Ga naar hoofdinhoud

Privacy

Bij Facit hechten we belang aan de privacy van onze klanten en hun cliënten, bezoekers van de Facitsite en deelnemers aan onze onderzoeken of trainingen. Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt, telefonisch contact met ons opneemt of een opdracht aan ons verstrekt, dan registreren wij je persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt ten behoeve van de opdracht/ het kader waarin ze ons verstrekt worden en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. We verwerken alleen persoonsgegevens die klanten, bezoekers van de Facitsite en deelnemers aan onze onderzoeken of trainingen zelf actief aan ons hebben doorgegeven of bij ons hebben achtergelaten. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging daarvan. Uiteraard houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gegevens die in het kader van Facit onderzoek van personen verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zorgverleners of zorgverzekeraars krijgen geen inzage in de onderzoeksgegevens. Onze onderzoeksleiders werken alleen met anonieme data, waardoor privacy voor de deelnemers aan Facit onderzoek wordt gewaarborgd. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van Esomar en WAPOR en is door het CIIO gecertificeerd conform ISO 20252. Facit werkt niet met onderaannemers en voert alle onderdelen van de onderzoeken in eigen beheer en met eigen medewerkers uit. De resultaten van het onderzoek worden zodanig gepresenteerd en gepubliceerd dat deze niet zijn te herleiden tot individuele deelnemers of zorgverleners.

Dit is onze privacyverklaring  Deze geldt voor al onze werkzaamheden.  Voor onze onderzoeken en raadplegingen geldt daarnaast een specifiek privacyreglement .

Birgit Schoenmakers is onze Functionaris Gegevensbescherming en ons aanspreekpunt als het om informatiebeveiliging en privacy gaat. Ze is bereikbaar via fg@facit.nl of telefonisch via 0251- 212 202.

We behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie vindt u echter altijd op onze website.

Back To Top