skip to Main Content
test

Training

Werken aan kwaliteit in zorg en welzijn vraagt om constant versterken van het lerend vermogen van de organisatie: blijvend leren en verbeteren’. Leren en verbeteren is daarbij niet vrijblijvend, maar  de norm voor goede kwaliteit van zorg. En die goede kwaliteit van zorg is niet alleen een taak van de kwaliteitsmedewerker, maar wordt zichtbaar in alle handelingen van álle medewerkers.

facit-03042008-cz-015

De meeste trainingen en werksessies zijn ontstaan vanuit onze adviespraktijk. Dat betekent: veel oefenen en zo veel mogelijk aansluiten bij situaties en materiaal uit de praktijk van uw organisatie. Voor iedere training ontwikkelen we ondersteunend materiaal, zoals oefenstof, een checklist, of voorbeelddocumenten. Ook hierbij kijken we naar uw praktijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’.

Al onze trainingen worden zowel incompany als op basis van open inschrijving gegeven. Voor de trainingen in de VV&T is Angela van Bergeijk graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 -212 202

Medewerkers: het belangrijkste kapitaal van een organisatie en onmisbaar als het gaat over vormgeven aan kwaliteit. Een beproefde methode om deze bron te benutten, is om teams onder begeleiding te laten reflecteren op hun werk, op samenwerking en op concrete verbeteropties. Waaraan kunnen zij zelf nog zaken toevoegen, wat kan er beter aan samenwerking onderling, wat voor afspraken kunnen daarover gemaakt worden en hoe bewaak je die afspraken? Waar heeft het team behoefte aan in relatie tot de rest van de organisatie? Hoe zorgt het team ervoor dat het eigenaar wordt en blijft van de kwaliteit van het eigen werk? Facit begeleidt in gerichte sessies dit proces van uitdenken en concreet maken van verbetermogelijkheden.

Uiteraard wilt u gericht sturen op resultaten. Naast financiële resultaten zijn dat ook resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit (van zorg) en klanttevredenheid. De training resultaatgericht sturen op kwaliteit geeft hiervoor handvatten.

De training is bedoeld voor managementteamleden en andere sleutelfunctionarissen uit uw organisatie. Het programma van de training wordt opgebouwd rondom de praktijk van uw organisatie, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van materiaal dat al binnen de organisatie beschikbaar is.

Het programma wordt in overleg met uw organisatie op maat gemaakt, maar bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
• denken in resultaten;
• het opstellen van resultaatgericht plan van aanpak;
• het gebruiken van een resultaatgericht plan voor monitoring en borging;
• ontwerpen van een ondersteunende communicatie- en verantwoordelijkheidsstructuur.

De training duurt doorgaans één dag. Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om een resultaatgericht plan op te stellen en dit plan te gebruiken voor het sturen op resultaten.

Meer weten? Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Interne audits uitvoeren is niet alleen een beproefde methode om zicht te houden op kwaliteit bij de eigen organisatie: het zorgt ook voor bredere betrokkenheid bij de eigen medewerkers bij het verbeteren en borgen. Toch kan het gebeuren dat na verloop van tijd de rek eruit gaat: “dezelfde mensen doen al zo lang op dezelfde manier de audits”, horen we dan vaak. Hoe zorg je ervoor dat de uitvoering van interne audits meer oplevert dan veel vinkjes op een checklist? Doorvragen, goed leren luisteren, niet alleen auditen op uitvoering naar de letter, maar ook naar de bedoeling van werkafspraken en procedures: Facit traint in praktische sessies met oefeningen die zijn afgestemd op uw werkwijze en de praktijk van uw organisatie. Kom samen met de interne auditoren van de organisaties uit uw lerend netwerk, en leer ook van elkaar!

Angela van Bergeijk bericht u graag nader. Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of 0251 – 212 202

stempel rood transparantDe training Interne Audit is bedoeld voor (toekomstige) auditoren. Deze training duurt vier dagdelen, verdeeld over twee dagen. Theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De deelnemers maken kennis met verschillende handreikingen om een auditgesprek en praktijkbeoordeling/ observatie in te steken (denk aan procesgericht auditen, resultaatgericht auditen, waarderend auditen). In de praktijkoefeningen gaan de deelnemers aan de slag om zo het auditen (op verschillende manieren) zelf te ervaren. Zij krijgen daar feedback op en kunnen met concrete tips aan de slag in de organisatie.
Tenslotte is er een terugkombijeenkomst nadat de auditoren een audit in de organisatie uitgevoerd hebben. De bijeenkomst van 1 dagdeel is bedoeld om ervaringen met elkaar te delen en het geleerde te bestendigen.

Meer weten? Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

stempel rood transparantVoor organisaties die al langer interne audits uitvoeren is het mogelijk om voor het auditteam een opfristraining of een training op maat voor gevorderden te ontwikkelen. De kern van de bijscholing is opfrissen en aanvullen van de auditkennis en ervaring, door bijvoorbeeld verdieping van de gesprekstechnieken of het oefenen met een andere auditmethodiek.

De training wordt in overleg met de organisatie op maat gemaakt om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van uw organisatie.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Yvonne Kok zijn graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl, yvonne.kok@facitl.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

stempel rood transparant
Geeft u interesse om in het vervolg zelf nieuwe auditoren op te leiden? In dat geval kunnen wij u extra begeleiding bieden bij de audittraining om u voor te bereiden op het zelf geven van de training. Vooraf aan elke dag training vindt een voorbereidend gesprek plaats en vervolgens krijgt de auditcoördinator een rol tijdens de training (bijvoorbeeld het presenteren van de auditprocedure in de eigen organisatie en het begeleiden van een auditgesprek).

Meer weten? Angela van Bergeijk en Yvonne Kok zijn graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl, yvonne.kok@facitl.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

stempel rood transparantAls al langer proces- en structuurgericht geaudit wordt, kan een andere auditmethodiek, zoals waarderend, resultaatgericht of risicogericht auditen, nieuw elan geven aan de auditoren en de organisatie. Facit doet voorstellen voor de inhoud van een bijscholing en het programma wordt vervolgens afgestemd op de behoefte van de organisatie.

Meer weten? Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe weet je of je het goede goed doet? En wanneer is het goed of goed genoeg? Hoe hou je voortgang bij op de indicatoren die daadwerkelijk iets zeggen over kwaliteit? En hoe zorg je ervoor dat het inrichten en bijhouden van die indicatoren niet alleen een zaak is van een beleidsmedewerker, maar dat het een instrument is dat in de hele organisatie werkt en leeft?
Bij de training prestatie indicatoren doen we meer dan theoretische uitleg geven over het inrichten en meten van indicatoren. We ontwerpen als onderdeel van de training op basis van de actuele stand van zaken bij de betreffende organisatie ook passende prestatie indicatoren, zodat u direct profijt heeft van de trainingsinzet.

Zin om door te praten? Bel of mail Angela van Bergeijk! angela.van.bergeijk@facit.nl of tel 0251- 212 202.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt – en van fouten kun je leren. Met een gedegen onderzoek dat de oorzaken in kaart brengt en ze analyseert kan inzichtelijk worden gemaakt hoe iets heeft kunnen gebeuren, en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.

Facit traint op het gebruik van de methodiek die daarbij behulpzaam is. Deelnemers leren hoe zij een calamiteit kunnen analyseren in overeenstemming met de richtlijnen van de Inspectie. Ook krijgen zij inzicht in onder meer het belang (en toepassen) van hun eigen objectiviteit en reflectievermogen. Met praktische oefeningen wordt ervaring opgedaan met het uitwerken van een feitelijke reconstructie en een oorzakenboom, en het SMART formuleren van verbetermaatregelen.

Meer weten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Meten = weten: maar als je het dan weet, wat moet je dan doen? Hoe kom je van alle zorgvuldig vergaarde kwaliteitsinformatie naar concrete verbeteracties? Hoe zorg je ervoor dat ‘verbeteren’ niet blijft steken op papier, maar actief onderdeel uitmaakt van de werkhouding bij alle medewerkers?

Facit begeleidt praktische werksessies die van meten, via weten naar SMART verbeteren leiden. Samen met uw medewerkers werken we verbeteracties concreet en passend uit voor uw organisatie.

Meer weten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Er is zo veel te doen over tijdrovende administratie dat je haast zou vergeten dat sommige administratieve handelingen onmisbaar zijn bij goede zorg. Goede rapportage en overdracht hoort daar zeker bij. Efficiënte, heldere rapportage vergroot de kans dat aandachtspunten tijdig gesignaleerd en opgevolgd worden, dat er voldoende aandacht is voor opvolging van overeengekomen doelen, dat er continuïteit is van zorg door goede samenwerking in een team.

Veel medewerkers worstelen echter met het rapporteren. Hoe vaak, hoe veel, bij welk domein? Hoe verwoord je meer gevoelige, persoonlijker kwesties en wat doe je als je weet dat familie meeleest? Hoe maak je goede afspraken over opvolging? In de training kijken we naar wat nodig is en wat werkt in uw organisatie. We bekijken voorbeelden, pluizen praktijksituaties uit, bedenken oplossingen, en oefenen steeds opnieuw met wisselende casussen.

Medewerkers leren dat goed rapporteren geen kwestie is van eindeloze lappen tekst, en overwinnen waar nodig ‘schrijf-vrees’. Er is immers maar één fout: niet rapporteren. Al het andere valt te leren.

Angela van Bergeijk informeert u graag nader! angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Het kwaliteitsplan is een belangrijke pijler in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: iedere verpleeghuisorganisatie stelt jaarlijks een actueel kwaliteitsplan op, dat beleid en kwaliteitsmaatregelen beschrijft op de thema’s van het kwaliteitskader.

Hoe zorg je ervoor dat het kwaliteitsplan meer wordt dan een verplicht jaarlijks nummer, waar de beleidsmedewerker druk mee is en dat vervolgens een maand of elf stilletjes stof vergaart? Hoe krijgt de stem van de cliëntenraad, van medewerkers en andere betrokkenen een plek? Hoe wordt het kwaliteitsplan een werkdocument dat een logische plek heeft in de jaarplancyclus, waar aan getoetst en mee gestuurd wordt? In overleg met uw organisatie levert Facit ‘assistentie op maat’.

We kunnen de input voor het plan organiseren, door een of meerdere werksessies voor te bereiden en te begeleiden waarin de stakeholders (van cliënten tot behandelaars, familie en medewerkers) zich kunnen uitspreken over de voor hen relevante thema’s. We kunnen ook het schrijven op ons nemen – ook weer in nauw overleg met vertegenwoordigers van uw organisatie. En als u behoefte heeft aan een ervaren ‘tegenlezer’ die zowel op tekst als op inhoud kan meedenken, kunt u ook bij ons terecht.

Doorpraten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Een gerichte evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van het kwaliteitsplan: het is makkelijker gezegd dan gedaan. De uitkomsten van die evaluatie moeten immers bruikbaar zijn voor verder sturen op de kwaliteitsdoelen. In de samenhang tussen het plan en het verslag, dat vervolgens toewerkt naar een nieuwe versie van het plan, zit feitelijk de hele PDCA van de implementatie van het kwaliteitskader.

Facit werkt mee, denkt mee, schrijft mee, en/of leest mee. Afhankelijk van uw wensen op gebied van ondersteuning, maken we een aanbod op maat waarin we altijd flexibel meebewegen met uw vraag.

We zijn u graag van dienst! angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Medewerkers: het belangrijkste kapitaal van uw organisatie en onmisbaar als het gaat over vormgeven aan kwaliteit. Een beproefde methode om deze bron te benutten, is om teams onder begeleiding te laten reflecteren op hun werk, op samenwerking en op concrete verbeteropties. Waaraan kunnen zij zelf nog zaken toevoegen, wat kan er beter aan samenwerking onderling, wat voor afspraken kunnen daarover gemaakt worden en hoe bewaak je die afspraken? Waar heeft het team behoefte aan in relatie tot de rest van de organisatie? Hoe zorgt het team ervoor dat het eigenaar wordt en blijft van de kwaliteit van het eigen werk? Facit begeleidt in gerichte sessies dit proces van uitdenken en concreet maken van verbetermogelijkheden.

Angela van Bergeijk bericht u graag nader. Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of 0251 – 212 202

Reacties van cursisten:

  • “Ik vond het een hele plezierige, afwisselende training die je hebt gegeven. Zinvolle theorie afgewisseld met leuke en goede oefeningen. Ik bleef daardoor goed geconcentreerd. De tijd ging snel, ondanks dat het een lange sessie was. Verder heb je zelf een plezierige manier van ‘lesgeven’, ook fijn dat je veel voorbeelden uit je eigen ‘audit- praktijk’ gaf. Ik ben benieuwd naar het vervolg”
  • “De oefeningen/rollenspellen heb ik zeer gewaardeerd. Dit laat je meteen voelen/zien wat er van je wordt verwacht.”
  • “Heel veel kennis opgedaan, maar nu nog alles in de praktijk uitvoeren.”
  • “Ik ben goed ingelicht, het zal nog even wat onwennig zijn, maar ik heb er zin in.”
  • “Ik vond het hartstikke leuk!!!”
  • “Ik vond het een leuke cursus om te volgen. Jullie geven leuk les.”
  • “De trainers zijn goed op elkaar ingespeeld.”
  • “Een zinvolle goede cursus.”
  • “Super, zin om er mee aan de slag te gaan!”
Back To Top