skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Tevredenheid en ervaringen van cliënten en stakeholders (vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers etc). bieden u een belangrijke graadmeter van uw kwaliteit. De Facit op Maat raadpleging biedt uw organisatie de mogelijkheid om de ervaringen van cliënten en stakeholders te meten op een manier en in een frequentie die past bij uw organisatie.

Wat uw organisatie uitvraagt, kunnen we op elk gewenst moment aanpassen aan actuele ontwikkelingen, beleidswijzigingen lopende of recent afgeronde verbetertrajecten. Als uw organisatie de uitkomsten structureel bespreekt in werkoverleg ontstaat een kort-cyclisch kwaliteitssysteem en kan het effect van evt. ingezette verbeteringen direct zichtbaar gemaakt worden in de volgende meetperiode.

Graag verkennen we samen met  u de mogelijkheden voor uw organisatie! Dorine Duwel is graag uw eerste aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl, telefoonnummer 06-44956304 of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Facit beschikt over een online meetinstrument waarmee op uiteenlopende kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van de geleverde zorg en/of de samenwerking binnen het team continu gemonitord kan monitoren. Monitoring kan zowel plaatsvinden op procesindicatoren, uitkomstindicatoren, organisatorische, zorginhoudelijke, veiligheids- en/of waarderingsindicatoren.

Het online evaluatie-instrument van Facit wordt in samenspraak met uw organisatie op maat gemaakt. Alle vigerende en aanvullend gewenste eisen kunnen in het instrument worden opgenomen. Het instrument kan online ingevuld worden vanaf iedere willekeurige tablet, smartphone, laptop of computer met internetverbinding.
Het online invullen van de vragen uit het evaluatie-instrument is zo eenvoudig, dat hiervoor behalve enige muisvaardigheid geen andere vaardigheden vereist zijn.

Uitbreiding van de evaluatie naar vrijwilligers, vertegenwoordigers van cliënten, verwijzers en/of stakeholders is gemakkelijk mogelijk. Periodiek kunnen rapportages uitgedraaid worden, door Facit of door uw eigen medewerkers. Deze rapportages zijn opgemaakt in een vast format en te downloaden in pdf, PowerPoint of Excel.

Facit stelt gedurende een nader overeen te komen periode het online evaluatie-instrument beschikbaar. Uitvraag en data invoer vindt plaats door uw medewerkers. Uw teams ontvangen van Facit een link waarmee ze zelf periodiek rapportages kunnen downloaden in een vaststaand format.

Meer weten? Bij Facit informeert Angela van Bergeijk of Dorine Duwel u graag nader! Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0251 – 212 202 of via angela.van.bergeijk@facit.nl resp. dorine.duwel@facit.nl

Sinds april 2007 zijn  er in de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg cliëntenraadplegingen met de CQ-index gehouden.

Inmiddels kunt u er voor kiezen om cliënten te raadplegen met een op maat gemaakte vragenlijst waarin een aantal vragen uit de oorspronkelijke CQ VV worden gecombineerd met uw eigen vragen. Voordeel van het raadplegen met een deel van de vragen uit de CQ is de spiegelinformatie en de meetjaarvergelijking die Facit u in de rapportages kan meegeven.

Meer weten? Jannie Barwegen of Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Voor zorgaanbieders waarbij vanwege de omvang van de cliëntenpopulatie verwacht kan worden dat er minder dan 10 respondenten geraadpleegd kunnen worden, biedt Facit alternatieve mogelijkheden voor cliëntenraadpleging. U kunt hierbij denken aan een groepsgesprek, een panel of een andere vorm van kleinschalig raadpleging. Graag verkennen we samen met u welke oplossing voor uw situatie het meest geschikt is. Dorine Duwel is graag uw eerste aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl, telefoonnummer 06-44956304 of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Facit heeft een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld voor verpleeg- en verzorgingshuizen die met PREZO VV&T werken. Er zijn drie varianten van het onderzoek beschikbaar: een variant voor bewoners, een variant voor vertegenwoordigers van bewoners en een voor thuiszorg cliënten, in twee smaken: de verkorte PREZO vragenlijst (26 vragen) of de Facit Op Maat PREZO vragenlijst. In beide gevallen sluiten alle vragen sluiten uiteraard nauw aan bij het werk & denkmodel PREZO VV&T.

Meer weten?
Dorine Duwel en Angela van Bergeijk informeren u graag nader!

Een goede afstemming met mantelzorgers draagt bij aan het welzijn van cliënten. Middels de Facit mantelzorgersraadpleging  verkent u in hoeverre uw mantelzorgbeleid goed is afgestemd op de wensen en behoefte van uw mantelzorgers.  Ook IGZ vraagt in haar uitvraag van kwaliteitsindicatoren of VV&T organisaties een mantelzorgersraadpleging hebben gehouden.

De Facit mantelzorgersraadpleging gaat in op verschillende relevante onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid van mantelzorgers, zoals relatie met de zorgvrager, motivatie, fysieke en psychische belasting. Daarnaast komen de behoefte, gebruik van en ervaringen met de ondersteuning vanuit uw organisatie aan de orde. Uiteraard maken we de Facit mantelzorgersraadpleging graag op maat voor uw organisatie!

Meer weten? Bij Facit informeren Jannie Barwegen en Marja Heida u graag nader. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, marja.heida@facit.nl of telefonisch via het algemen telefoonnumer van Facit: 0251 – 212 202.

In onze samenleving zijn vrijwilligers niet meer weg te denken. Het vinden en behouden van goede, gemotiveerde vrijwilligers is dan ook voor veel zorgaanbieders één van de speerpunten van beleid. Ook IGZ vraagt in haar uitvraag van kwaliteitsindicatoren of VV&T organisaties een vrijwilligersraadpleging hebben gehouden.  Om uw vrijwilligersbeleid af te stemmen op de wensen en behoefte van vrijwilligers, heeft Facit een vrijwilligersraadpleging ontwikkeld.

De raadpleging geeft met een geringe inspanning een goed inzicht in wat uw vrijwilligers belangrijk vinden en wat u kunt doen om voor vrijwilligers nog aantrekkelijker te zijn. Uiteraard maken we de raadpleging graag voor uw organisatie op maat.

De Facit vrijwilligersraadpleging kan worden gecombineerd met een Quick Scan van uw vrijwilligersbeleid. In de Quick Scan nemen we uw gehele vrijwilligersbeleid onder de loep en doen aanbevelingen voor verbetering. lees meer

Meer weten? Yvonne Kok en Dorine Duwel informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via yvonne.kok@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

De vragenlijst van de CQ-index Hulp bij het Huishouden is sinds september 2009 beschikbaar en meet de kwaliteit van de hulp bij het huishouden vanuit de beleving van de cliënt.

Inmiddels kunt u er voor kiezen om cliënten te raadplegen met een op maat gemaakte vragenlijst waarin een aantal vragen uit de oorspronkelijke CQ HH worden gecombineerd met uw eigen vragen. Voordeel van het raadplegen met een deel van de vragen uit de CQ is de spiegelinformatie en de meetjaarvergelijking die Facit u in de rapportages kan meegeven.

Meer weten? Jannie Barwegen of Dorine Duwel informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Voor cliënten met elektrisch vervoer die proef- en gewenningslessen hebben gevolgd of volgen heeft Facit een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld.

Meer weten? Jannie Barwegen informeert u graag nader! Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit 0251 – 212 202.

Facit Vragenlijst Persoonsalarmering
De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering is bedoeld om de kwaliteit van persoonsalarmering te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De vragenlijst kan ingezet worden voor periodieke metingen (bv eens per jaar).

De vragenlijsten
De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering bestaat uit 24 items. Deze items meten de ervaringen van cliënten met de kwaliteit van de persoonsalarmering. In de vragenlijst komen een aantal onderwerpen met betrekking tot de ervaringen met de persoonsalarmering aan de orde. Aan het einde van de vragenlijst wordt een totaaloordeel gevraagd in de vorm van een rapportcijfer en een NPS score. De lijsten eindigen met achtergrondvragen over de cliënt.

Voor wie is de Facit Vragenlijst Persoonsalarmering bedoeld?
De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering is bedoeld voor alle cliënten die persoonsalarmering ontvangen. Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek worden uitgesloten van deelname aan de raadpleging.

Hoe vindt dataverzameling plaats?
Dataverzameling kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering kan worden gebruikt als schriftelijke vragenlijst.
  • Deze kan per post worden toegestuurd.
  • De Facit Vragenlijst Persoonsalarmering kan ook online ingevuld worden. Dit kunnen cliënten doen op een computer, laptop, tablet of smartphone.
  • Het is ook mogelijk om een combinatie van schriftelijk en online raadpleging uit te voeren (mixed mode dataverzameling).

Steekproefomvang
Doorgaans vindt er geen steekproef plaats, maar worden alle cliënten persoonsalarmering uitgenodigd om aan de raadpleging deel te nemen. Wenst u toch een steekproef te trekken, dan biedt Facit een steekproefinstrument aan, waarmee een steekproef wordt getrokken. Om bij een rapportage de anonimiteit van de respondenten te waarborgen moet per raadpleging van minimaal 10 cliënten een ingevulde vragenlijst beschikbaar en bruikbaar zijn.

Meer informatie?
Jannie Barwegen informeert u bij Facit graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen. U kunt ook mailen naar bureau@facit.nl. Wij nemen dan graag contact met u op.

Facit heeft voor het uitvoeren van een medewerkersraadpleging een eenvoudig toepasbaar instrument ontwikkeld onder de naam ‘METER’. METER staat voor Met Elkaar Tevredenheid Eigenhandig Realiseren. METER is een praktisch instrument dat inzicht biedt in directe verbetermogelijkheden.

De methode ‘METER’ bestaat uit een serie vragenlijsten met gesloten en open vragen en desgewenst stellingen. Er zijn verschillende modules, die aanvullend aan elkaar te gebruiken zijn. De basisvragenlijst kan worden aangevuld met vragen specifiek voor een bepaalde doelgroep, over een bepaald thema of een bepaalde locatie.

Door de modulaire opbouw kunnen organisaties zelf variëren in de opbouw van het onderzoek en steeds bepalen bij wie of op welke terreinen zij willen meten en verbeteren. De opzet en opbouw van alle modules zijn gelijk, zodat de resultaten van verschillende onderzoeken aan elkaar te koppelen zijn.
De vragen sluiten aan bij algemeen geldende kwaliteitsnormen en uitvraag van IGZ.

Wanneer het onderzoek periodiek geheel of op onderdelen wordt herhaald, ontstaat een systematisch en cyclisch systeem dat een structurele bijdrage levert aan het kwaliteitsbeleid van uw organisatie.  Graag verkennen we samen met uw organisatie de mogelijkheden!

Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Nu er in veel organisaties ervaring is opgedaan met kleinschalige teams, rijst de vraag hoe het functioneren van kleinschalige teams gemeten kan worden. Facit beschikt over een online meetinstrument waarmee medewerkers uit een team of betrokkenen bij een MDO op uiteenlopende kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van de geleverde zorg en/of de samenwerking binnen het team continu kunnen monitoren. Monitoring kan zowel plaatsvinden op procesindicatoren, uitkomstindicatoren, organisatorische, zorginhoudelijke en/of waarderingsindicatoren.

Het online evaluatie-instrument van Facit wordt in samenspraak met uw organisatie op maat gemaakt. Alle vigerende en aanvullend gewenste eisen kunnen in het instrument worden opgenomen. Het instrument kan online ingevuld worden vanaf iedere willekeurige tablet, smartphone, laptop of computer met internetverbinding.
Het online invullen van de vragen uit het evaluatie-instrument is zo eenvoudig, dat hiervoor behalve enige muisvaardigheid geen andere vaardigheden vereist zijn.

Uitbreiding van de evaluatie naar vrijwilligers, vertegenwoordigers van cliënten, verwijzers en/of stakeholders is gemakkelijk mogelijk. Periodiek kunnen rapportages uitgedraaid worden, door Facit of door uw eigen medewerkers. Deze rapportages zijn opgemaakt in een vast format en te downloaden in pdf, PowerPoint of Excel.

Facit stelt gedurende een nader overeen te komen periode het online evaluatie-instrument beschikbaar. Uitvraag en data invoer vindt plaats door uw medewerkers. Uw teams ontvangen van Facit een link waarmee ze zelf periodiek rapportages kunnen downloaden in een vaststaand format.

Meer weten? Bij Facit informeert Angela van Bergeijk of Monique Jakobs u graag nader! Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0251 – 212 202 of via angela.van.bergeijk@facit.nl resp. monique.jakobs@facit.nl

Gesprekken met groepen cliënten, medewerkers of mantelzorgers kunnen een schat aan informatie opleveren over tevredenheid, gemis, behoeften en wensen van cliënten. Facit kan uw organisatie ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van panelgesprekken. Onze ervaren gespreksleiders en panelvoorzitters beschikken over kennis van groepsdynamiek en zijn u graag van dienst.

De gang van zaken tijdens een groepsgesprek
De panelgesprekken (ook wel groepsgesprekken of focusgesprekken genoemd) zijn gesprekken van 1 à 1,5 uur met willekeurig samengestelde groepjes van zo’n acht cliënten.
Middels aanvullende panelgesprekken met vrijwilligers, mantelzorgers/contactpersonen of medewerkers, kan gebruik gemaakt worden van hun expertise en wijsheid. Zij kennen de cliënten immers goed. Hoe kijken zij aan tegen de wensen en de behoeften van de cliënten?

Verdere voorwaarden
Aan panelgesprekken gaat een inventariserend gesprek met het management vooraf om te overleggen wat u met name te weten wilt komen van uw cliënten. Daarna wordt afgesproken wie u uitnodigt voor het gesprek/de gesprekken en wanneer en waar de gesprekken in de locatie worden gehouden. In de regel wordt 15% van de totale cliëntenpopulatie bevraagd om een betrouwbaar beeld van de organisatie te krijgen.
Uitkomst van de cliëntenraadpleging door groepsgesprekken is een beknopte rapportage met een algemeen beeld van de sfeer op de locatie en de wijze waarop de zorg- en dienstverlening ervaren worden. Daarnaast zullen in ieder geval verbeterpunten geïdentificeerd worden. Desgewenst kunnen ook de gespreksdeelnemers de rapportage ontvangen.

Wanneer?
Eigenlijk is elk moment goed. Onze ervaring is, dat een panelgesprek sowieso plezierig is, als gespreksdeelnemers vrijuit kunnen spreken en andere gespreksdeelnemers leren kennen. Zeer opportuun is het om de cliënten goed te beluisteren wanneer een nieuwe activiteit, regel of routine op de locatie is ingevoerd.

Meer weten?
Sabine van Pelt en Marja Heida zijn bij Facit graag uw eerste aanspreekpunt. U kunt uiteraard ook uw eigen beleidsadviseur of CQ-coördinator benaderen voor een gesprek over uw wensen en de mogelijkheden voor uw organisatie.

Biedt uw organisatie aan (contactpersonen van) cliënten toegang tot of inzage in het digitaal zorgdossier of cliëntportaal, via hun eigen computer, laptop of tablet? Facit heeft met WZH een gebruikersonderzoek ontwikkeld om de ervaringen hiermee te monitoren. Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top