Skip to content

Medewerkersvertrouwenspersoon

Een van de belangrijkste taken van de medewerkersvertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is. Ongewenst gedrag is gedrag dat zo hinderlijk gevonden wordt, dat medewerkers erdoor belemmerd worden in hun werk. Het wordt een probleem wanneer betrokkenen gezamenlijk niet tot een oplossing komen.

Sommige vormen van ongewenst gedrag zijn voor iedereen duidelijk: discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreigingen, roddelen, pesten en andere vormen van fysiek en psychisch geweld. Andere vormen zijn meer subtiel, maar kunnen evengoed het plezier in het werk sterk verminderen.

Melding van ongewenst gedrag in een vroeg stadium biedt de grootste kans op het stoppen van ongewenst gedrag en op normalisering van de werksituatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft ervaring met het hanteren van deze problematiek, denkt mee met uw medewerker en adviseert bij het zoeken naar mogelijkheden om het ongewenste gedrag te stoppen of doorverwijzing naar geëigende hulp.

Het benoemen van een vertrouwenspersoon integriteit is één van de maatregelen om zorg te dragen voor een integere organisatiecultuur waarin misstanden weinig kans krijgen en veilig gemeld kunnen worden. Met het benoemen van een vertrouwenspersoon integriteit en het opstellen van een meldprocedure voor vermoedens van misstanden geeft uw organisatie invulling aan de afspraken in de Zorgbrede Governancecode.De vertrouwenspersoon integriteit biedt allereerst een luisterend oor en brengt samen met de melder de melding in kaart. De vertrouwenspersoon integriteit is geen hulpverlener, maar begeleidt het proces, staat naast de melder en bekijkt welke stappen er ondernomen dienen te worden, daarbij in acht nemend dat de melder beschermd dient te worden. De vertrouwenspersoon integriteit doet zelf geen onderzoek, maar is doorgeefluik of begeleidt de medewerker melding te doen. Indien dit niet haalbaar of wenselijk is, is vertrouwelijk melden (de identiteit is alleen bekend bij de vertrouwenspersoon integriteit) mogelijk. Anoniem melden kán ook, maar heeft niet de voorkeur omdat verder onderzoek vaak strandt op het ontbreken van details die niet uitgezocht kunnen worden.

Als je beschuldigd wordt van ongewenste omgangsvormen, dan is dat zeer ingrijpend. De Arbowet verplicht de werkgever om ook de beschuldigde goed te laten ondersteunen en begeleiden. Het is heel belangrijk dat dit door deskundigen en op de juiste wijze gebeurt.

De vertrouwenspersonen van Facit zijn er voor de melders. We kunnen daardoor niet ook beschuldigden begeleiden. Wil je weten bij wie je daarvoor wél terecht zou kunnen? Meer informatie daarover tref je aan op de website van Van Oss & Partners.

Je vermoedt dat een leidinggevende op je werk fraudeert. Wat moet je daarmee? De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen) heeft hierover een instructiefilm gemaakt:

Introductiefilm Huis voor Klokkenluiders

Onze vertrouwenspersonen informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via sabine.van.pelt@facit.nl, judith.cohn@facit.nl, marja.heida@facit.nl en birgit.schoenmakers@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Kiest u er voor om de functie van medewerkersvertrouwenspersoon of vertrouwenspersoon integriteit door een medewerker van Facit te laten vervullen, dan verzekert u zich van een onafhankelijke en deskundige invulling van deze functie. Onze vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en de Beroepsgroep Vertrouwenspersonen Zorg. Bovendien kunnen we de continuïteit van de invulling van deze functie garanderen en maken we afspraken met u over vaste vervanging bij geplande en ongeplande afwezigheid van uw vertrouwenspersoon.

Back To Top