen uit het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
– Methodisch handelen is niet meer apart in alle prestaties uitgeschreven maar opgenomen in de toelichting.
– Minimaal 80 punten vereist om een prestatie te behalen.
– Enige keurmerk dat te behalen is, is het PREZO gouden keurmerk.

Hoe meet je inhoudelijk effect van de verleende zorg en dienstverlening? Hoe kun je sturen op aantoonbare effectiviteit? Hoe kun je hierover transparant zijn, naar toezichthouders, overheid en zorgkantoren?

Facit kan uw organisatie van dienst zijn met de coördinatie, uitvoering, terugkoppeling en advisering van effectmetingen. Monique Jakobs is hiervoor graag uw eerste aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Wilt u antwoord op de vraag “Voelt u cliënt zich gelukkig en waar zit dat (niet) in”?  Welbevinden en Kwaliteit van leven is te meten met de Groninger Wellbeing indicator.

Met ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer‘  kunt u de levensloop van mensen volgen, zorgbehoeftes vroegtijdig signaleren en zicht krijgen op de kwetsbaarheid, zorgvragen (zorgcomplexiteit) en het welbevinden van ouderen. Het instrument is door het UMCG ontwikkeld en brengt de kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en het welbevinden vanuit het perspectief van de oudere zelf in kaart. De meeste ouderen kunnen de vragenlijst zelf invullen, eventueel met ondersteuning van partner of kinderen. Een kleine groep heeft hierbij ondersteuning nodig.

Het screeningsinstrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’  bestaat uit algemene vragen en uit drie meetinstrumenten:

 • Groninger Frailty Indicator (kwetsbaarheid)
 • INTERMED Self Assessment for Elderly (zorgcomplexiteit)
 • Groninger Wellbeing Indicator (welbevinden)

Om de kwaliteit van zelfsturende teams te monitoren heeft Facit een online evaluatie-instrument ontwikkeld. Dit instrument is online geprogrammeerd en kan door medewerkers, verwijzers en/of cliënten en hun naasten online ingevuld worden vanaf iedere willekeurige tablet, smartphone, laptop of computer.

Monique Jakobs informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top