test

Training

Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg.

Werken aan kwaliteit in zorg en welzijn vraagt om constant versterken van het lerend vermogen van de organisatie: blijvend leren en verbeteren’. Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg. En die goede kwaliteit van zorg is niet alleen een taak van de kwaliteitsmedewerker, maar wordt zichtbaar in alle handelingen van álle medewerkers.

De meeste trainingen en werksessies zijn ontstaan vanuit onze adviespraktijk. Dat betekent: veel oefenen, effectieve sturingsinstrumenten en zo veel mogelijk aansluiten bij situaties en materiaal uit de praktijk van uw organisatie. Voor iedere training ontwikkelen we ondersteunend materiaal, zoals oefenstof, een checklist, of voorbeelddocumenten. Ook hierbij kijken we naar uw praktijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’.

Al onze trainingen worden zowel incompany als op basis van open inschrijving gegeven. Voor de trainingen in de VV&T is Angela van Bergeijk graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 -212 202.

Onze trainingen

Interne audits blijven een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering. Het is dan ook niet voor niets dat het uitvoeren van interne audits wordt genoemd in de uitvraag van IGZ dit najaar.

De training Interne Audit voor starters is bedoeld voor (toekomstige) auditoren en duurt vier dagdelen, verdeeld over twee dagen. Theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De deelnemers maken kennis met verschillende handreikingen om een auditgesprek en praktijkbeoordeling/ observatie in te steken (denk aan procesgericht auditen, resultaatgericht auditen, waarderend auditen). In de praktijkoefeningen gaan de deelnemers aan de slag om zo het auditen (op verschillende manieren) zelf te ervaren. Zij krijgen daar feedback op en kunnen met concrete tips aan de slag in de organisatie.
Nadat de auditoren een audit in hun organisatie uitgevoerd hebben, is er een terugkombijeenkomst, om ervaringen met elkaar te delen en het geleerde te bestendigen.

Meer weten? Download hier de flyer. Meer informatie is ook te verkrijgen bij
Yvonne Kok
 of Angela van Bergeijk.

Lees hier de reacties van deelnemers aan onze audittrainingen.

Voor gevorderde auditteams maken we graag trainingen op maat om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van uw organisatie. Vaak wordt namelijk al heel lang proces- en structuurgericht geaudit. Een andere methodiek, zoals waarderend, resultaatgericht of risicogericht auditen, kan dan een nieuw elan geven aan de auditoren en de organisatie. Facit doet voorstellen voor de inhoud van een bijscholing en het programma wordt vervolgens afgestemd op de behoefte van de organisatie.

Voor organisaties die al langer interne audits uitvoeren is het mogelijk om een opfristraining te volgen. De kern van deze opfristraining is het opfrissen en aanvullen van de auditkennis en ervaring, door bijvoorbeeld verdieping van de gesprekstechnieken of het oefenen met een andere auditmethodiek.

Train de Trainer: de organisatie kan zelf auditoren opleiden
Misschien heeft u interesse om in het vervolg zelf nieuwe auditoren op te leiden. In dat geval kunnen wij u extra begeleiding bieden bij de audittraining om u voor te bereiden op het zelf geven van de training. Vooraf aan elke dag training vindt een voorbereidend gesprek plaats en vervolgens krijgt de auditcoördinator een rol tijdens de training (bijvoorbeeld het presenteren van de auditprocedure in de eigen organisatie en het begeleiden van een auditgesprek).

Hoe weet je of je het goede goed doet? En wanneer is het goed of goed genoeg? Hoe hou je voortgang bij op de indicatoren die daadwerkelijk iets zeggen over kwaliteit? En hoe zorg je ervoor dat het inrichten en bijhouden van die indicatoren niet alleen een zaak is van een beleidsmedewerker, maar dat het een instrument is dat in de hele organisatie werkt en leeft?
Bij de training prestatie indicatoren doen we meer dan theoretische uitleg geven over het inrichten en meten van indicatoren. We ontwerpen als onderdeel van de training op basis van de actuele stand van zaken bij de betreffende organisatie ook passende prestatie indicatoren, zodat u direct profijt heeft van de trainingsinzet.
Meer weten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt – en van fouten kun je leren. Met een gedegen onderzoek dat de oorzaken in kaart brengt en ze analyseert kan inzichtelijk worden gemaakt hoe iets heeft kunnen gebeuren, en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.

Facit traint op het gebruik van de methodiek die daarbij behulpzaam is. Deelnemers leren hoe zij een calamiteit kunnen analyseren in overeenstemming met de richtlijnen van de Inspectie. Ook krijgen zij inzicht in onder meer het belang (en toepassen) van hun eigen objectiviteit en reflectievermogen. Met praktische oefeningen wordt ervaring opgedaan met het uitwerken van een feitelijke reconstructie en een oorzakenboom, en het SMART formuleren van verbetermaatregelen.

Meer weten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Meten = weten: maar als je het dan weet, wat moet je dan doen? Hoe kom je van alle zorgvuldig vergaarde kwaliteitsinformatie naar concrete verbeteracties? Hoe zorg je ervoor dat ‘verbeteren’ niet blijft steken op papier, maar actief onderdeel uitmaakt van de werkhouding bij alle medewerkers?

Facit begeleidt praktische werksessies die van meten, via weten naar SMART verbeteren leiden. Samen met uw medewerkers werken we verbeteracties concreet en passend uit voor uw organisatie.

Meer weten? angela.van.bergeijk@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202