test
Hier bent u: Facit > Zorg > VV&T > Training

Training

Werken aan kwaliteit in zorg en welzijn vraagt om constant versterken van het lerend vermogen van de organisatie: blijvend leren en verbeteren’. Leren en verbeteren is daarbij niet vrijblijvend, maar  de norm voor goede kwaliteit van zorg. En die goede kwaliteit van zorg is niet alleen een taak van de kwaliteitsmedewerker, maar wordt zichtbaar in alle handelingen van álle medewerkers.

facit-03042008-cz-015

De meeste trainingen en werksessies zijn ontstaan vanuit onze adviespraktijk. Dat betekent: veel oefenen en zo veel mogelijk aansluiten bij situaties en materiaal uit de praktijk van uw organisatie. Voor iedere training ontwikkelen we ondersteunend materiaal, zoals oefenstof, een checklist, of voorbeelddocumenten. Ook hierbij kijken we naar uw praktijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’.

Al onze trainingen worden zowel incompany als op basis van open inschrijving gegeven. Voor de trainingen in de VV&T is Angela van Bergeijk graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 -212 202

Uiteraard wilt u gericht sturen op resultaten. Naast financiële resultaten zijn dat ook resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit (van zorg) en klanttevredenheid. De training resultaatgericht sturen op kwaliteit geeft hiervoor handvatten.

De training is bedoeld voor managementteamleden en andere sleutelfunctionarissen uit uw organisatie. Het programma van de training wordt opgebouwd rondom de praktijk van uw organisatie, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van materiaal dat al binnen de organisatie beschikbaar is.

Het programma wordt in overleg met uw organisatie op maat gemaakt, maar bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
• denken in resultaten;
• het opstellen van resultaatgericht plan van aanpak;
• het gebruiken van een resultaatgericht plan voor monitoring en borging;
• ontwerpen van een ondersteunende communicatie- en verantwoordelijkheidsstructuur.

De training duurt doorgaans één dag. Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om een resultaatgericht plan op te stellen en dit plan te gebruiken voor het sturen op resultaten.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Yvonne Kok zijn graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl, yvonne.kok@facitl.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

stempel rood transparantDe training Interne Audit is bedoeld voor (toekomstige) auditoren. Deze training duurt vier dagdelen, verdeeld over twee dagen. Theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De deelnemers maken kennis met verschillende handreikingen om een auditgesprek en praktijkbeoordeling/ observatie in te steken (denk aan procesgericht auditen, resultaatgericht auditen, waarderend auditen). In de praktijkoefeningen gaan de deelnemers aan de slag om zo het auditen (op verschillende manieren) zelf te ervaren. Zij krijgen daar feedback op en kunnen met concrete tips aan de slag in de organisatie.
Tenslotte is er een terugkombijeenkomst nadat de auditoren een audit in de organisatie uitgevoerd hebben. De bijeenkomst van 1 dagdeel is bedoeld om ervaringen met elkaar te delen en het geleerde te bestendigen.

Meer weten? Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

stempel rood transparantVoor organisaties die al langer interne audits uitvoeren is het mogelijk om voor het auditteam een opfristraining of een training op maat voor gevorderden te ontwikkelen. De kern van de bijscholing is opfrissen en aanvullen van de auditkennis en ervaring, door bijvoorbeeld verdieping van de gesprekstechnieken of het oefenen met een andere auditmethodiek.

De training wordt in overleg met de organisatie op maat gemaakt om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van uw organisatie.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Yvonne Kok zijn graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl, yvonne.kok@facitl.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

stempel rood transparant
Geeft u interesse om in het vervolg zelf nieuwe auditoren op te leiden? In dat geval kunnen wij u extra begeleiding bieden bij de audittraining om u voor te bereiden op het zelf geven van de training. Vooraf aan elke dag training vindt een voorbereidend gesprek plaats en vervolgens krijgt de auditcoördinator een rol tijdens de training (bijvoorbeeld het presenteren van de auditprocedure in de eigen organisatie en het begeleiden van een auditgesprek).

Meer weten? Angela van Bergeijk en Yvonne Kok zijn graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl, yvonne.kok@facitl.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

stempel rood transparantAls al langer proces- en structuurgericht geaudit wordt, kan een andere auditmethodiek, zoals waarderend, resultaatgericht of risicogericht auditen, nieuw elan geven aan de auditoren en de organisatie. Facit doet voorstellen voor de inhoud van een bijscholing en het programma wordt vervolgens afgestemd op de behoefte van de organisatie.

Meer weten? Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Hoe weet je of je het goede goed doet? En wanneer is het goed of goed genoeg? Hoe hou je voortgang bij op de indicatoren die daadwerkelijk iets zeggen over kwaliteit? En hoe zorg je ervoor dat het inrichten en bijhouden van die indicatoren niet alleen een zaak is van een beleidsmedewerker, maar dat het een instrument is dat in de hele organisatie werkt en leeft?
Bij de training prestatie indicatoren doen we meer dan theoretische uitleg geven over het inrichten en meten van indicatoren. We ontwerpen als onderdeel van de training op basis van de actuele stand van zaken bij de betreffende organisatie ook passende prestatie indicatoren, zodat u direct profijt heeft van de trainingsinzet.

Zin om door te praten? Bel of mail Angela van Bergeijk! angela.van.bergeijk@facit.nl of tel 0251- 212 202.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt – en van fouten kun je leren. Met een gedegen onderzoek dat de oorzaken in kaart brengt en ze analyseert kan inzichtelijk worden gemaakt hoe iets heeft kunnen gebeuren, en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.

Facit traint op het gebruik van de methodiek die daarbij behulpzaam is. Deelnemers leren hoe zij een calamiteit kunnen analyseren in overeenstemming met de richtlijnen van de Inspectie. Ook krijgen zij inzicht in onder meer het belang (en toepassen) van hun eigen objectiviteit en reflectievermogen. Met praktische oefeningen wordt ervaring opgedaan met het uitwerken van een feitelijke reconstructie en een oorzakenboom, en het SMART formuleren van verbetermaatregelen.

Meer weten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Meten = weten: maar als je het dan weet, wat moet je dan doen? Hoe kom je van alle zorgvuldig vergaarde kwaliteitsinformatie naar concrete verbeteracties? Hoe zorg je ervoor dat ‘verbeteren’ niet blijft steken op papier, maar actief onderdeel uitmaakt van de werkhouding bij alle medewerkers?

Facit begeleidt praktische werksessies die van meten, via weten naar SMART verbeteren leiden. Samen met uw medewerkers werken we verbeteracties concreet en passend uit voor uw organisatie.

Meer weten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Reacties van cursisten:

  • “De oefeningen/rollenspellen heb ik zeer gewaardeerd. Dit laat je meteen voelen/zien wat er van je wordt verwacht.”
  • “Heel veel kennis opgedaan, maar nu nog alles in de praktijk uitvoeren.”
  • “Ik ben goed ingelicht, het zal nog even wat onwennig zijn, maar ik heb er zin in.”
  • “Ik vond het hartstikke leuk!!!”
  • “Ik vond het een leuke cursus om te volgen. Jullie geven leuk les.”
  • “De trainers zijn goed op elkaar ingespeeld.”
  • “Een zinvolle goede cursus.”
  • “Super, zin om er mee aan de slag te gaan!”