test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Facit vragenlijst Kinderthuiszorg
De Facit vragenlijst Kinderthuiszorg is bedoeld om de kwaliteit van kinderthuiszorg te meten vanuit het perspectief van de ouder/verzorger van het kind dat kinderthuiszorg krijgt. De vragenlijst kan worden gebruikt om in kaart te brengen op welke punten ouders/verzorgers goede ervaringen hebben met de ontvangen kinderthuiszorg en waar nog verbetering mogelijk is. De vragenlijst kan ingezet worden voor zgn. puntmetingen (periodieke metingen, bv eens per jaar) en als exit interview (iedere ouder/verzorger wordt na afsluiting van de kinderthuiszorg uitgenodigd om aan de raadpleging deel te nemen).

De vragenlijsten
De Facit vragenlijst Kinderthuiszorg bestaat uit 38 vragen. Deze vragen meten de ervaringen van ouders met de kwaliteit van de kinderthuiszorg. Verschillende thema’s met betrekking tot de kinderthuiszorg komen aan bod. Ook worden er enkele achtergrondvragen over de ouder/verzorger gesteld. Aan het einde van de vragenlijst wordt een totaaloordeel gevraagd in de vorm van een rapportcijfer en een NPS score en is er ruimte voor op- en/of aanmerkingen.

Voor wie is de Facit vragenlijst Kinderthuiszorg bedoeld?
De Facit vragenlijst Kinderthuiszorg is bedoeld voor alle ouders van kinderen die kinderthuiszorg ontvangen of dat in de afgelopen 12 maanden ontvangen hebben. Ouders die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek worden uitgesloten van deelname aan de raadpleging.

Hoe vindt dataverzameling plaats?
Dataverzameling kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  1. De Facit vragenlijst Kinderthuiszorg kan worden gebruikt als schriftelijke vragenlijst. Deze kan per post worden toegestuurd. Ouders sturen de ingevulde lijst dan  terug in een bijgeleverde retourenvelop.
  2. De Facit vragenlijst Kinderthuiszorg kan ook online ingevuld worden. Dit kunnen cliënten doen op een computer, laptop, tablet of smartphone. Uitnodigingen voor een online onderzoek kunnen per mail worden verstuurd, maar het is ook mogelijk om de ouders per post uit te nodigen om de vragenlijst online in te vullen.
  3. Het is ook mogelijk om een combinatie van schriftelijk en online raadpleging uit te voeren (mixed mode dataverzameling). Ouders kunnen dan zelf kiezen of ze de vragenlijst op papier of online invullen.

Steekproefomvang
Doorgaans vindt er geen steekproef plaats, maar worden alle cliënten kinderthuiszorg uitgenodigd om aan de raadpleging deel te nemen. Wenst u toch een steekproef te trekken, dan biedt Facit een steekproefinstrument aan, waarmee een steekproef wordt getrokken. Om bij een rapportage de anonimiteit van de respondenten te waarborgen moet per raadpleging van minimaal 10 cliënten een ingevulde vragenlijst beschikbaar en bruikbaar zijn.

Meer informatie?
Marja Heida en Jannie Barwegen informeren u bij Facit graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen. U kunt ook mailen naar bureau@facit.nl Wij nemen dan contact met u op.

Kleinschalige organisaties

Voor zorgaanbieders waarbij vanwege de omvang van de cliëntenpopulatie (<15 te raadplegen cliënten of vertegenwoordigers) verwacht kan worden dat de meting zal resteren in <10 ingevulde vragenlijsten, biedt Facit alternatieve mogelijkheden voor cliëntenraadpleging in de vorm van een groepsgesprek of een kleinschalig cliëntwaarderingsonderzoek. Graag verkennen we samen met u welke oplossing voor uw situatie het meest geschikt is.

Meer weten?
Neem contact op met Dorine Duwel.

Facit Vragenlijst Persoonsalarmering
De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering is bedoeld om de kwaliteit van persoonsalarmering te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De vragenlijst kan ingezet worden voor periodieke metingen (bv eens per jaar).

De vragenlijsten
De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering bestaat uit 24 items. Deze items meten de ervaringen van cliënten met de kwaliteit van de persoonsalarmering. In de vragenlijst komen een aantal onderwerpen met betrekking tot de ervaringen met de persoonsalarmering aan de orde. Aan het einde van de vragenlijst wordt een totaaloordeel gevraagd in de vorm van een rapportcijfer en een NPS score. De lijsten eindigen met achtergrondvragen over de cliënt.

Voor wie is de Facit Vragenlijst Persoonsalarmering bedoeld?
De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering is bedoeld voor alle cliënten die persoonsalarmering ontvangen. Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek worden uitgesloten van deelname aan de raadpleging.

Hoe vindt dataverzameling plaats?
Dataverzameling kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  1. De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering kan worden gebruikt als schriftelijke vragenlijst. Deze kan per post worden toegestuurd.
  2. De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering kan ook online ingevuld worden. Dit kunnen cliënten doen op een computer, laptop, tablet of smartphone.
  3. Het is ook mogelijk om een combinatie van schriftelijk en online raadpleging uit te voeren (mixed mode dataverzameling).

Steekproefomvang
Doorgaans vindt er geen steekproef plaats, maar worden alle cliënten persoonsalarmering uitgenodigd om aan de raadpleging deel te nemen. Wenst u toch een steekproef te trekken, dan biedt Facit een steekproefinstrument aan, waarmee een steekproef wordt getrokken. Om bij een rapportage de anonimiteit van de respondenten te waarborgen moet per raadpleging van minimaal 10 cliënten een ingevulde vragenlijst beschikbaar en bruikbaar zijn.

Meer informatie?
Jannie Barwegen informeert u bij Facit graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen. U kunt ook mailen naar bureau@facit.nl. Wij nemen dan graag contact met u op.

Veldpartijen werken voor de wijkverpleging nog aan meetinstrumenten voor cliëntervaringen en uitkomsten van zorg. Dat plan moet 1 juli af zijn.

Tot die tijd bieden wij u graag een van onze Facit op maat producten aan: een van de CQI Zorg Thuis afgeleide raadpleging, een PREZO thuiszorg raadpleging ; een raadpleging met vragen uit de PREM Wijkverpleging pilot of een telefonische uitvraag van uw NPS scores.

Meer weten over de stand van zaken? Jannie Barwegen informeert u graag over de mogelijkheden. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of 0251 – 212 202.

Snel en onafhankelijk uw NPS uitvragen? Ook daarvoor bent u bij Facit aan het juiste adres! Samen met uw organisatie stellen we een belscript vast en onze ervaren medewerkers bellen uw cliënten.  Facit garandeert de anonimiteit van de cliënten, en zal op geen enkele wijze, noch mondeling noch schriftelijk, resultaten zodanig presenteren dat ze herleidbaar zijn tot de individuele cliënten.

Naast de NPS- vraag kan ook overeengekomen worden om te vragen naar koesterpunten, verbeterpunten, opmerkingen en/of bijzonderheden.

Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl  of telefonisch via 0251 – 212 202.

Aansluitend bij uw PREZO kwaliteitssysteem hebben we ook voor de wijkverpleging een PREZO vragenlijst ontwikkeld. U kunt deze op zichzelf uitvragen of in combinatie met bijvoorbeeld de GWI. Dataverzameling kan zowel schriftelijk als online, telefonisch of middels interviews aan huis. We ontzorgen u graag!

Meer weten? dorine,duwel@facit.nl  of telefoon 0251 – 212 202.